ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Bibliográfia

nyomtatható változat

A magyar őstörténet kérdései. A Nyelvtudományi Társaság vitaülése 1953. december 1. Nyelvtudományi Értekezések 5. Budapest.

Banner János (1962), Pósta Béla születésének százados ünnepe. Budapest.

Barna Ferdinánd (1875), J. R. Aspelin, Suomalais-ugrilaisen Muinaistutkinnon alkeita. Helsingfors, 1875. ArchÉrt 1, 305–326.

Bartha Antal (1974), Módszertani megjegyzések az „Újabb adatok a finnugor és a magyar őstörténethez” c. cikkhez. TSz 17, 221–229.

Bereczki Gábor (2003), A magyar nyelv finnugor alapjai. Budapest.

Bölöny József (1978), Magyarország kormányai 1848-1975. Budapest.

Dolukhanov, Pavel Markovich (1986), Natural environment and the Holocene settlement pattern in the north-western part of the USSR. FennArch 3, 3-16.

Dolukhanov, Pavel Markovich (1998), The Most Ancient North Europeans: Consensus in sight? In: Julku, Kyösti & Wiik, Kalevi (eds.): The Roots of Peoples and Languages of Northern Eurasia I. Turku. 9-27.

Deér József (1939), A magyarság a nomád kultúrközösségben. In: Magyar művelődéstörténet. Szerk: Domanovszky Sándor et al. Budapest, 1939. I. kötet: Ősműveltség és középkori kultúra. Szerk: Váczy Péter.  23–90.

Fettich Nándor (1933), A levédiai magyarság a régészet megvilágításában. Századok 67, 250–276., 369–399.

Fettich Nándor (1937), A honfoglaló magyarság fémművessége. Archaeologica Hungarica 21. Budapest.

Fodor István (1973), Vázlatok a finnugor őstörténet régészetéből. — Skizzen aus der Archäologie der finnisch-ugrischen Urgeschichte. RégFüz Ser. II. No. 15. Budapest.

Fodor István (1975), Verecke híres útján… A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. Budapest.

Fodor István (1977), Az uráli és a finnugor őshaza kérdéséről. (Régészeti áttekintés.) MTAK II. 26, 279–302.

Fodor István (1980), Őstörténet és régészet. MT 1980/5. 346–351.

Fodor István (1985), Korai történelmünk új szintézise. (Magyarország története I. 1-2. kötet. Előzmények és magyar történet 1242-ig. Szerk. Székely György – Bartha Antal. Budapest, 1984. Életünk 22:8, 741–752.

Fodor István (1990), A régészeti kutatások félszázados történetéről. MT 1990/3. 276–282.

Fodor István (1994), A magyar őstörténet vázlata. – An Outline of Hungarian Prehistory. HOMÉ 32, 105–124.

Fodor István (2001a), Finnugor régészet – egykor és ma. In: Pusztay János (szerk.): Vade mecum! A huszonötödik óra. UTK 9, Szombathely. 53–112.

Fodor István (2001b), Az uráli őstörténet és a régészet. In: Maticsák Sándor & Zaicz Gábor & Lahdelma, Tuomo (Szerk.): Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére. FUD 8, 143–162.

Fodor István (2009), Őstörténet és honfoglalás. Magyarország története 1. Budapest.

Gábori, Miklós (1963), Recensio, László Gyula – Őstörténetünk legkorábbi szakaszai (Die früheste Perioden unserer Urgesichte) ActaArchHung 15, 431–434.

Gergely Jenő – Izsák Lajos (2000), A 20. század története. Magyar századok. Budapest.

Hajdú Péter (1953), A magyarság kialakulásának előzményei. NyÉrt 2. Budapest.

Hajdú Péter (1964), Észrevételek László Gyula „Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstörténet emlékei Szovjetföldön” c. könyvéhez. ArchÉrt 91, 118–123.

Harmatta János (1967), Régészet, nyelvtudomány és őstörténet. ArchÉrt 94, 215–216.

Jankó János (1900), A XI. archeologiai kongresszus Kijevben. ArchÉrt 20, 1–16, 125–146.

Jankó János (2000), Utazás osztyákföldre. Bevezetővel ellátta, szövegét gondozta: ifj. Kodolányi János. Budapest.

Jankó János, (2001), Úton a szibériai atyafiakhoz: Jankó János oroszországi levelei. Közreadja: Hála József és ifj. Kodolányi János. Budapest.

Kodolányi János, ifj. (1980), A finn etnogenetikai kutatások. MT 1980/5. 387–389.

Korompay Bertalan (1952), A „finnugor régészet” őstörténeti tanulságai. NyK 54, 219–232.

Laczkó Miklós (2008), Molnár Erik és a 60-as évek történész-vitája. Századok 142:6, 1483-1536.

Lakó György (1963), László Gyula: Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. NyK 65, 473-475.

László Gyula (1954a), A magyar őstörténet régészete. MTAK II. 5, 459–479.

László Gyula (1954b), Válasz a hozzászólásokra. MTAK II. 5, 478.

László Gyula (1961), Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor őstörténet emlékei Szovjetföldön. Budapest.

Makkay János (1990), New aspects of the PIE and the PU/PFU homelands: Contacts and Frontiers between the Baltic and the Ural in the Neolithic. CIFU 7/1A.  Debrecen. 55–83.

Makkay János (1991a), Az indoeurópai népek őstörténete. Budapest.

Makkay János (1991b), Az uráli-finnugor őstörténet néhány kérdése az indoeurópai őstörténet szemszögéből. Századok 125, 3–34.

Makkay János (1997), Egy magyar amatőr véleménye az uráli finnugorság származásáról. I. rész: a kőkor végéig. TM 9, Budapest.

Makkay János (2002), Egy magyar amatőr véleménye az uráli finnugorság származásáról. II. rész: a kőkor vége. TM 20, Budapest.

Molnár Erik (1949), A magyar társadalom története az őskortól az Árpádokig. Budapest.

Molnár Erik (1954), A magyar nép őstörténete. 2. jav. kiad. Budapest.

Nuñez, Milton G, (1987), A model for the early settlement of Finland. FennArch 4, 3-18.

Őze Sándor (2004), A Molnár Erik-vita és a Mohács-szindróma. In: Ötvös István (szerk.): Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Piliscsaba, 360-427.

Ránki György (1971), Molnár Erik. A múlt magyar tudósai. Budapest.

Romsics Ignác (2008), Magyar történetírás a 20. században. In: Romsics Ignác (szerk.): Történelem, történetírás, hagyomány. Budapest. 177-194.

Rómer Flóris (1875), Jelentés az északi tartományokba tett tudományos kirándulásról. ArchÉrt 9, 9–17., 39–48., 78–81.

Suomen väestön esihistorialliset juuret. Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk. Utgivna av Finska Vetenskaps-Societen. H 131. Helsinki, 1984.

Szentmiklósy Lajos álnéven Molnár Erik (1942), Magyar őstörténet. Budapest.

Szíj Enikő (1990), Újra kell-e írni a finnugor őstörténetet? MT 1990/3. 261–266.

Szovjet régészeti tanulmányok. Ford.: Harmatta János. Bev.: Fülep Ferenc. Budapest, 1951.

Tallgrén, Aarne Michaël (1914), A keletoroszországi bronzkorszakról. ArchÉrt 34, 73–83.

Thoma Andor (1965), A janislawicei őslapp. ArchÉrt 92, 37–41.

Veres Péter (1971), Újabb adatok a finnugor és magyar őstörténethez. NÉrt. 53, 33–54.

Veres Péter (1972), A magyar nép etnikai történetének a vázlata. Valóság 1972/5. 1–12.

Veres Péter (1974), A finnugor kutatás és a magyar őstörténet. In: Voigt Vilmos (szerk.): Bán Aladár emlékezete. Várpalota. 95–118.

Veres Péter (1981), A magyar nép őstörténete a néprajztudomány szemszögéből: „A magyar nép etnogenezise és etnikai története 896-ig.” Veres Péter kandidátusi disszertációjának moszkvai vitája. Ethnographia 92, 120–141.

Veres Péter (1986), Magyarország története I. Néhány megjegyzés a magyar nép őstörténete finnugor kori szakaszához a kötet megjelenése kapcsán. Jászkunság 30:3, 45–48.

Veres Péter (1987), A magyar nép kialakulása és korai etnikus története. Népi Kultúra – Népi Társadalom 14. Budapest. 49–95.

Veres Péter (1991), A finnugor őshaza meghatározásának vitatott kérdései a legújabb adatok alapján. Népi Kultúra – Népi Társadalom 16. Budapest. 105–136.

Veres Péter (1996), Az uráli és finnugor őshaza vitatott kérdései a legújabb kutatások alapján. In: Bereczki András – Klima László (Szerk.): Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. UT 7. Budapest. 263–266.

Veres Péter (2000), Az uráli és magyar őshaza meghatározása a legújabb adatok fényében. In: Nanovfszky György (Szerk.): Nyelvrokonaink. Budapest. 23–28.

Wiik, Kalevi (2008), Az európai népek eredete. Budapest.

Zichy István (1923/2005), A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig. Budapest, 1923., reprint 2005.

Zichy István (1936/2005), Az euráziai lovas-nomád műveltség kérdéséhez. Budapesti Szemle, valamint A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig. Budapest, 2005.

Zichy István (1939), Magyar őstörténet. Budapest, reprint 2009.

Zólyomi Bálint (1963), László Gyula: Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. NyK 65, 475-477.

Zvelebil, Marek (2001), Revisiting Richard Indreko’s culture historical model: Origin and area of settlement of the Fenno-Ugrian peoples. Trames, Journal of Humanities and Social Sciences. No. 1, vol 5 (55/50), 26-47.

Zsirai Miklós (1937), A régészet tanulságai. Finnugor rokonságunk. Budapest, reprint 1994. 126–128.

Rövidítések:

ActaArchHung = Acta Archaeologia Hungariae

ArchÉrt = Archaeológiai Értesítő

FennArch = Fennoscandia Archaeologica

FUD = Folia Uralica Debreceniensia

HOMÉ = Herman Ottó Múzeum Évkönyve

MTAK II. = MTA II. Osztály Közleményei

MT = Magyar Tudomány

NÉrt. = Néprajzi Értesítő

NyK = Nyelvtudományi Közlemények

RégFüz = Régészeti Füzetek

TM = Tractata Minuscula

UT = Urálisztikai Tanulmányok

UTK = Uralisztikai Tanszék Kiadványai