ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18.

nyomtatható változat

Címlap (könyvészeti adatok)

Tartalom

Csepregi Márta: Havas Ferenc pályaképe

Krausz Tamás: Laudáció

Havas Ferenc-bibliográfia

Asztalos Erika: Tranzitív és intranzitív passzivizálás az udmurtban

Bába Laura: Nyelvi humor Aino Havukainen és Sami Toivonen Tatu ja Patu-könyveiben

Бабина Светлана Петровна: Формирование национальной языковой картины мира удмуртов в условиях удмуртско-русского двуязычия

Bakró-Nagy Marianne: A tabu születése (Előleg egy fogalomtörténeti elemzésből)

Balázsi Attila: A leb(b)-/lib(b)-/lob(b)- tő és származékai

Bereczki András: Gondolatok az észt történelem tanulságairól

Bereczki Gábor: Egy cseremisz szó korrigált és kiegészített etimológiája

M. Bodrogi Enikő: Nyelvi jogok Norvégiában

G. Bogár Edit: Újabb keletű madárnevek az északi számiban

Csepregi Márta: Az osztják TAHI ’hely’ szó helye a mondatban

Csúcs Sándor: Gondolatok a nyelvi változásról

Danilov, Vadim – Halling, Tiina – Künnap, Ago – Petrov, Vasilij – Tuvi, Mari-Liis: Verbal Quasi-constructions in Uralic and Neighbouring Languages

Domokos Johanna: Kezdetben vala a Suo – támpontok egy vers elemzéséhez

Domokos Péter: A finnugor népek irodalmának fejlődési problémái

Dukkon Ágnes: Nyelv és gondolkodás gyakorlati és elméleti kérdései Apácai és Tótfalusi programjában

Falk Nóra: A réntartás terminológiájának szemantikai vizsgálata és annak korlátai

Fejes László: Az agglutinációról

Fodor István: Olmin dvor (Megjegyzés az orosz őskrónika egyik helynevéhez)

Глухов Владимир, Глухова Наталия: Этнические ценности в марийских собственных именах

Grünthal, Riho:Transitivity in Erzya Mordvin

Gugán Katalin: A nyelvtipológia és a nyelvtörténet viszonyáról az ugor nyelvek igekötői kapcsán

Han Anna: Alekszandr Potebnya tanításának recepciója Andrej Belij nyelv­fi­lo­zó­fi­á­já­ban

Hetényi Zsuzsa: „A Kulchok kulcsa” Esszé az irodalmi mítoszteremtésről

Honti László: Mi az izafet? (Egy kis búvárkodás a terminológiai zavarosban)

Horváth Katalin: A metafora helye a trópusok rendszerében

Игнатьева О. В.: К вопросу о лексических трансформациях (на материале венгерско-удмуртских переводов)

Ильина Наталия, Кондратьева Наталья: Функционирование удмуртского языка в.с. Малая Пурга Удмуртской Республики

Ившин Л. М.: Материалы памятники удмуртской письменности как источник для удмуртско-русского словаря

Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: A humor a kulturális antropológiában

Kiss Jenő: Bizonytalanságok (még ma is) a finnugor nyelvrokonság elfogadása körül

Klettenberg, Reet: Permissiivse propositsiooni väljendamine eesti, soome ja ungari keeles

Klima László: Ibn Battúta a sötétség országáról

Korencsi Krisztina: Kauzatív igék és igei szerkezetek összehasonlító vizsgálata a magyar és az észt nyelvben

Koutny Ilona: Egy tervezett nyelv a nyelvi univerzálék és a nyelvtipológia tükrében

Kovács-Balogh Zsuzsanna: A magyar és a finn partikulák „története”

Kovács Ottilia: Määräisyyden kategoria suomen kielessä

Kovács-Tóka Anita: A népi építészet mint dinamikus rendszer modellezésének lehetőségei

Kováts Zsófia – Sipos Mária: Szinjai hanti szavak és kifejezések. Szinjai szójegyzék

Kubínyi Kata: A nyelvi változások egyik vélhető feltételéről, különös tekintettel a stigmatizálódott újítások terjedésére

Куклин, Анатолий: Теоретические проблемы краеведения (типичные недостатки в использовании методов при объяснении ономастического материала)

Laakso, Johanna: Throwing a Glance at heittää: Reflections on Describing and Interpreting Changes of Meaning

Ladányi Mária: Van-e genitívusz a magyarban?

Markó Alexandra – Dér Csilla Ilona: Magyar diskurzusjelölők korpuszalapú vizsgálata

Masonen, Virpi: Kanssa vai jotain muuta? – havaintoja unkarin kielen instrumentaalin -val/-vel vastineista suomen kielessä

Nagy István: Természet vagy kultúra? (Cvetajeva a nyelvről)

Онина София: К проблеме национального самосознания народа ханты

Oszkó Beatrix: Tipológia és szótag

Panka Erzsébet: A határozott tárgy és az aspektus a magyar és a finn nyelvben

Pomozi Péter: Hej, Zabjancsi, Zabjancsi… Tánctipológiáról és típusjegyekről az észt Kaerajaan alapján
     Zenei mellékletek: Kaarassim, Kaarassimm és Kaerajaak

Пономарева Лариса: О расхождениях в лексике литературных коми языков

Pusztay János: Még egyszer a magyar és a nyenyec igeragozási típusokról

Raitsits Tivadar: Az 1980-as évtized finn regényirodalmának tematikai és formai megújulása

Richly Gábor: Aladár Paasonen életpályája – adalékok a finn–magyar kapcsolatok tör­té­ne­té­hez

Родионова Елена: Суффиксация пространственных серийных послелогов удмуртского языка

Salánki Zsuzsa: Egy jelzős szerkezet megítélése a mai udmurt beszélőközösségben

Simon Valéria: A (n)lainen képzőszerű utótag jellemzőiről a CSC Kielipankki újságnyelvi korpuszadatai alapján

Simoncsics, Péter: The opposition of avoldams ’to wave off’ and dakśńems ’to agree’

Sirobokova Larisza: A konceptuális szerkezetek az orosz kultúrában felnőtt fiatalok tudatában

Широбокова Людмила: Проблемы формирования полиязычной личности при освоении иноязычной культуры в условиях глобализации

Szíj Enikő: Finnugor tanszék- és finn szaktörténeti adalékok (egy 1943-as kolozsvári papírlap ürügyén)

Szvák Gyula: Megjegyzések a „premodern nemzet” magyar historiográfiájához

Voigt Vilmos: Olga Mihajlovna Frejdenberg

Zaicz Gábor: Bakaytól a magyar művelődéstörténet hiányáig