ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

A finnektől a szamojédokig

nyomtatható változat

Bevezetés az uráli népek történetébe (BBN-FUG-241)

 

Az uráli népek története rövid vázlatokban

Finnek

Észtek

Karjalaiak

Vepszék

Inkerik (izsórok)

Inkeri finnek

Vótok

Lívek

Számik (lappok)

Mordvinok

Merják és muromák

Marik (cseremiszek)

Komik (zürjének)

Udmurtok (votjákok)

Obi-ugorok (manysik és hantik)

Szamojédok

 

Ajánlott irodalom

A finnek történetéről

 • Bereczki András: A finn történelemről magyarul megjelent művek bibliográfiája 1997-ig. Budapesti Finnugor Füzetek 11. Bp. 1999.
 • Bereczki András: Finnország. In: Európai politikai rendszerek. (Osiris Kézikönyvek) Szerk. Kardos József, Simándi Irén. Bp. 2002. 187–206.
 • Dolmányos István: Finnország története. Bp. 1972.
 • Finnország története. Szerk. Halmesvirta, Anssi. Debrecen, 2001.
 • Gombos József: Finnország politikatörténete, 1809–1917. Szeged, 1994.
 • Gombos József: A két világháború közötti Finnország politikatörténete, 1918–1939. Szeged, 1997.
 • Gombos József: A finn második köztársaság politikatörténete, 1944–2000. Szeged, 2001.
 • Huotari, Juhani: Finnország. Az Európai Unió a változó világban. Változó világ 46. Bp. 2001.
 • Ki kicsoda Finnországban. Száz híres finn élete és munkássága. Szerk. Maticsák Sándor. Debrecen, 1999.
 • Klinge, Matti: Finnország rövid története. Nyíregyháza, 1993.

Az észtek történetéről

 • Laar, M. – Vahtre, L. – Vahtre, S. – Valk, H.: Észtország története. Folia Estonica, T. VII. Szombathely, 1999.
 • Lagzi Gábor: Észtország. In: Európai politikai rendszerek. (Osiris Kézikönyvek.) Szerk. Kardos József, Simándi Irén. Bp. 2002. 177–186.
 • Raun, Toivo: Észtország története. Debrecen, 2001. 

A keleti finnugorok történetéről

 • Bahrusin, V.: Osztják és vogul fejedelemségek a XVII–XVIII. században. Vízimadarak népe. Bp. 1975. 35–67.
 • Barna Ferdinánd: A mordvaiak történelmi viszontagságai. Értekezés a Nyelv- és Széptudományok Köréből. Bp. 1877.
 • Gulya János: Az ugor őshazáról, az ugor nyelvek szétválásáról. In: Magyar Őstörténeti Tanulmányok. Bp. 1977. 115–121.
 • Harmatta János: Egy finnugor nép az antik irodalmi hagyományban. MTA I. Osztály Közleményei. 6. Bp. 1954. 341–351.
 • Klima László: Finnugor történeti chrestomathia I. Budapesti Finnugor Füzetek 12. Bp. 1999.
 • Klima László: Finnugor történeti chrestomathia II. Budapesti Finnugor Füzetek 18. Bp. 2002.
 • Klima László: Finnugor történeti chrestomathia III. Budapesti Finnugor Füzetek 19. Bp. 2005.
 • Melich János: Merja, Mordva. Egyetemes Philológiai Közlöny 57. Bp. 1933. 171–174.
 • Munkácsi Bernát: Az ugorok legrégibb emlékezete. Ethnographia 5. Bp. 1894. 160–180.
 • Taagepera, Rein: A finnugor népek az orosz államban. Bp. 2000.
 • Vászolyi Erik: Zürjének, Perm, Bjarmia és egyéb kérdőjelek a középkori zürjén történelem lapjain. Nyelvtudományi Közlemények LXIX/2. Bp. 1967. 283–311.
 • Zsirai Miklós: Finnugor népnevek I. Jugria. (Adalékok nyelvrokonaink történetéhez.) Nyelvtudományi Közlemények XLVII. Bp. 1928-30. 252–295, 399–452., XLVIII. 1931. 31–53.
 • Zsirai Miklós: Merja. Adalékok egy kihalt finnugor nép ismeretéhez. Berzeviczy Emlékkönyv. Bp. 1934. 250–259.