ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Havas Ferenc − bibliográfia

nyomtatható változat

       1969

1. A Magyar Nyelv Szóvégmutató Szótára. (Recenzió) Mny LXV/4. (1969. dec.) 498–500.

1972

2. Az ufai votják nyelvjárás magánhangzó-fonémái. Acta Iuvenum, Nyelvészeti Tanulmányok II. (1972) 115–130.

1973

3. (Társszerző Wernke Géza) Nyelvtani gyakorlófüzet a kezdő tanfolyam számára. (Orosz nyelvi intenzív-koncentrált audio-vizuális nyelvtanfolyam segédkönyve.) KGM, MTTI, 1973. 124 oldal.

4. A magyar igei bővítmények rendszeréről (különös tekintettel a -tól/-től ragos névszók használatára). Mny LXI/2. (1973. júl.) 172–183.

1974

5. „Könnyűség” és „nehézség” a nyelvtanulásban. Eszperantó magazin, XIV/2. (1974. febr.) 4–5.

6. A magyar, a finn és az észt nyelv tipológiai összehasonlítása. NyÉrt 85. sz. Akadémiai Kiadó, Bp. 1974. 91 oldal.

7. Az észt nyelv tipológiai hovatartozásának problémája. NyK 76. 1-2. (1974) 23–36.

8. Morfofonologinen taso kielitypologiassa: unkarin, suomen ja viron vertailua. Virittäjä 1974/4. 339–353.

1976

9. K ponyatyijam „tyip jazika” i „jazik szmesannogo tyipa”. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de L. Eötvös Nominatae, Sectio Linguistica - Tomus VI. (1976) 177–185.

1977

10. Nyelvtipológiai szöveggyűjtemény (XIX. század) (ELTE BTK jegyzet) Tankönyvkiadó, Bp. 1977. 458 oldal. (Bevezető tanulmány 5–51. és szerkesztés, kontrollfordítás.)

1980

11. Chomsky Syntactic Structures-e - húsz év múltán. In: Nyelvi rendszer és nyelvhasználat (Általános és alkalmazott nyelvészeti tanulmányok), szerk. Balázs János. (ELTE BTK jegyzet). Tankönyvkiadó, Bp. 1980. 148–169.

1981

12. Tanulmányok a magyar és finnugor nyelvtudomány történetéből (1850–1920) (Recenzió) ÁNyT XIII. (1981) 255–259.

1982

13. Szemantika a generatív grammatikában. (Szöveggyűjtemény) ELTE BTK jegyzet. Tankönyvkiadó, Bp. 1982. 522 oldal. (Bevezető tanulmány 5–13. és szerkesztés, kontrollfordítás.) 

14. Kompetenz, generative Grammatik, sprachliche Universalien. Zur Kritik der Sprachphilosophie N. Chomskys. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de L. Eötvös Nominatae, Sectio Linguistica – Tomus XI. 1980. (Megjelent: 1982.) 163–187.

1983

15. Die Sprache der Logik und die Logik der Sprache. In: Languages in function. Materials of the XIIIth Annual Conference of the Societas Linguistica Europaea held in Budapest 3-6. IX. 1980. Ed. Sándor Rot. Bp. 1983. 117–127. 

16. Zsilka János: Dialectics of the Motion Forms in Language. (Recenzió) NyK 84/2 (1982) 443–447.

1985

17. Kovács Ferenc: Szemantika. (Recenzió) ÁNyT XVI. (1985) 261–266. 

18. A dialektikus nyelvelemzés státuszához. A „Nyelvi Mozgásformák dialektikája” kutatócsoport munkái, 4. (1985) 453–465.

1987

19. Langue, pensée, conscience. Observations sur une évidence mal interpretée. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de L. Eötvös Nominatae, Sectio Linguistica – Tomus XV. (1984) (Megj. 1987). 99–104.

20. Szaknyelvészeti alapozás egy marxista nyelvfilozófia épületéhez. Magyar Filozófiai Szemle 1986/1-2. (Megj. 1987. szept.) 242–249.

1988

21. A nyelvtipológia definíciójához. In: Urálisztikai tanulmányok 2. (Bereczki-emlékkönyv) Bp. 1988. 185–189. 

22. Nyelvtipológiai szöveggyűjtemény – II. ELTE BTK jegyzet. Tankönyvkiadó, Bp. 1988. 504 oldal. (Bevezető tanulmány 3–33. és szerkesztés, kontrollfordítás.)

1990

23. Dialektikus nyelvelmélet és bölcselet. In: Emlékkönyv Zsilka János professzor hatvanadik születésnapjára. Szerk. Havas Ferenc, Horváth Katalin és Ladányi Mária. Bp. 1990. 97–101. 

24. A grammatica speculativa modernsége. I. rész: Mny LXXXVII/2, 145-151. II. rész: Mny LXXXVII/3, 278–288.

1993

25. Einige Gedanken zur Lage des Marxismus in Ungarn und dessen Verhältnis zum Christentum. Berliner Dialog-Hefte 1993/1. 46–50.

1994

26. Universalism versus Classic Language Typology? Remarks Concerning the Integrity of Language from a Historical Perspective. Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de L. Eötvös Nominatae, Sectio Linguistica – Tomus XXI. Budapest, 1990 (Megj. 1994). 83–91.

1996

27. La langue comme conscience pratique. Actuel Marx, 19. (Premier semestre 1996). 63–68. 

28. Nyelv és szabadság. Nyelvelmélet és politikai ideológia Noam Chomsky nézetrendszerében. Eszmélet 30., 1996. 85–120.       

      1997

29. Language and Freedom. Linguistic Theory and Political Ideology in Noam Chomsky's System of Ideas. In: Consciousness. Selected essays. Budapest, 1997. 174–197. 

30. A nyelviség. – Nyelv és gondolkodás. – A magyar nyelv típusa. Cikkek a Pannon Enciklopédia Magyar nyelv és irodalom c. kötetében. Dunakanyar 2000, 1997.      

      1998

31. On the „Logicist” Paradigm in Linguistics and some of its Possible Alternatives. LACUS Forum XXIV. Capell Hill, North Carolina, 1998. 445–455. 

32. Onoma, rhéma, logosz. In: Nyelv, stílus, irodalom. Köszöntő Péter Mihály 70. születésnapjára. Szerk. Zoltán András. Budapest, 1998. 213–218.      

      2000

33. Sztálin, a nyelvteoretikus. In: Állandóság a változásban. T’ung-Pien. Tőkei Ferenc 70. születésnapjára. Budapest, 2000. 231–268. 

34. A marrizmus-szindróma. Habilitációs értekezés. (kézirat) Budapest, 2000. 363 o.      

      2002

35. A nyelviség. – Nyelv és gondolkodás. – A magyar nyelv a nyelvek típusai között. Cikkek A magyar nyelv és irodalom enciklopédiája c. kötetben. Magyar Könyvklub, 2002. 

36. A marrizmus-szindróma. Sztálinizmus és nyelvtudomány. 453 o. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2002. 

37. A stadiális tipológia. Nyelvtudományi Közlemények 99. (2002) 148–176.

      2003

38. Nicolaus Cusanus és a nyelv. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Budapest, 2003. 147–151. 

39. A tárgy tárgyában. Mondattipológiai fontolgatások. In: Budapesti Uráli Műhely III. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2003. 7–44. 

40. Arisztotelész, a nyelvfilozófus. In: Ünnepi kötet Honti László tiszteletére. Budapest, 2003. 172–180. 

41. Abélard nyelvi filozófiájáról. In: Magyar Nyelvjárások. A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének évkönyve, XLI, 205–210. Debrecen, 2003.

      2004

42. Mészáros Henrietta [emlékezete]. Finnugor Világ, IX/1. (2004. március) 18–20. 

43. Objective Conjugation and Medialisation. Acta Linguistica Hungarica, Vol. 51, 1-2 (2004). 95–141. Pdf.

44. Roelcke, Thorsten szerk. Variationstypologie/Variation Typology. (Recenzió) Magyar Nyelv C. 2004/3. 368–371. 

45. Duns Scotus, a nyelvi realista. In: „…még onnét is eljutni túlra…” Nyelvészeti és irodalmi tanulmányok Horváth Katalin tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 2004. 219–221. 

46. Gorgiász, a nyelvfilozófia első szkeptikusa. In: Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Budapest, 2004. 73–80.

      2005

47. Tárgyas ragozás és medializáció. In: Budapesti Uráli Műhely IV. Uráli Grammatizáló. MTA Nyelvtudományi Intézet, 2005. 147–186. 

48. Nominative, nominativity, nominativitism. Sprachtheorie und germanistische Linguistik, 15. 1. (2005) 33–62.

      2006

49. Tessék. In: Mártonfi Attila. Pap Kornélia, és Slíz Mariann szerk., 101 írás Pusztai Ferenc tiszteletére. Argumentum, 2006. 385–390. 

50. Egy különleges kötet elé. In: Komatál. Ünnepi könyv Domokos Péter professzor 70. születésnapjára. ELTE Finnugor Tanszék. Budapest, 2006. 5–6.

51. Prenominatív nyomok az uráli nyelvekben. In: Sipőcz Katalin, Szeverényi Sándor szerk. Elmélkedések népekről, nyelvekről és a profán medvéről. Írások Bakró-Nagy Marianne tiszteletére. SzTE Finnugor Nyelvtudományi Tanszék, Szeged, 2006. 45–64. 

52. Die Ergativität und die uralischen Sprachen. Finnisch-Ugrische Forschungen, 59:1-3 (2006), 81–131. 

53. Die Pränominativität der uralischen Partizipien. Ural-Altaische Jahrbücher, Neue Folge, Band 20, 16–50.

      2007

54.Grammatika és kontextus – a nominativizáció mint visszaható folyamat. In: Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. Urálisztikai Tanulmányok 17. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 2007. 110–120.      

      2008

55. Unmarked object in the Uralic languages: a diachronic typological approach. Linguistica Uralica. 44/1. (2008) 1–33. Pdf.

56. Az uráli nyelvek genitívuszáról – tipológiai megközelítésben. Nyelvtudományi Közlemények, 104. 2007. (2008) 57–85. 

57. Az alany univerzalitásának problémája. In: Navigare humanum est… Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Budapest, 2008. 88–93. 

58. Az uráli nyelvtipológia aktuális kérdései. In: Kontrasztok. Ünnepi konferencia és kiállítás a pozsonyi Comenius Egyetem Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének 50 éves évfordulóján. Comenius Egyetem, Pozsony, 2008. 42–51.

59. A particípiumi alárendelés történeti-tipológai tanúsága az uráli nyelvekben. In: Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 19. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest, 2008. 196–208.        

      2009

60. Hozzászólás a különírás és egybeírás kérdéséhez. Magyar Nyelvőr 133/1. (2009 január–március). 81–82. 

61. Péter Mihály 80 éves. Magyar Nyelv 105. 2009/1. 122–126. 

62. Metaproblemoj de lingvotipologio. In: Abunda fonto. Memorlibro omage al Prof. István Szerdahelyi. Redaktis Ilona Koutny. ProDruk & Steleto, Poznań, 2009. 228–233.

      2010

63. Historisch-typologische Zeugnisse der partizipialen Subordinierung in den uralischen Sprachen. Finnisch-Ugrische Mitteilungen. Band 31/32 (2010), 171–188. Pdf.

64. Проект типологической базы данных уральских языков.  финно-угорский мир, 2009/4, 42–46., 2010.

65. Проект типологической базы данных уральских языков. In: Языки и культура финно-угорских народов в условиях глобализации. Материалы IV Всероссийской конференции финно-угроведов (17–20 ноября 2009 г., Ханты-Мансийск).  Ханты-Мансийск, 2009 [2010]. 18–23.

66. The Problem of Nominative−Ergative Transitions. Acta Linguistica. Vol. 4/2 (2010), 37−49.        

      2011

67. Nyelvtipológia. In: Balázs Géza szerk. Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Inter, Budapest, 2011. 257−262.

68. The Uralic Typological Database Project: an Introductory Talk for a Free Discussion.In: Congressus XI Internationalis Fenno-Ugristarum, Piliscsaba 9−14. VIII. 2010. Pars VI. Piliscsaba 2011. 79−84.

      2012

69. Sztálin és a tudományos viták. In: Az újragondolás lázadása. Hommage à Tőkei Ferenc. ELTE Konfuciusz Intézet, 2012. 25−51.

     2014

70. Az aktív mondatfelépítés és ábrázolása egy tipológiai adatbázisban. In: Havas Ferenc − Horváth Katalin − Kugler Nóra − Vladár Zsuzsa szerk. Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2014. 110−120.

     2015

71. A "tudós" Sztálin: a marrizmus-vita. In: Szvák Gyula szerk. A mi Ruszisztikánk. Tanulmányok a 20/25. évfordulóra. Ruszisztikai Könyvek XL. Russica Pannonicana 2015 (Budapest). 268–294.

72. A finn ergativitás kérdéséhez. In: Bárth M János, Bodó Csanád, Kocsis Zsuzsanna szerk.: A nyelv dimenziói: Tanulmányok Juhász Dezső tiszteletére. Budapest: ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet; Magyar Nyelvtudományi Társaság, 2015. 548−555.

73. (Társszerzők: Csepregi Márta, F. Gulyás Nikolett, Németh Szilvia) Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa. Budapest: ELTE Finnugor Tanszék (utdb.elte.hu).

     2016

74. Mondatszerkezeti tipológia a szinkrónia és diakrónia egységében. In: Ladányi Mária, Hrenek Éva szerk. A szerves–dialektikus nyelvelmélet és hatásai: Tanulmánykötet Zsilka János professzor (1930–1999) tiszteletére. Budapest: ELTE BTK, 2016. pp. 195–206.

     2017

75. Bahtyin Marr-interpretációja. In: Gyöngyösi Mária szerk.: Ad vitam aeternam. Tanulmánykötet Nagy István 70. születésnapjára. ELTE BTK Orosz Nyelvi és Irodalmi Tanszék. Budapest, 2017. pp. 95−101.

    2018

76. Válogatott tanulmányok. Megjelent a szerző 70. születésnapja alkalmából. ELTE Finnugor Tanszék, 2018. 405 p.

77. Polivanov és Marr. In: Juhász József és Szvák Gyula szerk.: Tertium datur. Írások Krausz Tamás 70. születésnapjára. Russica Pannonicana, Budapest, 2018. pp. 83–93.

   2020

78. A nyelvtipológia klasszikusai. Szemelvények a XVIII. század közepétől a XX. század elejéig. (Szerkesztés és bevezető tanulmány.) Tinta Könyvkiadó, Budapest, 2020. 251 o.