ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet
warning: preg_replace(): The /e modifier is no longer supported, use preg_replace_callback instead in /afs/elte.hu/org/finnugor/finnugor.elte.hu/includes/unicode.inc on line 349.

Havas Ferenc − életrajz

nyomtatható változat

Születési idő, hely: 1948. február 2., Újpest

 

Iskolai tanulmányok: budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 1962–1966

 

Egyetemi tanulmányok:

1967–1972: ELTE Bölcsészettudományi Kar, nappali tagozat, eleinte magyar–orosz szak, majd többszöri szakváltás után orosz – általános és alkalmazott nyelvészet – finnugor szak

1973–1976: ELTE Bölcsészettudományi Kar, esti tagozat: filozófia kiegészítő szak

 

Diplomaszerzés éve: 1972 és 1976

 

Munkahely és beosztás:

1966–1967: Segédmunkás (korrektor) az Egyetemi Nyomdában.

1967–1972: Egyetemi tanulmányok (lásd fenn).

1972-től 1996-ig az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének munkatársa, előbb tanársegédi, 1978-tól adjunktusi, 1982-től pedig docensi beosztásban.

1996-tól az ELTE Ruszisztikai Központjának docense, két tanévben egyben a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karának másodállású docense.

2002. július 1-től 2012. június 30-ig az ELTE Finnugor Tanszékének tanszékvezetője, 2004-től egyben az „Uráli nyelvészet és nyelvek” doktori program vezetője.

2007. február 1-től egyetemi tanár.

2012. július 1-től az ELTE Finnugor Tanszékének egyetemi tanára, az „Uráli nyelvészet és nyelvek” doktori program vezetője. 2012. október 1-től 2015. szeptember 30-ig egyben „Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa” c. OTKA-kutatás vezetője.

2013. október 30-tól – többi funkciójának megtartása mellett – az ELTE professor emeritusa.

2017 októberétől „A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa" c. NKFI-kutatás vezetője.

 

Tudományos fokozatok:

Egyetemi doktor – 1973  (Disszertáció: A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása)

A nyelvtudomány(ok) kandidátusa – 1980  (Disszertáció: A generatív grammatika nyelvszemléletének bírálata)

Habilitáció – 2001  (Disszertáció: A marrizmus-szindróma)

Az MTA doktora – 2012  (Disszertáció: A prenominativitás. Elmélet és alkalmazása az uráli nyelvekre)

 

Kutatott területek:

A nyelvtipológia XIX.–XXI. századi problémái

Az uráli nyelvek leíró és történeti tipológiája

Nyelvfilozófia

Nyelvtudomány-történet

 

Oktatott tantárgyak:

Általános és alkalmazott nyelvészet szak:

Bevezetés a nyelvtudományba

A jelenkori nyelvészet kérdései

A nyelvtudomány történetének alapvonalai

Nyelvtipológia

Nyelvfilozófia

Ruszisztikai kollégiumok:

Orosz tudománytörténet

Finnugor szak:

Nyelvészeti alapismeretek

Általános nyelvészet

Nyelvtipológia

Újabb irányzatok az uralisztikában

Magyar nyelv és irodalom szak

Fejezetek a nyelvfilozófia történetéből (szakszeminárium)

Magyar nyelvészeti PhD-képzés:

Nyelvtipológia

Finnugor nyelvészeti PhD-képzés:

Általános nyelvtipológia

Az általános és az uráli nyelvtudomány története

Az uralisztika areális és tipológiai kérdései

 

Részvétel és előadás tudományos konferenciákon:

1980, Budapest, a Societas Linguistica Europaea konferenciája: „Die Sprache der Logik und die Logik der Sprache.”

1992, Berlin, a Gesellschaft zur Förderung des christlich-marxistischen Dialogs nemzetközi konferenciája: „Einige Gedanken zur Lage des Marxismus in Ungarn und dessen Verhältnis zum Christentum.”

1993, Budapest, az ELTE Általános és Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének ülésszaka: „A grammatica speculativa modernsége."

1995, Paris, Congrès Marx International: „La langue comme conscience pratique.”

1997, Toronto, a Linguistic Association of Canada and the United States (LACUS) konferenciája: „On the 'Logicist' Paradigm in Linguistics and some of its Possible Alternatives.”

2002, Budapest, Budapesti Uráli Műhely III.: „A tárgy tárgyában."

2002, Budapest, a Ruszisztikai Központ konferenciája: „Sztálin és a »tudományos viták«”

2003, Budapesti Uráli Műhely IV.: „Tárgyas ragozás és medializáció."

2004, Budapest, Grammatika és Kontextus konferencia: „Grammatika és kontextus - a nominativizáció mint visszaható folyamat."

2005, Joskar-Ola, X. Nemzetközi Finnugor Kongresszus: Дономинативные следы в уральских языках.

2007, Budapest, Baleczky Emil emlékkonferencia: Полуаккузативная конструкция русского языка и её значение с историко-типологической точки зрения.

2008, Bécs, Az „uráli tipológiai adatbázis” projektum indítókonferenciája: „Introduction to the UTDP project”.

2008, Pozsony, Kontrasztok c. konferencia: „Az uráli nyelvtipológia aktuális kérdései”.

2009, Hanti-Manszijszk, Associacija Finno-Ugorskih Universitetov: Введение к проекту типологической базы данных уральских/угорских языков.

2009, Szeged, New Trends in Uralistics c. konferencia: „A Major undertaking in Uralic Linguistics: the Uralic Typological Database Project”.

2009, Hanti-Manszijszk, IV Всероссийская конференция финно-угроведов «Языки и культура финно-угорских народов в условиях глобализации». „Проект типологической базы данных уральских языков”.

2009, Tallinn, Uralic Typological Database Meeting, „The Parameters of the Uralic Database” (poszter)

2010, Piliscsaba, CIFU 11, "The Uralic Typology Database Project".

2011, Poznań, Magyar–lengyel kapcsolatok, kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás c. konferencia: „A magyar és rokon nyelvei új fényben: az uráli tipológiai adatbázis tervezete″.

2011, Szombathely, Jubileumi konferencia az Uralisztikai Tanszék fennállásának 20. évfordulója alkalmából. "Nominatív és ergatív − történeti tipológiai összefüggések".

2013, Budapest, ELTE BTK, Értékmegőrző Szabadegyetem c. előadás-sorozat. "Mondatszerkezet és világszemlélet."

2015, Oulu, CIFU 12. "Typological Database of the Ugric Languages.", "Типологическая база данных угорских языков".

 

Szakmai tanulmányutak, vendégoktatói tevékenység, meghívott előadások:

1975, berlini Humboldt Egyetem

1976/77-es tanév: vendégoktató a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetem általános nyelvészeti tanszékén

1982, párizsi Ecole Pratique des Hautes Etudes, illetve a Sorbonne-III. egyetem

1987-88, tudományos főmunkatárs, Szovjet Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete

1999, 2000, moszkvai Szlavisztikai és Balkanisztikai Intézet

2003, 2004, 2005, 2006, 2007, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki

2003, Szentpétervári Állami Egyetem

2005, Helsinki Egyetem

2005, Tamperei Egyetem

2006, Göttingeni Georg August Egyetem

2006, Hamburgi Egyetem

2009, Moszkvai Bölcsészettudományi Egyetem

2009, Moszkvai Lomonoszov Egyetem

2009, 2010, 2013, Firenzei Egyetem

2010, Udmurt Állami Egyetem 

 

Szakmai szervezeti tagság és vezető tevékenység:

A Magyar Nyelvészeti Társaság, a Societas Linguistica Europaea (SLE), a The Linguistic Association of Canada and the United States (LACUS) és a Tőkei Ferenc Társaság tagja

Az MTA Nyelvtudományi Bizottság teljes jogú tagja (2014–2017)

Az MTA Nyelvtudományi Biizottság uralisztikai albizottságának tagja

Az ELTE BTK Nyelvészeti Doktori Iskola „Uráli nyelvészet és nyelvek” alprogramjának vezetője

„Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa” OTKA-kutatás vezetője (2012–2015)

„A Volga-vidéki finnugor nyelvek tipológiai adatbázisa” NKFI-kutatás vezetője (2017– )

 

Egyéb tevékenység:

2006-tól az Alapítvány az Orosz Nyelvért és Kultúráért kuratóriumának tagja 

 2010-től az ELTE Annales / Sectio Linguistica (újabb nevén Studia Linguistica Hungarica) folyóirata tanácsadói testületének tagja

2012-től a Finno-Ugric Languages and Linguistics (FULL) internetes folyóirat szerkesztő bizottságának tagja

Megalapítása után tíz éven át szerkesztője, 1999-től pedig tanácsadója az Eszmélet című társadalomelméleti folyóiratnak