ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Horváth Laura — életrajz

nyomtatható változat

Születési hely és idő: Székesfehérvár, 1985. február 28.

 

Iskolai tanulmányok: 

1999–2003: Teleki Blanka Gimnázium, Székesfehérvár

1991–1999: Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Székesfehérvár

 

Egyetemi tanulmányok:  

2009–2012: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola, Uráli nyelvészet és nyelvek doktori program

2003–2009: ELTE BTK finnugor–magyar szak

 

Munkahely:  

2013–: ELTE Finnugor Tanszék (tudományos segédmunkatárs)

 

OTKA-pályázatban való részvétel:

2017–: „A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa” OTKA/NKFI-pályázat (NKFI K 125282, vezető kutató: Havas Ferenc)

 

2013–2017: "A többnyelvűség megnyilvánulásai finnugor nyelvű közösségekben" OTKA/NKFI-pályázat (OTKA FNN 107793 sz., ELTE Finnugor Tanszék, vezető kutató: Csepregi Márta)

 

 

Ösztöndíjak, nyári egyetemek, tanulmányutak:

2017–2018: Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj (6 hónap, 2017. dec. 1 – 2018. máj. 31)

2014: Langnet nyári egyetem, Turku, Finnország (a Langnet és a Turkui Egyetem ösztöndíja, 1 hét)

2012–2013: CIMO Fellowship ösztöndíj, Helsinki (12 hónap)

2013: Kääriku, Észtország, Campus Hungary ösztöndíj (egyhetes tanulmányút)

2009–2012: doktori ösztöndíj (ELTE Nyelvtudományi Doktori Iskola)

2007: tanulmányút: UdGU, Udmurtia, Oroszországi Föderáció (3 hónap)

2006–2007: köztársasági ösztöndíj

2006: nyári egyetem, Izsevszk, Udmurtia, Oroszországi Föderáció

2005: udmurt nyári egyetem, Izsevszk (MÖB ösztöndíj, négy hét)

 

Nyelvészeti kutatóutak

2016. Udmurt Köztársaság, Tatársztán (6 hét)

2015. Udmurt Köztársaság (4 hét)

 

Kutatási területek: 

aspektus areális és történeti-tipológiai szempontból (Volga–Káma-vidéki finnugor és törökségi nyelvek, balti finn nyelvek)

udmurt és mari morfológia, morfoszintaktika

nyelvújítás, nyelvtervezés (udmurt nyelv)

kései ómagyar és középmagyar kori szövegek aspektuális vonatkozásai

 

OTDK, tanulmányi versenyek: 

2009: XXIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK), Humán Tudományi Szekció, Nyelvtudomány Tagozat (Szeged, 2009.): III. hely

2001/2002: Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) magyar nyelvből: I. hely

 

Oktatatás: 

2016/2017/2: Finnugrisztika (ELTE BTK Finnugor Tanszék)

2010/2011/1/2: A magyar nyelv finnugor alapjai  (ELTE BTK Finnugor Tanszék)

2007. febr-máj: Magyar nyelv nem magyar szakos hallgatóknak (Udmurt Állami Egyetem (UdGU))

 

Társasági tagságok: 

Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsinki

Reguly Társaság (vezetőségi tag)

 

Szakkollégiumi tagság: 

2003–2009: Eötvös József Collegium

 

Konferenciaelőadások:

 

2018.

Udmurtin konverbirakenteiden kieliopillistumisprosesseista. (Kielitieteen päivät XLV. Helsinki, 2018. 5. 7-9)


 2017.

 

Egyes akcióminőségek kifejezése Károli és Agricola Újtestamentumában (Nyelvelmélet és dialektológia 4. A Károli-Biblia nyelve. PPKE BTK, 2017.10.17-18)

Inserted Russian infinitives and verbal switches in Udmurt/Russian bilingual utterances (ICML XVI. 16th International Conference on Minority Languages, Jyväskylä & Närpes, Finnország, 2017.8.30. )

Past progressive and past habitual evidential forms in Udmurt (SOUL 2017 Conference on the Syntacs Of Uralic Languages. RIL-HAS, Budapest, PPKE, 2017. 6. 27-28.) (poszterelőadás)

Inserted Russian infinitives and verbal switches in Udmurt/Russian bilingual utterances. (Contact-Driven Multilingual Practices. Helsinki, 2017. 6. 1-2.) 

Verekedisre is fakattak és rupesit henen cansans campaileman: az inchoativitás kifejezésmódjai a finnben és a magyarban. (Comparative aspects of Hungarian and Finnic: Languages and Cultures/Magyar–balti finn nyelvi és kulturális összevetések / Kaukovertailuja / Kaugvõrdlusi 2017 ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 2017. 5. 26-27.)

 

2016.

 

Aspectual role: the case of Russian Infinitive + Udmurt karyny/kariśkyny (1st International Conference on Sociolinguistics. Insights from Superdiversivity, Complexity and Multimodality (ICS.1), ELTE, Budapest, 2016. 9. 1-3)

Perifrastisten rakenteiden ja t(V)-johtimen käytöstä venäjän infinitiivien kаnssa udmurtin kielessä (X Международного симпозиума "Языковые контакты народов Поволжья: актуалные проблемы нормативной и исторической фонетики, лексикологии и стилистики", Izsevszk, Udmurt Köztársaság, Oroszországi Föderáció, 2016. 5. 17-19)

 

2015.

 

On the functions of the Udmurt frequentative suffix (Uralis Languages: Synchrony and Diachrony, Szentpétervár, Oroszországi  Föderáció, ILS RAS, 2015. 10. 15-17)

Aspect and code-switching in Udmurt (XII International Congress for Finno-Ugric Studies (CIFU 12.), Oulu, Finnország, 2015. 8. 17-21)

 

2014.


Habitualitás kifejezése az udmurt nyelvjárásokban (Nyelvelmélet és dialektológia, PPKE BTK, Budapest, 2014. 11. 18.)

Habituality in Udmurt (Langnet Summer School, Turku, Finnország, 2014. 8. 18-22) (poszterelőadás)

Habitualty in Udmurt (11th International Conference on Actionality, Tense, Aspect, Modality/Evidentiality (Chronos11), Pisa, Olaszország, 2014. 6. 16-18)

"Ӟучомем. И мар?” Attitűdök és határozói igeneves szerkezetek udmurt blogokban (Budapest Uralic Workshop 7 - The Multilingual Speaker. Budapest, 2014. 2. 3-5)

 

2013.

 

Habituaalisuus ja progressiivisuus udmurtin murteissa ja kirjakielessä (International Symposium of Graduate Students of Finno-Ugric Linguistic. Kääriku, Észtország, 2013. 10. 3-6)

Joidenkin konverbirakenteiden kieliopillistumisesta udmurtissa, tataarin kirjakielessä ja misääritataarissa (Grammar and Context IV: New Approaches to the Uralic Languages. Tartu, Észtország, 2013. 6. 6-8)

 

2012.

 

Grammaticalization processes of converb constructions in the languages of the Volga–Kama area (XXVIII. International Finno-Ugric Students’ Conference (IFUSCO). Tartu, Észtország, 2012. 5. 8-11)

Converbs in the Volga-Kama area (Graduate Conference on Areal Linguistics, Grammar and Contacts. Tartu, Észtország, 2012. 5. 4-6)

A magyar határozói igeneves szerkezetek egy speciális típusáról (A nyelvtörténeti kutatások újabb eredményei VII. SzTE, Szeged, 2012. 3. 29-30)


2011.


Progresszív, habituális és egyéb imperfektív események kifejezési módjai az udmurtban (Jubileumi konferencia a szombathelyi Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából. NyME, Szombathely, 2011. 11. 10-11)

Az imperfektív aspektus kifejezése az udmurtban (7. Félúton Konferencia. ELTE, Budapest, 2011. 10. 6-7)

Korlátozott idővonatkozású folyamatos események jelölési módjai a finnben és a magyarban – a progresszív aspektus egyes finnugor nyelvekben (VII. Magyar-finn kontrasztív konferencia. NyME, Szombathely, 2011. 5. 12-13)

Aspektuskifejezési módok az udmurt nyelvjárásokban (Grammar and Context III: New Approaches to the Uralic Languages. ELTE, Budapest, 2011. 4. 19-21)


2010.

 

Konverbumszerkezetek az udmurt nyelvben – a páros igék grammatikalizációjáról, aspektuskifejező funkciójáról (II. Alkalmazott Nyelvészeti Hallgatói Konferencia Zsilka János professzor úr (1930-1999) emlékére. ELTE, Budapest, 2010. 12. 2-3)

Aspektusjelölés kései ómagyar és középmagyar kori szövegekben (Nyelvelmélet és diakrónia. PPKE, Piliscsaba, 2010. 11. 16-17)

Aspektus és akcióminőség az udmurt és a mari nyelvben – az úgynevezett páros igék aspektuális szerepe, grammatikalizációja (6. Félúton Konferencia. ELTE, Budapest, 2010. 10. 7-8)

A Volga – Káma-vidéki finnugor nyelvek aspektusjelöléséről: az aspektus kompozicionalitása (XI. Nemzetközi Finnugor Kongresszus (CIFU). PPKE, Piliscsaba, 2010. 8. 9-14)


2009.

 

Páros igék és szerepük az aspektualitásban Aspektus és akcióminőség az udmurt nyelvben. (LingDok. 13. SzTE, Szeged, 2009. 11. 25-26)

Nyelvtervezés Udmurtiában – gondolatok az udmurt nyelvújításról. (Kazinczy nyomdokain…A nyelvújítástól a mai nyelvtervezésig. ELTE, Budapest, 2009. 12. 3-4)

 

2008.

 

Elmélet és gyakorlat – az udmurt nyelvújításról (IX. Eötvös Konferencia. Eötvös József Collegium, Budapest, 2008. 4. 25-27)

’Нимбер’ vagy ’послелог’? Az udmurt nyelvészeti szakterminológiáról (XXIV. International Finno-Ugric Students’ Conference (IFUSCO). Helsinki, Finnország, 2008. 5. 14-18)

 

2007.

 

Az udmurt nyelvújítás a magyar nyelvújítás tükrében (XXIII. International Finno-Ugric Students’ Conference (IFUSCO). Szaranszk, Komi Köztársaság, Oroszországi Föderáció, 2007. 5. 20-24)

 

2006.

 

A magyar fiatalok nyelvhasználatáról (XXII. International Finno-Ugric Students’ Conference (IFUSCO). Joskar-Ola, Mari Köztársaság, Oroszországi Föderáció, 2006. 5. 18-22)

 

Tudományos ismeretterjesztő előadások:


 2017.

Tatárföldi udmurtok: gyűjtőúton Urustamakban (Rokon népek napja, ELTE Finnugor Tanszék, 2017. 10.12)

 

2016.

Kutatóúton Udmurtiában és Tatárföldön („Udmurtia és Mariföld a Széna téren”, Széna Téri Általános Iskola, Székesfehérvár, 2016. 11. 10.)

Gyűjtőúton Udmurtiában és Tatársztánban (Rokon népek napja, Zrínyi Miklós Gimnázium, Budapest, 2016. 10. 20.)

Nyelvészeti terepmunka a Volga-Káma vidékén: Udmurtia (Gizella-napok, „Finnugor Udvar”, Veszprém, 2016. 5. 7.)


2013. 

Udmurtia („Rendhagyó magyaróra”, Budai Középiskola, Budapest, 2013. 12. 11.)


2011. 

Udmurtföldi látogatás (Magyaros est, Budai Középiskola, Budapest, 2011. 12. 6)