ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Kutatástörténet/4

nyomtatható változat

4. Sajnovics János és Gyarmathi Sámuel – a Demonstratio és az Affinitas

E szótárak írásával egy időben Magyarországon is kiemelkedő finnugor vonatkozású esemény történt: 1769-ben Sajnovics János útra kelt Lappföldre. Útjának elsődleges célja csillagászati megfigyelések végzése volt. Ebben az évben egy ritka esemény megfigyelése foglalkoztatta a tudósokat: a számítások szerint egy nyári éjszakán a Vénusz áthalad a Nap előtt, metszi a Napot és a Földet összekötő képzeletbeli egyenest. Ennek a jelenségnek a megmérésével pontosítani lehetett a Nap–Föld távolságra vonatkozó számításokat. Mindezen mellékkörülmények a finnugrisztika számára azáltal váltak jelentőssé, hogy a Vénusz átvonulásának mérésére a sarkkörön túlra indított expedíció vezetője, Hell Miksa Sajnovicsot választotta útitársul, éppen azért hogy ő a lapp és a magyar nyelv rokonságát is tanulmányozza. A nyelvészeti munkába a matematikus–csillagász Sajnovics nem nagy lelkesedéssel kezdett bele, később azonban kedvet kapott hozzá. Kedvét a felismert nyelvi kapcsolatok, a lapp és a magyar beszéd hasonló hangzása hozták meg.

Sajnovics utazásának jelentős szakirodalma van. A nyelvész-tudománytörténész utódok elemezték műve tudományos értékeit, és a magyar közéletre gyakorolt hatását is. Már a 19. század végén önálló kötetben foglalkozott vele Hám Sándor, később Csupor Zoltán, majd Lakó György. Sajnovics János 1770-ben írta a finnugor történeti nyelvtudományt megalapozó művét, a Demonstratiót. Megjelenésének 200. évfordulóján tudományos konferencián emlékeztek szerzőjére.1

Sajnovics János művének teljes címe: Demonstratio. Idioma Ungarorum et Lapponum idem esse [Bizonyítás. A magyar és a lapp nyelv azonos.]. Műve először Koppenhágában jelent meg, majd rövidesen Nagyszombatban is, ahol Sajnovics hazatérte után továbbra is a csillagvizsgáló segédfelügyelőjeként dolgozott.

A röviden csak Demonstratiónak nevezett értekezés a finnugor történeti nyelvészet egyik alapművének számít, az utóbbi évtizedekben azonban a latin nyelvű kultúra háttérbe szorulásával egyre kevesebben olvasták, tanulmányozták. A magyar fordítás 1994-ben készült el. Pár évvel korábban Sajnovics naplójának magyar fordítása is megjelent. E két műből minden érdeklődő képet alkothat Sajnovics északi útjának és finnugrisztikai kutatásainak jelentőségéről.2

A Demonstratio 12 fejezetre oszlik. Emeljük ki belőle a fontosabb gondolatokat: Az 1. fejezetben Sajnovics arról értekezik, hogy a magyar és a lapp nyelv rokonságban áll, noha a két nyelv beszélői nem értik egymást. A Halotti beszéd példáján bizonyítja, hogy a nyelvek milyen változásokon mennek keresztül az évszázadok folyamán, és egy magyar embernek is milyen nehézséget jelent anyanyelvének változásait követni, a régi magyar szöveget megérteni. Sajnovics szavaival: „Ezért a következtetés, miszerint a magyar ember nem érti meg a lapp beszédet, tehát különbözik a nyelvük: hamis és semmitmondó bizonyítás.”3

A 3. fejezet címe: „A magyar és a lapp nyelv azonos voltát bizonyítja az, hogy a szavakat mindkét népnél hasonlóan ejtik ki.” Sajnovicsnak ez az állítása saját tapasztalatain alapult: lapp és finn embereket is hallott anyanyelvükön beszélni. Az egyik esetről így ír:

„Midőn Mauersundban, egy finn határ menti kikötővárosban vesztegeltünk a kedvezőtlen szél miatt, felkerestük a városi kereskedőt. Épp ott volt T. Daass úr is, annak a népnek misszionáriusa, amely a közeli tenger partján halászatból él, karéliainak (karjeliainak) nevezi magát, és úgy tartja, hogy Karjeliából érkezett egykor oda. T. Hell atya megragadta a kínálkozó alkalmat, és sok kérdést tett fel a lappokról, és hosszas beszélgetést folytatott a misszionáriussal nyelvükről, szokásaikról stb. Eközben véletlenül betért épp a házba egy karjeliai ember is, és T. Hell atya kérésére a misszionárius elimádkoztatta vele a Miatyánkot. S íme, néhány szót tökéletesen megértettünk, és a többit is úgy ejtette, ahogy eddig csak magyar embert véltünk beszélni. Ez a dolog megerősítette T. Hell atya sejtését és feltevését, amely, mint említettem, Scheffer és Büsching nyomán fogalmazódott meg benne, tudniillik, hogy a finn, a lapp és a magyar nép rokon egymással, és ettől kezdve szüntelenül hevesen biztatott, sarkallt, kért és sürgetett, hogy derítsem ki a magyar és a lapp nyelv közelebbi egyezését, mivel ő maga fontosabb teendőkkel volt elfoglalva.”4

Az idézetből látjuk, hogy a tudós csillagászokra nagy hatást gyakorolt a magyar és a lapp nyelv hasonló hangzása. Ezért Sajnovicsot élénken foglalkoztatta, hogyan lehetne a lapp nyelvről szakirodalmat olvasni, egyáltalán hogyan lehet lapp nyelvű nyomtatványokat olvasni. A Demonstratio 4. és 5. fejezetében Knud Leem, lappföldi norvég misszionárius könyveinek lapp nyelvi átírási rendszerét elemzi, abból a szempontból, hogy a Leemnél olvasható betűk, betűkapcsolatok milyen hangokat jelölnek, ebből következően mely magyar hangokkal azonosíthatók, s milyen betűkkel jelöli a magyar helyesírás ugyanazokat a hangokat.

Ezután két fejezetben a dialektusok eltéréseit tárgyalja Sajnovics. A 6. fejezetben általában szól a témáról. Először a német nyelvjárások eltéréseire hivatkozik, majd a német és a dán nyelv könnyen felismerhető kapcsolataira, eltérő kiejtésbeli normáira hoz föl példákat, a következő fejezetben pedig a lapp nyelv dialektusairól értekezik. E témakör átgondolására Sajnovicsnak azért volt szüksége, hogy magyarázatot találjon a nyelvek és dialektusok közti eltérések és kapcsolatok okára. Az eltéréseket a történelmi, földrajzi távolsággal magyarázta. A nyelvészeti kutatások kezdetlegességét mutatja, hogy a 6. fejezetben Sajnovics idézi Hell Miksa azon véleményét, miszerint a lappok Kína északi határterületeiről származnak. A népnevek és földrajzi nevek hasonlóságára alapozott ötletet Hell kiegészítette a magyar–kínai nyelvrokonság elméletével is. Egy kínai szótárt forgatva ugyanis felfedezte, hogy visszafelé olvasva egyes kínai szavak magyar szavakra hasonlítanak. Butaság és előre mutató felfedezések tehát együtt vannak jelen a kibontakozó, módszereit kereső nyelvtudományban. Úgy tűnik, hogy Hell Miksa ötletéig nyúlik vissza az a feltételezés is, hogy a finnugorok valahonnan keletről származnak (lásd Wiedemann és Castrén ázsiai őshaza-elméletét).

A Demonstratio átgondolt, logikus felépítésű tanulmány. Az eddig ismertetett fejezetekben Sajnovics tisztázta a legalapvetőbb dolgokat: egyrészt, hogy mi okozza a nyelvek, kapcsolatait, eltéréseit, és azok miben nyilvánulnak meg (1–3. fejezet), másrészt pedig a lapp és a magyar nyelv hasonlításának módszertani problémáit (4–7. fejezet). A 8. fejezettől olvashatjuk a magyar–lapp nyelvrokonság bizonyítékait. A magyar és a lapp nyelv közösnek vélt szavait a 8. fejezet Elenchus nevű részében találjuk. Szószedetének összeállításakor Sajnovics nagyon óvatosan járt el: csak olyan lapp és magyar szavakat vett föl, amelyek szótárakból kikereshetők, igyekezett a közösnek tűnő, de idegen eredetű szavakat kiszűrni, és csak azokat a szavakat rokonította, amelyek jelentése is azonos. Mindezen törekvésekből megállapítható, Sajnovics igazi tudós volt, és a Demonstratio mindenben megfelel egy tudományos közlemény ismérveinek: adatai megbízhatóak, ellenőrizhetőek, a szerző gondolatmenete, következtetéseinek kialakulása a műben nyomon követhető.
A Demonstratióban 150 magyar–lapp szóegyeztetést találunk, ezekből száztizennégy tőszó, a többi képzett alak. Sajnovics munkásságának értékelői a tőszó-egyeztetések 29–33%-át tartják helyesnek. Hogyan értékeljük ezt az arányt? Sajnovics ugyan a dialektusokról írván felismerte az eltérések szabályszerűségeit, e felismerést azonban mégsem alkalmazta következetesen etimológiái felállításánál, nem foglalta rendszerbe a lapp és a magyar hangrendszer közti eltéréseket. Mégis, a helyes etimológiák aránya magasabb, mint a korszak más nyelvészeti munkáiban. Egy évszázaddal később BUDENZ József a Magyar–Ugor Összehasonlító Szótárában már a történeti nyelvtudomány módszereit alkalmazva több tévedést követett el, mint Sajnovics.

A 9–11. fejezetben Sajnovics a lapp és a magyar nyelv szerkezetét hasonlítja össze. A nyelvtani kapcsolatok vizsgálata, a szóegyezésekkel egyenrangú kezelése teszi a Demonstratiót előremutató nyelvészeti munkává. Sajnovics szerint a magyar és a lapp nyelv azonosságát bizonyító műből nem hiányozhat a nyelvtani összevetés:

„Igen sok olyan szót soroltam fel (és még többet felsorolhattam volna), amelyekből elég világosan kitűnik a magyar és a lapp nyelv egyezése, de úgy véltem, nem szabad itt megállnom. Tovább kell lépnem és magukat a szófajokat, a névszót, a névmást, az igét is a grammatika mérlegére kell tennem. Ha bebizonyítom, hogy ezeket a szófajokat azonos vagy majdnem azonos módon használja mindkét nép, úgy vélem, a tökéletes bizonyításhoz semmit sem hiányolhat már művemből az olvasó.”5

A 9. fejezetben a névszók összehasonlítása során a következőket olvashatjuk: a magyarban és a lappban a főneveknek nincs nemük, a többes szám jele a -k, a középfok jele mindkét nyelvben a -bb, a jelzőként álló melléknév nem ragozódik, egyeztetés a számnevek esetében sincs.

A 10. fejezetben Sajnovics a személyes, kérdő és vonatkozó névmások közös eredetéről ír, és a birtokos szuffixumokat (=birtokos személyjelek) is összehasonlítja.

A 11. fejezetben az igeragozás összehasonlítását találjuk. Sajnovics mint magyarul tudó ember könnyedén ismeri fel a lapp nyelvben a határozott és általános ragozást, s anyanyelve birtokában azonnal meglátja, hogy amit Fielström grammatikájában nyelvjárási eltérésnek vél, az valami egészen más, az igék „határozott és határozatlan szerkesztéséből” eredő jelenség. E felismeréshez valóban finnugornak kellett lenni.

A nyelvtani összehasonlító fejezetekben vannak olyan jelenségek, amelyeket már Sajnovics előtt felfedeztek, s előfordulnak téves hasonlítások is. E fejezetek jelentősége abban áll, hogy a Demonstratióban kiemelt helyet foglalnak el, utánuk már csak a bibliográfiai összefoglaló olvasható. Sajnovics tehát láthatóan nagy jelentőséget tulajdonított a magyar és a lapp nyelv szerkezeti összehasonlításának. A Demonstratio után már nem lehetett olyan nyelvhasonlítást végezni, amiben nem szerepel nyelvtani összevetés. A módszertani előrelépés jelentősége mellett Sajnovics művének fogyatékosságai – pl. a kínai–magyar nyelvrokonság ötlete – elhanyagolhatók.

Sajnovics és Hell, miután végeztek csillagászati megfigyeléseikkel, visszatértek Koppenhágába. Sajnovics rendezte kéziratos jegyzeteit, könyvtárakban egészítette ki tudását, majd a dán tudós társaság előtt három felolvasóülésen számolt be lapp–magyar nyelvészeti kutatásairól. Ez 1770 január–februárjában történt, majd nem sokkal ezután műve nyomtatásban is megjelent. Az európai tudományos körök elismeréssel fogadták a Demonstratiót. Megjelenése által a finnugor nyelvrokonság feltételezésből bizonyossággá vált. Tudóstársai Sajnovics eredményeit ismertették és értékelték, majd felhasználták saját nézeteik tovább építésére. A turkui egyetem tanára, Henrik Gabriel Porthan a következőket írta:
„A finn olvasó figyelmét fel kell, hogy keltse az a körülmény, hogy ezeknek a szavaknak egy nagy része megvan a finnben, s hogy ezek a finnek kiejtésében még közelebb állnak a magyar nyelvhez, mint a lapp szavak.”6

A művelt olvasók Magyarországon a Demonstratio nagyszombati kiadásából tájékozódhattak a lapp rokonságról, s olvashatták Josef Hager Bécsben megjelent ismertetését is. A mű hazai fogadtatása ellentmondásos volt. Az érvek és ellenérvek tudományos értékelése mellett érzelmi motivációk is hangot kaptak: a Demonstratiónak szépirodalmi visszhangja jelentősebb, mint a tudományos. E témakör összefoglalása Éder Zoltán művében olvasható.7

A birodalom két államalkotó nemzete, a német8 és a magyar ellentétes nézeteket fogalmazott meg jövőjével kapcsolatban, ráadásul a magyarok többet is, a polémia tehát a magyar írástudók között is kitört. Sajnovics idején a Habsburg-ház figyelemre méltó kísérletet tett a felvilágosult abszolutizmus eszme- és eszközrendszerén belül államának modernizálására. II. József úgy képzelte, hogy a gazdasági-kulturális reformok hasznát majd a birodalom egyetlen nyelvét egységesen beszélő nemzet fogja élvezni. E nyelv – II. József szerint – természetesen a német lesz. Elképzelését egyöntetű magyar felháborodás fogadta. A birodalmi törekvésekkel egy időben ugyanis kibontakozott az a magyar nemzeti mozgalom, amely a 19. század első felében a magyar reformmozgalomba torkollott. A nemesi udvarokban divatba jött magyarnak lenni, magyar ruhákat hordani, magyar zenét hallgatni s magyarul beszélni. A németesítő törekvések ellensúlyozására a korszak jellegzetes társadalmi vitafórumain, a röplapok hasábjain fogalmaztak meg különböző koncepciókat, közöltek lánglelkű felhívásokat.

A felélénkülő és új formákat öltő tudományos közélet kitermelte az új műveket: számtalan magyar nyelvtan és szótár született ezekben az időkben.

A bécsi udvarban élő magyar testőrség tagjai európai kitekintéssel is rendelkeztek, nemzetük jövőjét környezetébe ágyazva értelmezték, s próbálták európai módon elrendezni. Nagyvonalú elképzeléseiket a finnugor nyelvrokonság elmélete igen zavarta.9 Barcsay Ábrahám kapitány a dicsőséges múltat félti, azokat az eszméket, amelyek erőt adnak a magyarságnak: a szkíta rokonságot, vitéz honfoglaló eleink emlékét. Barcsay verseiből Domokos Péter osszegyűjtötte a Sajnovics-ellenes fricskákat, ezért itt most csak a leghíresebbet, szállóigévé vált sorait idézzük:

„Addig magyaroknak hirdessék munkáji,
Hogy ők a scytháknak vitéz unokáji.
E szeglet-kövön fekszik szabadságunk,
Külnben bizonyos, higgyük el, rabságunk.
Sajnovits jármától ójjuk nemzetünket,
Ki Lappóniából hurcolja nyelvünket…”10

Sajnovics a magyar és a lapp nyelv rokonságáról értekezett ugyan, de az ellentábor a nyelvrokonságot néprokonságnak értette, s kikérte magának a lapp atyafiságot. Barcsay Ábrahám mellett Orczy Lőrinc tiltakozik leghevesebben a finnugor rokonság ellen. „Tsillag néző Sajnovits’ és Hell’ hibái tzáfoltatnak” című verséből kitűnik, hogy a Demonstratiót figyelmesen elolvasta, hogy aztán össztüzet zúdítson a szerzőre. Sajnovicsot gúnyolódva rekeszti ki a magyar nemzetből:

„Tudom, meg örültél az Atyafiságnak,
’S ilyly Nemes Nemzettel való rokonságnak,
Nagy híre volt mindég híres lapponságnak,
Valamint most köztünk a’ jeles tótságnak,
E népnek lehetnél vala Vezére”

Orczy Lőrinc egyszerűen elképzelhetetlennek tartja, hogy azoknak a szkítáknak a leszármazottai, „kik hajdan Sándornak [Nagy Sándor makedón uralkodónak] olyly fenn felelének, ’s kinek kópjájokkal büszkén kérkedének” mégis inkább a lappok rokonai lennének. E feltételezés mögött idegen cselszövést sejt, sorait ismét Sajnovics tót (szlovák) származására utalva zárja:

„Te pedig Tsillagász! bár akár ki lehetsz,
Kedves rokonidhozz töstént viszsza mehetsz,
Vélek száraz halból készült málét ehetsz,
Mert lám ítéletet Nyelvünkről nem tehetsz.”

Vajon miért sejtett Orczy Lőrinc tót ármánykodást a lapp–magyar nyelvrokonság hátterében? Mi ragadtatta őt arra, hogy a finnugor nyelvrokonság elméletét a napi politikai csatározásokkal hozza összefüggésbe? Reakciójának hátterét Dümmerth Dezső világította meg.11 A 18. század második felében nemcsak a magyar nemzeti mozgalom, hanem a szlovák is bontogatta szárnyait. Kollár Ádám szerint a szláv népek gyűrűbe fogják a magyarságot, és a magyar nyelv olyként enyészik el, ahogy a kunoké. Ez az egyik forrása Herder híres jóslatának a magyarok eltűnéséről, mely jóslat meghökkentette s egyben fölháborította a művelt magyar köröket. Orczy Lőrinc s vele mások azt gondolták, hogy minden eltérés a dicsőséges magyar múltra való hivatkozástól a nemzetet gyengíti, s pánszláv érdekeket szolgál. Ekkor jelenik meg először az a gondolat, hogy a finnugor nyelvrokonság hirdetői a magyarság ellenségei. Újabb változatairól még lesz szó kutatástörténeti áttekintésünkben.

Barcsay Ábrahám és Orczy Lőrinc az új elméletet szépirodalmi formákban utasították el. A lapp rokonságot azonban a tudós kortársak sem fogadták el.. Beregszászi Nagy Pál (1750–1828) a magyar nyelvet a perzsa, török, arab és héber nyelvvel rokonította, Horvát István vakbuzgalmában pedig leírta szállóigévé vált mondását: „Pözsög a Szent Írás minden féle régi magyar nevektől és régi magyar írás módtól.”12

A bírálatok mellett Sajnovicsnak elismerésben is volt része. Révai Miklós (1750–1807) szakirodalmi tájékozottsága révén az egész finnugor nyelvcsaládot felsorolja, s a rokonság mibenlétét is igyekszik meghatározni: megállapítja, hogy a finnugor népek nem egymás leszármazottai, hanem mindannyian egy közös őstől erednek. Ez alapvetően igaz megállapítás – a finnugor nyelvekre. Révainál azonban, miként kortársainál, még nem válik el a nyelvek és népek rokonságának fogalomköre.
Egy másik kortárs, Pray György (1723–1800) a hun–magyar rokonság eszméjével nem kívánt szakítani, csak a finnugor népeket is besorolta ebbe a körbe, miként korábban Bél Mátyás.

A csekély tudományos elismerés mellett a Demostratiónak pozítiv irodalmi visszhangja is volt. Jezsuita rendtársa és barátja, Molnár János hexameterekben írott költeményében dicsőítette Sajnovicsot. A finnugor nyelvrokonság két író fantáziáját is megmozgatta. Az alkotók a dicsőséges múlt eseményeit finnugor környezetbe helyezték. Perecsényi Nagy László (1771–1827) Szakadár esthonnyiai Magyar Fejedelem bujdosása című eposzába a régieskedés jegyében a Demonstratióból lapp szavakat, a Halotti Beszédből pedig régi magyar szavakat vett át. Dugonics András (1740–1818) finnugor témájú művei az Etelka (1788),13 a Jolánka, Etelka leánya (1804), valamint az Etelka Karjelben (1794). E művek a finnugor rokonság népszerűsítése érdekében születtek, a szerző történelemszemlélete ugyanolyan ekletikus, mint Bél Mátyásé vagy Pray Györgyé. Dugonics András művének címe is hirdeti a nyelvrokonságot: Sajnovics nyomán Karjala nevét a magyar kar és jel szavak összetételeként értelmezi. Műveihez számtalan lábjegyzetet csatolt, melyekben még néhány hasonlóan borzasztó szómagyarázat található, bizonyítván, hogy Sajnovicson és talán Révai Miklóson kívül nem értette senki e hazában, mi is az a nyelvrokonság. Dugonics András a lappok nevét a láp szóból magyarázza, a Balti-tengert a baltából, Finnországot Finomországnak nevezi, „Karjel-ország Anya-várossát” (Viipuri, ma Viborg, Oroszország) pedig Víg-várként értelmezi.

A Sajnovics János műve által kiváltott reakció jellegzetesen magyar volt: a tudatlansággal keveredett nemzeti gőg irányította. Maga a mű, a Demonstratio azonban a nyelvtudomány európai fejlődésébe beilleszkedő, a fejlődést továbblendítő alkotás volt. Sajnovics megértette a szabályos hangmegfelelések elvét, és elfogadta, hogy a nyelvrokonság a nyelvtani kapcsolatok elemzésével bizonyítható. Művének nagy hiányossága azonban, hogy a szabályos hangmegfeleléseknek fittyet hányva a hangzásbeli hasonlóságot helyezte előtérbe a magyar és a lapp szavak rokonítása során.14 Talán azért, mert a szakirodalomban ezt a módszert látta. Ha tovább foglalkozik a nyelvészettel, logikus gondolkodásával hamar rájött volna erre az ellentmondásra.

A 18. század végén még egy kiemelkedő finnugor nyelvészeti munka jelent meg, a Gyarmathi Sámuel által írt Affinitas. Gyarmathi Sámuel, miként Sajnovics János is, kacskaringós úton jutott el a finnugor nyelvtudomány műveléséig. Életrajzát Gulya János könyvéből ismerhetjük meg.15 Gyarmathi Sámuel 1751-ben született Kolozsvárott. Korán árvaságra jutott, de kiemelkedő képességei folytán mégis módja nyílt tanulni. A híres enyedi16 kollégium elvégzése után Bécsbe került, ahol 1782-ben orvosdoktori diplomát szerzett. Német nyelvterületen tett utazásai során házitanítóként, nevelőként dolgozott, így teremtette elő az utazásaihoz szükséges pénzt. Erdélybe való visszatérése után, 1787-ben kinevezték Hunyad vármegye tiszti főorvosává, majd bekerült a Bethlen családba, ahol előbb háziorvos, később Bethlen Elek nevelője lett. A külhoni egyetemre induló fiatal főnemes kísérőjeként érkezett Göttingába,17 1796-ban. Ekkor már túl volt az Okoskodva tanító magyar nyelvmester18 című munkája megírásán, tehát tanújelét adta nyelvészeti érdeklődésének. Göttingába érkezvén tudta, hogy egy olyan tudományos központban élhet és dolgozhat, ahol a finnugor nyelvrokonság és a finnugor népek történetének kutatói tevékenykednek. Megismerkedett velük, jó barátságba került L. A. Schlözerrel, és távolabbi tudományos kapcsolatok kiépítésébe is kezdett: levelet írt a stockholmi tudós társaságnak, amelyben a lapp nyelv tanulmányozásához kért segítséget.

Gyarmathi Sámuel 1797-ben kezdett finnugor nyelvészeti műve megírásához. Schlözerrel folyamatosan konzultált, a nagy tekintélyű tudós hozzá intézett levelét műve harmadik függelékeként publikálta.19 A mű teljes címe: Affinitas linguae hungaricae cum linguis fennicae origins grammatice demonstrata. A szakirodalomban röviden csak Affinitasként emlegetik. Címének magyar fordítása: A magyar nyelv grammatikailag bizonyított rokonsága a finn eredetű nyelvekkel. Az Affinitas a Demonstratióhoz hasonlóan latinul íródott, magyar fordítása 1997-ben jelent meg.20

Az Affinitas első része a lapp és a finn nyelv magyar kapcsolatait mutatja be. E tekintélyes hosszúságú fejezetben Gyarmathi először a lapp és magyar „végződéseket” (képzőket, jeleket) hasonlítja össze, majd a fejezetet így zárja: „…miként a magyarok, a lappok is idegenkednek a szókezdő kettős mássalhangzótól … úgy hiszem, ezeket a szomszédos svédektől és németektől vették… Hasonló forrásból merítettek a magyarok is…”
Ezután módszeresen halad tovább: a névszóragozást, melléknévfokozást, a számneveket, a névmásokat, „a birtokos szavakat és szuffixumokat”, az igéket, a határozószavakat és az elöljárókat tárgyalja. A névszókról megállapítja, hogy „sem a lapp, sem a magyar nyelvben a nemnek semmiféle nyomát sem tudtam felfedezni…” A melléknevek fokozását összehasonlítva a középfok jelét (-b) a lapp és a magyar nyelvben azonosnak találja. A legnagyobb hasonlóságra a lapp és magyar számnevek összehasonlítása során bukkan. A birtokos szavakról és szuffixumokról című fejezetben ezt olvashatjuk: „Aki az idézett példákat jól szemügyre veszi, egy pillanat alatt meglátja a birtokos szavak képzésében a rendkívüli hasonlóságot.” Tehát észrevette, hogy az összehasonlított nyelvek a birtokviszony kifejezésére birtokos személyjeleket használnak. Az igéknél a képezhető igealakok sokféle jelentésárnyalatára hívja fel a figyelmet. Ilyen más európai nyelvekben nincsen, azoknak csak a „terjengős körülírás” marad. A magyar nyelv tanulmányozása során észrevette, hogy a főnévi igenevek is ragozhatók. Ezt a jelenséget a lappnál is megfigyeli.

A szintaxisra rátérve szintén alapvető hasonlóságra hívja fel a figyelmet: „a melléknév és a főnév [tehát a jelző és a jelzett szó] nemben, számban és esetben való egyeztetésének (mint a latinoknál és másoknál) nyoma sincs…”

A nyelvtani áttekintést Gyarmathi a szókészleti kapcsolatok bemutatásával zárja. Külön foglalkozik a Biblia szövegével, mert ott a sokféle ragozott és képzett alak „a finn szavakat sokkal szembetűnőbben szokta a magyarokhoz közel hozni”. A fejezet végén megállapítja, hogy a finn szavak négy csoportba sorolhatók. Megfigyelése rávilágít gondolkodásmódjára: Gyarmathi kiváló rendszerező, osztályozó elme volt. E képessége segítette őt a dolgok megértésében és elemzésében. A lappok és a finnek nyelvének rokonsága című fejezetben, melyet itt részletesebben ismertettünk, Gyarmathi Sámuel ezen képességét kamatoztatva csupán egymás mellé állítva bemutat nyelveket, s táblázatai révén máris sorjáznak a további elemzésre érdemes nyelvtani jelenségek. Az Affinitas tehát ugyanolyan leíró jellegű mű, mint az Okoskodva tanító magyar nyelvmester.

Gyarmathi Sámuel elküldte Schlözernek az első fejezet kéziratát, akitől biztatást és újabb könyveket kapott. Schlözer azt tanácsolta, hogy Gyarmathi egyéb „finn eredetű” nyelveket is vonjon be vizsgálatai körébe. Az Affinitas kézirata ennek megfelelően további fejezetekkel gyarapodott. Az észt nyelvtanok segítségével könnyedén összeállt a második fejezet: A magyar nyelv grammatikailag bizonyított rokonsága az észt nyelvvel. Felépítése ugyanolyan, mint az elsőé. A Biblia mellett itt azonban a közmondásokat, találós kérdéseket is megvizsgálja, mert a bennük található közös szavak mellett azonosnak találja a szórendet is, valamint közös népi szokásnak tartja, hogy „a lányok és a legények a fonóházakban egész estéket múlatnak efféle tréfákkal”.

Az észt nyelvi összehasonlító fejezetben a létige tárgyalása során Gyarmathi Sámuel felhívja a figyelmet arra, hogy „szokásomhoz híven közlök valamiféle fiktív ragozást, ami nagyon hasonlít a magyarhoz, és az átalakulást az észtből a magyarba mintegy természetes folyamatában mutatom be, hiszen egyúttal ezt is igyekszem kikutatni”. Ez igen fontos módszertani előrelépés a történeti nyelvészetben.

A harmadik fejezet címe: Megfigyelések hét finn eredetű nyelvről, úgymint a vogul, a votják, a csuvas,21 a permi, a zürjén és a mordvin nyelvről. E fejezethez Gyarmathi Witsen és Müller könyveit, valamint Müller kéziratos szótárát használta. Forrásai kevés nyelvi adatot tartalmaztak, főként szavakat, ezért ebben a fejezetben Gyarmathi nem tudott az előzőekben megszokott alapossággal véleményt nyilvánítani. Egy-két olyan azonosságra azonban felhívta a figyelmet, amelyet már a lapp, a finn és az észt nyelv tanulmányozása során észlelt (számnevek hasonlósága, birtokos személyjelek használata) és észrevette, hogy a főnévi igenév képzője a permi nyelvekben és a magyarban azonos (-ni).

Gyarmathi Sámuel úgy érezte, hogy ezen fejezetek megírásával a kitűzött célt, a finnugor nyelvek alak- és mondattanának, valamint szókészletének összehasonlítását elvégezte. Ezért minden további mondandóját függelékként csatolta művéhez. Az első függelék a tatár szójegyzék címet viseli. A tatár itt a török szinonímája. Gyarmathi így kezdi: „Tudott dolog, hogy a magyarok és a tatárok hosszú időn át szoros kapcsolatban voltak. … E keveredésből már sokan megpróbálták levezetni a két nyelv hasonlóságát… Lássuk hát, mi az igazság…” Gyarmathi Sámuel szerint az igazság az, hogy a tatár nyelv alapjaiban különbözik a magyartól: eltérnek a személyes névmások, a birtokos szavak és az igeragozás. A török-tatár nyelvek csak annyiban hasonlítanak a magyarra, mint minden más keleti nyelv, a finn eredetű nyelvekkel a magyar sokkal szorosabb kapcsolatban áll.

A második függelék a Nagy Katalin cárnő által szorgalmazott nyelvi anyaggyűjtés eredményét, a Pallasféle soknyelvű szótárt ismerteti, majd a magyar nyelv szláv jövevényszavaival foglalkozik. Megfigyelése szerint a szláv nyelvek „a mesterségbeli és az elvont fogalmakat jelölő szakszavak nagy bőségének örvendenek, míg a mi népünk mindaddig nélkülözhette ezeket, ameddig Ázsiában nomád életet élve nem kényszerült jártasságot szerezni a mesterségekben”. De azt is észreveszi, hogy „nem csupán új szavakat vettek át a magyarok a szomszédaiktól, hanem lemondtak régi szavaikról is, új szláv vagy egyéb idegen szavakkal helyettesítve őket”. A szláv hatást tehát egyértelműen másodlagosnak tartja, miként az előző függelékben a tatár-török hatást.

A harmadik függelék Schlözer levele Gyarmathi Sámuelhez. A német tudós felhívja a figyelmet, hogy a keleti finnugor nyelvekkel: a cseremisz, votják, csuvas és vogul nyelvvel kellene behatóbban foglalkozni. Ha ebben Gyarmathi előre haladna, akkor Schlözer le tudná vonni a megfelelő történeti következtetéseket.

Gyarmathu Sámuel és Sajnovics János műveivel azért foglalkoztunk részletesebben, mert előre mutató észrevételeket és tudományos módszereket tartalmaztak. E két mű jelentősen hozzájárult a történeti nyelvészet fejlődéséhez.

Gyarmathi Sámuel Affinitasa Göttingában, a korabeli Európa egyik legfontosabb tudományos központjában jelent meg. Ez a körülmény, valamint a mű vitán felüli kvalitásai irányt szabtak a történeti nyelvészek további munkálatainak: az indoeurópai nyelvek kutatói előremutató ötletekkel, javaslatokkal álltak elő. A dán Rasmus Rask a „betűátmenetekről” (= szabályos hangmegfelelések) értekezett, Jakob Grimm pedig méltán nevezhető a történeti nyelvészet megteremtőjének: az írott források és az adott kor nyelvi valóságát összevetve jutott időt álló következtetésekre a német nyelv kialakulását, fejlődését illetően.

Az Affinitas második függelékében Gyarmathi Sámuel Pallas soknyelvű szótárát elemezte. Sok nyelvész érdeklődése fordult az ilyen szótárak felé. Újabb szótárakak is készültek, szerzőik L. Hervás Y Panduro és J. Chr. Adelung voltak. A soknyelvű szótárak alapján azonban nem lehetett megírni egyetlen nyelv leíró nyelvtanát sem. A nyelvészek és a nyelvek iránt érdeklődők jobb híján a szavakat hasonlítgatták parttalanul, s próbálták ezáltal a soknyelvű szótárakban lévő nyelveket csoportosítani. Természetesen így sok légből kapott etimológia született, e szótárak révén egy már idejét múlt nyelvészeti tevékenység kapott ismét erőre.

(Klima László)     

___________________________

Jegyzetek

 1. Válogatás a Sajnoviccsal foglalkozó irodalomból:
  Hám Sándor: Sajnovics János élete és Demonstratiója. Esztergom, 1889.
  Kisbán Emil: Tordasi és Kákózi Sajnovics János. Debrecen–Budapest, 1942.
  Csupor Zoltán Mihály: Emlékezés Sajnovics Jánosra, a finnugor nyelvtudomány megalapítójára. Helsinki, 1965.
  Lakó György: Sajnovics János. A múlt magyar tudósai. Bp. 1973.
  Sajnovics János. Emlékünnepség és tudománytörténeti szimpózium (Székesfehérvár–Tordas, 1970. május 12–14.) (szerk. Gulya J., Szathmári I.) Bp. 1974.
  Frenyó Zoltán: Sajnovics János műve és hatása. Valóság, 2005/10. 50–69.
 2. Demonstratio Sajnovics János: Bizonyítás. A magyar és a lapp nyelv azonos. (szerk. Szíj Enikő, ford. Constantinovitsné Vladár Zsuzsa. Bibliotheca Regulyana 2. Bp. 1994.
  Sajnovics naplója 1768–1769–1770. (előszó, jegyz. és szerk. Szíj Enikő, ford. Deák András) Bibliotheca Regulyana 1. Bp. 1990.
 3. Demonstratio. Bp. 1994. 29.
 4. Demonstratio. Bp. 1994. 35–36.
 5. Demonstratio. Bp. 1994. 83.
 6. Zsirai Miklós: A modern nyelvtudomány magyar úttörői I.: Sajnovics és Gyarmathi. Bp. 1952. 31.
 7. Éder Zoltán: Újabb szempontok a demostratio hazai fogadtatásának kérdéséhez. Nápoly, 1975.
 8. Ekkor még nem beszélhetünk osztrák nemzetről.
 9. E témakörről lásd: Arató Endre: A magyar „nemzeti” ideológia jellemző vonásai a 18. században. In: Nemzetiség a feudalizmus korában. (szerk. Spira Gy, Szűcs J.) Bp. 1972.; Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Bp. 1980.; Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában. Bp. 1977.
 10. A részlet a „Kedvezzenek mások a Múzsának… Bessenyei Györgynek” című versből származik. Barcsay Ábrahám költeményei. Bp. 1943. 67–68. Idézi Domokos Péter: I. m. Bp. 1998.2 69.
 11. Dümmerth Dezső: Herder jóslata és forrásai. Filológiai Közlöny, 1963.; Uő: Kollár Ádám problémája. Filológiai Közlöny, 1967.
 12. Horvát István: Rajzolatok a’ magyar nemzet legrégibb történetiből. Pest, 1825. 19.
 13. Teljes címe: Etelka, egy igen ritka magyar kis-asszony Világos-váratt, Árpád és Zoltán fejedelmeink ideikben.
 14. Frenyó Zoltán: I. m. 62.
 15. Gulya János: Gyarmathi Sámuel. A múlt magyar tudósai. Bp. 1978.
 16. Nagyenyed, ma Aiud, Románia
 17. Göttingen, Németország
 18. Gyarmathi Sámuel: Okoskodva tanító magyar nyelvmester. Mely irattatott Gyarmathi Sámuel N. Hunyad Vármegye Orvossa által. Első darab: Kolo’sváratt, 1794., második darab: Kolo’sváratt és Szebenben, 1794.
 19. A könyvből néhány példány már elkészült, midőn Schlözer ezt a levelet megírta. Ezért ez a harmadik kiegészítés csak a később elkészült példányokban olvasható.
 20. Affinitas. Gyarmathi Sámuel: A magyar nyelv grammatikailag bizonyított rokonsága a finn eredetű nyelvekkel. (ford. Constantinovitsné Vladár Zsuzsa, Koszorús István, szerk. Szíj Enikő) Bibliotheca Regulyana 3. Bp. 1997.
 21. A csuvas nyelvet ekkoriban még a finnugor nyelvekhez sorolták. Erre a több évszázados csuvas–cseremisz kapcsolatok szolgáltattak alapot, amelynek során a cseremiszek finnugor nyelve és a csuvasok bolgár-török nyelve főleg szavakat, de kismértékben nyelvtani elemeket is kölcsönzött egymástól.