ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Csepregi Márta − bibliográfia

nyomtatható változat

1973

1. Gergely Sándor: Csillagok Suomi egén. Tiszatáj 1973/1: 91–92. (rec.) 

2. Képes Géza: Napfél és éjfél. Tiszatáj 1973/4: 106–108. (rec.)

1974

3. Karl Nickul: Saamelaiset kansana ja kansalaisina. NéprNytud. 17/18: 318–320. (rec)

4. Pertti Virtaranta: Kultarengas korvaan. NéprNytud. 17/18: 317. (rec.) 

5. Pertti Virtaranta: Polku sammui. NéprNytud. 17/18: 318. (rec.)

1975

6. Pertti Virtaranta: Someron murrekirja. NyK 77: 269–270. (rec.) 

7. Proishoždenie aborigenov Sibiri i ih jazykov. NyK 77/: 284–285. (rec.)

1976

8. Ki volt Grigorovszkij? NéprNytud. 19/20: 217–223.

9. A finnugor népek néprajza. Fejezet a „Bevezetés a magyar őstörténet kutatásának forrásaiba” c. egyetemi jegyzetben. Tankönyvkiadó Bp. 223–245. 

10. Két erdei nyenyec nyelvtan. G.D. Verbov: Dialekt lesnyh nencev. Pekka Sammallahti: Material from Forest Nenets. NyK 78: 180–184. (rec.) 

11. Domokos Péter (szerk.): Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre. NyK 78: 458–459. (rec.)

12. Hajdú Péter (szerk.): Tundraföldi öreg. Szamojéd mesék. NyK 78: 464–465. (rec.)

1977

13. Igeneves szerkezetek az osztják nyelv vahi és vaszjugáni nyelvjárásában. Bölcsészdoktori értekezés. Kézirat. Szeged. 130 lap

1978

14. Keleti osztják igeneves szerkezetek I. NyK 80: 31–53.

1979

15. Keleti osztják igeneves szerkezetek II. NyK 81: 273–301.

16. N. Sebestyén Irén tudományos és irodalmi munkássága. NyK 81: 168–174. (bibliográfia)

1980

17. Edith Vértes: Morphophonematische Untersuchung der Ostjakischen Vokalharmonie. FilKözl. 26: 254–256. (rec.)

18. Nganaszan mondák: Egy lány feltámasztása. Fej nélküli emberek. Alföld 1980/8: 96–100. (fordítás)

1981

19. Marianne Sz. Bakró-Nagy: Die Sprache des Bärenkultes Ob-Ugrischen. NyK 83: 216–219. (rec.)

20. A. Hakulinen – F. Karlsson: Nykysuomen lauseoppia. NyK 83: 452–460. (rec.)

1982

21. N.I. Tereškin: Slovar' vostočnohantyjskih dialektov. NyK 84: 427–428. (rec.)

22. Az V. Nemzetközi Finnugor Kongresszus. FilKözl. 28: 604–608.

1983

23. Rendszerkényszer. Újabb keleti osztják nyelvi jelenségek. In: Bereczki G.–Domokos P. (szerk.): Urálisztikai tanulmányok Hajdú Péter 60. születésnapja tiszteletére. Bp.: 73–84.

24. Honti László: Geschichte de obugrischen Vokalismus der ersten Silbe. NyK 85: 462–465. (rec.)

25. [Könyvismertetések] a Hungarológiai Értesítő V/3–4. számában. Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései (269), Lakó Emlékkönyv (278–279), Szómutató A magyar szókészlet finnugor elemei I–III. kötetéhez (293).

1984

26. Osztják és nganaszan mondák. In.: Domokos Péter (szerk.): Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák II. Móra Ferenc Könyvkiadó Bp. 27–28, 33–34, 63–76, 101–106, 229–270. (fordítás)

27. Utószó Eeva Joenpelto: Huzatos esztendők c. regényéhez. Európa 513–522.

28. Väinö Kaukonen: A magyar népköltészet Finnországban. In: Karig Sára (szerk.): Barátok Rokonok. Európa 189–192. (fordítás)

1985

29. A finn mint rokonnyelv. Egyetemi jegyzet. Tankönyvkiadó 86 l.

30. Kalevalan ihmeitä sen unkarinnosten valossa. [A Kalevala magyar fordításairól] Suomi–Unkari 5/2: 4–5.

31. Problemy kategorizacii finitnyh glagolov v hantyjskom jazyke. Előadás a VII. Nemzetközi Finnugor Kongresszuson Sziktivkarban.

1986

32. Unkarilais–suomalainen sanakirja – vihdoinkin. Papp István – Jakab László: Magyar–finn szótár. Suomi–Unkari 6/2: 6, 14 (rec.)

1987

33. Sivistyssanat unkarissa. Suomi–Unkari 7/3: 13.

1988

34. Lainasanat unkarin kielessä. Suomi–Unkari 8/1: 13.

35. Az osztják verbum finitumok szófajproblémáiról. In: Domokos P.–Pusztay J. (szerk.) Urálisztikai tanulmányok 2. Bereczki Emlékkönyv. Bp. 97–101.

1989

36. Unkaria suomalaisille. [Kezdő magyar nyelvkönyv] Finn Lectura Helsinki 193 l. (társszerző: Gerevich-Kopteff Éva)

37. A finn mint rokonnyelv. Egyetemi jegyzet, 2. kiadás Tankönyvkiadó 86 l.

38. Folia Hungarica 3. Helsingin yliopiston unkarilainen laitos 60-vuotias (60 éves a Helsinki Egyetem Magyar Intézete) Castrenianumin toimitteita 34. Helsinki 83 l. (szerkesztés). Ism.: Väino Klaus, Lingustica Uralica 1991: 71–73.

39. Folia Hungarica 4. Esitelmiä unkarin kielestä (Előadások a magyar nyelvről) Castrenianumin toimitteita 34. Helsinki 75 l. (szerkesztés). Ism.: Väino Klaus, Lingustica Uralica 1991: 71–73.

40. A finnországi magyar-oktatásról. Négykezes 1989/2: 7–6.

1990

41. Unkaria suomalaisille. [Kezdő magyar nyelvkönyv] 2. átdolgozott kiadás. Finn Lectura Helsinki 193 l. (társszerző: Gerevich-Kopteff Éva)

42. Lisää unkaria suomalaisille. [Haladó magyar nyelvkönyv] Finn Lectura Helsinki 181 l. (társszerző: Gerevich-Kopteff Éva)

43. Életrajzi jegyzetek a Tuoleja Tonavan yllä c. kétnyelvű novelláskötetben.Finn Lectura Helsinki 120–124.

1991

44. Unkarin kielioppi [Leíró magyar nyelvtan] Finn Lectura Helsinki 226 l. Ism.: Marketta Huitu: Kevyt johdatus Unkarin kielioppiin. Suomi–Unkari 1992/3. 15 l.

45. Unkarilaiset. A magyar nyelv és kultúra ismertetése a Johanna Laakso (szerk.): Uralilaiset kansat c. kézikönyvben WSOY Helsinki 279–301. (társszerző: Irene Wichmann)

1992

46. Unkarin kielen oppikirjat Suomessa (Magyar nyelvkönyvek Finnországban) Suomi–Unkari 12/4: 7.

47. Üdvözlet az Ob-vidékről. A Reguly Társaság Értesítője 5: 5–8.

1993

48. Üdvözlet az Ob-vidékről. Magyartanítás. 1993/2: 39–40.

49. Négyféle magány. Káin leánya. Mai finn kisregények. Hitel VI/9: 109–112. (rec.)

50. „Válogatok vers javábul, gyönyörű dalokra gyújtok” A Kalevala magyar fordításairól. Holmi V/10: 1463–1468.

51. Lintunen ja hänen sisarensa. Hantilainen satu Tromagan-joen rannalta. Festschrift für Raija Bartens. MSFOu. 215: 49–52. Helsinki

52. Az összeférhetetlen egér. Tromagani osztják mese. In: Sz. Bakró-Nagy M.– Szíj Enikő (szerk.): Hajdú Péter 70 éves. MTA Nyelvtudományi Intézet Lingustica Series A/15: 59–64. Budapest

53. Jo kävi ilo ilolle – Egy kalevalai motívum vizsgálata a források és a fordítások tükrében. In: O. Karanko-Pap–Várady E. (szerk.): Tanulmányok a finn nyelvről és kultúráról. Urálisztikai tanulmányok 6. 29–35 l. Budapest

54. Vértes Edit: Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. NyK 93: 190–193. (rec.)

1994

55. A finn mint rokonnyelv. Egyetemi jegyzet. 3. kiadás Tankönyvkiadó, Budapest 86 l.

56. A.Sz. Peszikova: Hantimentés. Új Magyarország IV/111. 1994. máj. 13. 17. l. (fordítás)

57. Élet az erdős tundrán. Élet és Tudomány 49/41: 1292–1294.

58. Hogyan élnek a keleti osztjákok? Élet és Tudomány 49/42: 1327–1329.

59. Kőbe karcolt krónika. Élet és Tudomány 49/43: 1358.

60. Finn népi bútorok. Élet és Tudomány 49/44. 1407.

61. A Reguly Társaság tiszteleti tagjai – Kálmán Béla. A Reguly Társaság Értesítője 7: 6.

62. Tuula Akerlund: A finnországi romák. In:Várady Eszter (szerk.): Finnországi kisebbségek – Finn kisebbségek. Kalevala Baráti Kör Budapest 41–45. l. (fordítás)

1995

63. Mordvin hordó. Élet és Tudomány 50/3: 95.

64. Észt főkötő. Élet és Tudomány 50/10: 319.

65. Die Schriftlichkeit im Ostjakischen – Probleme in der Textherausgabe in der Surguter Mundart des Ostjakischen. In: Zur Frage der uralischen Schriftsprachen. Hrsg. Gábor Zaicz. Linguistica Series A/ 17: 135–139. MTA Nyelvtudományi Intézete, Budapest

66. Fordítások finn és észt nyelvből a Bereczki Gáborné Mai Kiisk (szerk.): Észtország a fordulat után c. tanulmánykötetben. Folia Estonica II: 57–59, 220–225, 248–253, 317–320. Szombathely.

67. Agrafena Szopocsina osztják verseinek magyar fordítása Winter Erzsi: Szibériai rokonaink c. fotóalbumában. Vizió Alkotóközösség Budapest.

68. Középiskolai vetélkedő a Néprajzi Múzeumban. A Reguly Társaság Értesítője 10: 6.

69. Linguistic features of Surgut Ostyak Bear-Feast Songs (kongresszusi előadás tezisei) CIFU–8. Pars II. 166. l. Jyväskylä

70. Problemy kategorizacii finitnych glagolov v hantyjskom jazyke. Lingustica Uralica 31: 272–276.

1996

71. Osztjákokról – kívülről és belülről. V. M. Kulemzin – N.V. Lukina: Znakomtes: Hanty. A M. Tahtueva: Material'naja kul'tura juganskih hanty. In: Bereczki A.–Klima L. (szerk.): Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 7: 87–88. Budapest (rec.)

72. Orosz nyelvi hatás a déli osztják szintaxisban. In: Mészáros Edit (szerk.):Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. Szeged: 60–67.

73. Surgutin hantien karhulaulujen kielenpiirteitä (szurguti osztják medveünnepi énekek nyelvi jellemzői) CIFU–8 / IV.: 271–275. Jyväskylä

74. A Reguly Társaság Értesítője 12. szám. (szerkesztés)

75. Új könyvek (Winter Erzsi: Szibériai rokonaink, Kerezsi Ágnes: Hideg ország varázslói, Lázár Katalin: A keleti hantik vokális népzenéje). A Reguly Társaság Értesítője 11: 9.

76. Nem úgy van most, mint volt régen... A Reguly Társaság Értesítője 12: 9–10.

1997

77. Kalauz a finn nyelvvizsgához. Szerk. Várady Eszter. A Kalevala Baráti Kör kiadása, Budapest, 146 l. (társszerzőkkel)

78. Rokonnépeink. 100 diakép magyar és angol nyelvű kísérő szöveggel In.: A honfoglaló magyarság / The Hungarian Conquest. Magyar Nemzeti Múzeum CD könyvtár. MediaNetwork Szovtverház Kft. Budapest 1997.

79. A finn mint rokon nyelv. Egyetemi jegyzet. 4. kiadás Tankönyvkiadó, Budapest 86 l.

80. 125 éves a budapesti Finnugor Tanszék. Nyr. 121:502–503.

81. Adalékok a szurguti osztják rokonságnevek kérdéséhez. MNy. 93: 446–451.

82. Russische Einflüsse in der Südostjakischen Syntax. In: Hahmo et al. (hrsg.): Finnisch-ugrische Sprachen in Kontakt. Maastricht 1997: 71–77.

83. Szurguti osztják medveünnepi énekek nyelvi jellemzői. Folia Uralica Debreceniensia 4: 53–59.

84. Interjú Szvetlana Popovával, a Berjozovi Folklór Archibum vezetőjével. Magyartanítás 38/4: 45–47. ugyanaz: A Reguly Társaság Értesítője 13: 5–9.

85. Hírek, események (Szíj Enikővel közösen). A Reguly Társaság Értesítője 13: 1–5.

86. Finnugorság és kereszténység. Lelkipásztor 72/10: 362–364.

87. „Bibliát a finnugor népeknek!” Missziói Magazin 1997/2:7.

88. Convegno scientifico in occasione del 125 Anniversario della Fondazione della Prima Cattedra di Filologia ugro-fennica all Universita di Budapest. Rivista di Studi Ungheresi 12: 136–137.

89. Az osztjákok (hantik) általános ismertetése. In: Lázár Katalin (szerk.): Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról. Néprajzi Múzeum Budapest: 5–12. Ism: Bartha Antal: Századok 133 (1999), 848–850.

90. Mutatványok a szurguti osztják folklór műfajaiból. In: Lázár Katalin (szerk.): Tanulmányok a szurguti osztják kultúráról. Néprajzi Múzeum Budapest: 59–104.Ism: Bartha Antal: Századok 133 (1999), 848–850.

91. General information about the Ostyaks (Khantys). In: Katalin Lázár (edit.): Studies on Surgut Ostyak Culture. Museum of Ethnography Budapest: 5–12.

92. Samples from the Genres of Ostyak folklore. In: Katalin Lázár (edit.): Studies on Surgut Ostyak Culture. Museum of Ethnography Budapest: 59–107.

93. General information about the Ostyaks. Acta Ethnographica Hungarica 42: 275–284.

94. Samples from the Genres of Ostyak folklore. Acta Ethnographica Hungarica 42: 285–348.

95. Beliefs of our Siberian lingusistic kindred. Acta Ethnographica Hungarica 42: 423–426. (rec.)

96. Two books about the Khantys. Acta Ethnographica Hungarica 42: 426–429. (rec.)

97. A Reguly Társaság Értesítője 13. és 14. szám (szerkesztés)

1998

98. Unkaria suomalaisille [magyar nyelvkönyv finnek számára] FinnLectura, Helsinki.Harmadik, átdolgozott kiadás. 193 l. (társszerző: Gerevich-Kopteff Éva) Ism: Marketta Huitu: Suomi–Unkari 1/1999: 17.

99. Szurguti osztják chrestomathia. Studia uralo-altaica supplementa 6. Szeged. 183 l. Ism.: Sirkka Saarinen: FUF 55:210–211; Rusvai Julianna: Folia Uralica Debreceniensia 6: 182–183; Vértes Edit: Acta Linguistica Hungarica 48 (2001), 291–296; Anna Widmer: Ural-Altaische Jahrbücher, Neue Folge, Band 17 (2001/2002), 267–271.

100. Finnugor kalauz. Panoráma (szerkesztés) 287 l. Benne: Előszó (7), Kérdések a nyelvrokonságról (9–18), Az osztjákok (hantik) (61–70), Balti-finn népek Oroszországban (197–207), Fotómelléklet (29 fénykép). Ism: Simon Valéria: Élet és Tudomány 80: 1394; Mayer Erzsébet: Magyartanítás 36/5: 35–36; Csúcs Sándor: Magyar Nemzet 1998. nov. 6.:10; n.n. Belváros-Lipótváros 1998. nov. 25: 19; Ildikó Lehtinen: M.A. Castrénin Seura 1999/1:7–8; Sirató Ildikó: Új Könyvpiac 1999. jan–febr.: 8,; Tasnádi András: Köznevelés 55/2: 20; -nád- Gödöllői Szolgálat 1999. febr. 4:12; Sirkka Saarinen FUF 55: 209–210; Fejes László: Finnugor Világ 1999/2: 18–19; Johanna Laakso: Virittäjä 103 (1999), 674–675; Csúcs Sándor: Nyelvtudományi Közlemények 96: 297–299; Vértes Edit: Acta Linguistica Hungarica 48 (2001), 296–298.

101. 125 éves a budapesti finnugor tanszék. Jubileumi kötet. Uralisztikai tanulmányok 9. Budapest. 223 l. (szerkesztés) Benne: Bevezető. (7–8), Terepmunka régen és most (153–156), A. Peszikova előadásának fordítása (49–52), Névmutató (211–219).

102. Surgutin hantit uuden aikakauden alussa (A szurguti hantik új korszak határán) Hiidenkivi 2/98: 28–31.

103. Egy déli osztják igeneves szerkezet problémái. In: Horváth Katalin – Ladányi Mária (szerk): Elemszerkezet és linearitás. ELTE BTK Általános és alkalmazott nyelvészeti Tanszék. Budapest: 65–70.

104. Keleti osztják bölcsődalok. In: Gupcsó Ágnes (szerk.): Zenetudományi dolgozatok 1997–1998: 211–221. (társszerző: Lázár Katalin)

105. Finnugor népek Oroszországban. In: Lampérth Gyula (szerk.): A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium évkönyve az 1997/98 tanévről. Sopron:198–204.

106. Maradni és megmaradni. Viivi Luik: A történelem szépsége, Emil Tode: Határország. Új Könyvpiac VIII/december:15. (rec.)

107. Arto Paasilinna: Az üvöltő molnár. Új Könyvpiac VIII/december:15. (rec.)

108. Issledovanie kul'tury surgutskih hanty. Korennye narody – neft' – zakon. Hanty-Mansijsk (konferenciaelőadás tézisei)

109. A Reguly Társaság Értesítője 14.,15. és 16. szám (szerkesztés)

110. Vendégeink (Timo Väänänen, Jevdokija Vozsakova). A Reguly Társaság Értesítője 14: 2–3.

111. A Reguly Társaság új tiszteleti tagjai (Vértes Edit, Kodolányi János, Hajdú Péter). A Reguly Társaság Értesítője 16: 4–5.

112. Nyári könyvújdonságok (Maria Vagatova: A kis tundrai ember, Jeremej Ajpin: A hamvadó tűznél, Viivi Luik: A történelem szépsége, Emil Tode: Határország, Jávorszky Béla: A kettéfűrészelt csónakok földjén, Csepregi Márta: Finnugor kalauz). A Reguly Társaság Értesítője 16: 19–22.

113. Lexikoncikkek a Magyar Nagylexikonban finnugor tárgykörben Cs–F

1999

114. Csónakok földje – Baltikum. Jávorszky Béla: A kettéfűrészelt csónakok földjén. Új Könyvpiac IX/január:10. (rec.)

115. Profán evangélium. Karen Blixen: Babette lakomája. Lelkipásztor 74/1:22–24. (rec.)

116. Modalitást kifejező igenévi szerkezetek az osztjákban. Budapesti Uráli Műhely I. Ugor Műhely. MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest: 9–18.

117. Finn segítség az oroszországi finnugor népeknek. Finnugor Világ 1999/2: 6–8.

118. Vértes Edit 80 éves. Finnugor Világ 1999/2: 9.

119. Magyar novellák finnül. Viljo Tervonen: Unkarin malliin. Finnugor Világ 1999/2: 20.

120. Kaikuuko sankarilaulu Objoen rannalla? Sananjalka 41: 248–254.

121. New Data Concerning Kinship Terminology of Surgut Ostyaks. In: C.Hasselblatt–P. Jääsalmi-Krüger (szerk.): Europa et Sibiria. Gedenkband für Wolfgang Veenker. Veröffentlichungen der Societas uralo-Altaica, Band 51, Wiesbaden: Harrassowitz: 73–79.

122. A Reguly Társaság Értesítője 17. szám (szerkesztés)

123. Lexikoncikkek a Magyar Nagylexikonban finnugor tárgykörben F–I

124. Rencontre du passé du présent dans la région de l'Ob. Études Finno-Ougriennes, vol. 31. 7–18.

2000

125. Map of Finno-Ugric Peoples – Karta finno-ugorskih narodov. Budapest:a Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Szervezete (társszerző: Kozári István)

126. Jankó János osztják szójegyzéke. In: Jankó János: Utazás Osztjákföldre. Series Historica Ethnographiae 11. Néprajzi Múzeum, Budapest: 375–391.

127. Előszó. Tatjana Moldanova két kisregényéhez (A malangi Anna Középső Világ-beli élete és A civilizáció érintései) Budapest: 5–7.

128. Kétszáz éve született a Lappföld ébresztője. Evangélikus Élet 2000. július 2. 4. l.

129. Abessiv, Karitiv – ein Suffix für alle Fälle. CIFU–9. II: 42.

130. Heimoveljiä vai kielisukulaisia? In: Richly Gábor (szerk.): Unkari lyhyesti 2000. Helsinki: Unkarin Kulttuuri- ja Tiedekeskus – Suomi-Unkari Seura: 102–107.

131. Jaan Kaplinski: Legyünk indiánok, hogy európaiak lehessünk. Finnugor Világ V/4: 3–4. (fordítás)

132. Hírek Finnországból. Finnugor Világ V/4: 40–43.

133. Nyelvészetről – könnyedén. Johanna Laakso: Karhunkieli. Eeva Kangasmaa-Minn: Mitä tulikaan sanotuksi. Nyelvtudományi Közlemények 97: 292–296. (rec.)

134. Újdonságok Jugriából. Nyelvtudományi Közlemények 97: 352–372.

135. Anneli Sarhimaa: Syntactic transfer, contact-induced change and the evolution of bilingual mixed codes. Nyelvtudományi Közlemények 97: 372–374. (rec.)

136. Hajdú Péter. Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 21. ELTE Fonetikai Tanszék. (szerk.)

137. Tundraföldi Öreg. In: Hajdú Péter. Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 21. ELTE Fonetikai Tanszék: 36–37.

138. Lexikoncikkek a Magyar Nagylexikonban finnugor tárgykörben I–L

2001

139. Finnugor kalauz. Második, javított kiadás. Panoráma. (szerkesztés). Benne: Előszó a második kiadáshoz (7), Kérdések a nyelvrokonságról (9–18), Az osztjákok (hantik) (61–70), Balti-finn népek Oroszországban (197–207), Fotómelléklet (29 fénykép).

140. Az uráli nyelvcsalád földrajzi elhelyezkedése. Térkép, Budapest: a Finnugor Világkongresszus Magyar Nemzeti Szervezete (társszerző: Kozári István)

141. Sukukokous Finlandia-talolla (beszámoló a III. Finnugor Világkongresszusról). Suomi-Unkari 2001/1:3

142. Előszó Szente Imre Kalevala-fordításához. Minoritates Mundi – Literatura, Szombathely:I–V.

143. A kisebb finnugor népek és a nagyvilág. In: Páldi János (szerk.): Finnugor világörökség. Szolnok: 190–195.

144. Abessiivi, karitiivi – suffiksi yli sanaluokkarajojen. In: Tonu Seilenthal (szerk.): Congressus Nonus Internationalis Fenno-ugristarum (CIFU–9) Pars IV Tartu: 181–189.

145. Szintetikus tagadás a finnugor nyelvekben. In: Maticsák et al. (szerk): Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére. Folia Uralica Debreceniensia 8. Debrecen – Jyväskylä: 59–71.

146. Az osztják ’néz’ ige jelentéstanához. In: Néprajz és Nyelvtudomány XLI/1. Mikola emlékkönyv Szeged: 63–68.

147. Juha Pentikäinen: Lars Levi Laestadius születésének 200. évfordulójára. Credo VI. évf. 2001/3–4. szám: 19–24. (fordítás)

148. A lívek története finnül. Finnugor Világ VI. évf. 4. szám: 36–37. (ismertetés)

149. Még egyszer a kautokeinói lázadásról. Finnugor Világ VI. évf. 4. szám: 41.

150. Nyelvrokonok Piliscsabán. Missziói Magazin 2001/5:8

151. Természet és ember az erdős tundrán. In: Oszkó B. – Sipos M. (szerk): Budapesti Uráli Műhely II. (Szófejtő műhely), MTA Nyelvtudomáyi Intézet 2001: 181–182

152. Varga Judit – Saarinen Sirkka: Veikö kissa kielen? Finn-magyar frazeológiai szótár. Piliscsaba 2000. Nyelvtudományi Közlemények 98 (2001), 323–328. (recenzió)

153. Lexikoncikkek a Magyar Nagylexikon 12–13. kötetében (M–N) finnugor tárgykörben

2002

154. Budenz példája. In: Somi Éva (szerk.): Budenz emlékkönyv. Budapest: 5–13.

155. Kezed kapcsold hát kezembe... In: Tillinger Péter (szerk.): A Kalevala első runója tíz magyar fordításban. Szentendre

156. Lönnrot ja unkarilaiset [Lönnrot és a magyarok]. Suomi-Unkari 22. évf. 2/2002: 10–11.

157. Műfordítások a Domokos Péter (szerk.) Finnugor regék és mondák c. kötetben. Móra, Budapest: 335–337, 348–366, 387–394.

158. Texte in chantischer Sprache vom Fluss Agan. In: E. Helimski – A. Widmer (Hrsg.): Sei gegrüsst! Beiträge zur Finnougristik zu Ehren von Gert Sauer dargebracht zu seinem siebzigsten Geburtstag. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 57. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden: 85–93.

159. Strasti po jugre. In: V. Ogryzko (sost.): Hantyjskaja literatura. Litros, Moskva: 245–247.

160. Vértes Edit 1919–2002. Finnugor Világ VII/3: 8–11.

161. Szvetlana Eszaulova: Harmichét. Magyar Napló 2002. szeptember (műfordítás)

162. Finnisch-ugrische Wissenschaftsgeschichte in Briefen. Finnisch-ugrische Forschungen 57 (2002), 408–414. (recenzió)

163. Schmidt Éva 1948–2002. NyK 99: 309–314.

164. Schmidt Éva nyomtatott publikációinak jegyzéke. NyK 99: 314–318. (Darvas Anikóval közösen).

165. Edith Vértes [in memoriam] Helsingin Sanomat 19. 9. 2002.

166. Péter Hajdú [in memoriam] Helsingin Sanomat 11. 10. 2002.

167. Lexikoncikkek a Magyar Nagylexikon 14–15. kötetében finnugor tárgykörben O–S<2002/2003

168. In memoriam Edith Vértes (1919–2002). Finnisch-ugrische Mitteilungen 26/27: 249–252. Hamburg.

2003

169. Szvetlana Jelembajeva: A mari irodalom az 1930-as években. Magyar Napló XV/4: 26–29. (fordítás)

170. Madárhangok az obi-ugor folklórban. In: Molnár Zoltán – Zaicz Gábor (szerk.): Permistica et Uralica. Ünnepi könyv Csúcs Sándor tiszteletére. Fenno-Ugrica Pázmániensia I. Piliscsaba, 42–49.

171. Egy tromagani osztják jávorének. In: Bakró-Nagy Marianne – Rédei Károly (szerk.): Ünnepi kötet Honti László tiszteletére. Budapest, 80–87.

172. Edit Vértes 1919–2002. Linguistica Uralica 39/3: 233–236.

173. Jevdokija Ivanovna Rombangyejeva – a Reguly Társaság új tiszteleti tagja. Finnugor Világ VIII/3: 8–9.

174. A kislétszámú őslakos északi népek hagyományos kultúrájának megőrzése és a fenntartható fejlődés problémái. Finnugor Világ VIII/3: 35–42.

175. Anyanyelvoktatás a végeken. Finnugor Világ VIII/4.

176. Megkésett köszöntő. NyK 100: 12–19.

177. Hajdú Péter írásainak bibliográfiája. NyK 100: 22–39.

178. A grammatizálódás egy esete az osztjákban. NyK 100: 117–125.

179. Szurguti osztják szövegek a múlt század elejéről. NyK 100: 364–373. (rec.)

180. Elhunyt Schmidt Éva. Néprajzi Hírek 32: 67–77. Benne: Schmidt Éva emlékezete (67–69), Beszámoló a Schmidt Éva belojarszkiji hagyatékát feltáró munkáról (társszerzőkkel, 70–71), Schmidt Éva szakirodalmi munkássága (74–77).

181. Lexikoncikkek a Magyar Nagylexikon 16–17. kötetében finnugor tárgykörben

2004

182. Vértes Edit Emlékezete A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének Kiadványai, Szerkeszti Jakab László, 82. szám. (társszerző: Zaicz Gábor). Benne: Hosszú élet a nyelvi tények társaságában, 17–22. l.

183. Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Urálisztikai Tanulmányok 14. ELTE BTK Finnugor Tanszék, Budapest. 030+617 l. Szerkesztők: Csepregi Márta és Várady Eszter. Benne: Szíj Enikő pályaképe és publikációinak jegyzéke (010–026).

184. Anna-Maija Raittila ja Unkari. Suomi–Unkari 24 (1/2004), 6–7.

185. Másodlagos egyezések a magyar és az osztják nyelvben. In: Mészáros Edit – Szeverényi Sándor – Wagner-Nagy Beáta (szerk.): Mikola-konferencia 2002. SzTE Finnugor Tanszék, Szeged: 35–40.

186. Regény a hanti holokausztról – kérdőjelekkel (Jeremej Ajpin: Szűzanya a véres havon). Credo 10/1–2: 184–186. (rec.)

187. Surgutskij dialekt hantyjskogo jazyka za sto let. In: N. V. Lukina (red.): Jazyki i kul'tura narodov hanty i mansi. Chast' 2. Filologija. Izdatel'stvo Tomskogo Universiteta, Tomsk: 104–114.

188. Szíj Enikő köszöntése. Finnugor Világ 9/3. 2004. szeptember: 30–33.

189. Enikő Szíj 60 vuotta. Suomi–Unkari 24 (4/2004), 2.

190. Jeva Smidt (1948–2002). In: T. V. Volgyina et al. (red.): Misszija ogyinokogo vengra. Voszpominanyija druzej i kolleg o Jeve Smidt. Moszkva: 20–30.

191. Szpiszok publikacij Jevy Smidt. uo: 115–122.

192. Éva Schmidt 1948–2002. Finnisch-ugrische Forschungen 58: 465–469.

193. Műfordítások. In: Nagy Katalin – Fehérvári Győző: Dalom, dalom, hej! Regém, regém, haj! Szöveggyűjtemény vers és prózamondóknak a rokon népek irodalmából. Magyar Versmondásért Alapítvány, Budapest: 340–346.

194. Lexikoncikkek a Magyar Nagylexikon 18–19. kötetében finnugor tárgykörben

2004/2005

195. Zur Syntax der chantischen Rätsel. In: Gerson Klumpp et al. (hrsg.): Festschrift für Ingrid Schellbach-Kopra zum 70. Geburtstag. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 28/29: 19–43. Hamburg, Helmut Buske Verlag.

2005

196. Das Vöglein und seine Schwester – Variationen eines obugrischen Märchentyps. In: C. Hasselblatt et al (hrsg.): Lihkkun lehkos! Beiträge zur Finnougristik aus Anlaß des sechzigsten Geburtstages von Hans-Hermann Bartens. Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 65. Harrassowitz Verlag, Wiesbaden: 56–64.

197. The Elk Myth in Ob-Ugrian Folklore. In: Pentikäinen, Juha – Simoncsics, Péter (ed.): Shamanhood an endangered language. Novus forlag – Oslo: 99–120.

198. A finn mint rokon nyelv. 8. változatlan utánnyomás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 86 l.

199. Új kutatási eredmények az obi-ugor tudományokban. Finnugor Világ X/1: 5–7.

200. Bibliafordító Intézet Helsinkiben. Finnugor Világ X/1: 23–27.

201. Schmidt Éva emlékkönyv Hanti-Manszijszkból. Finnugor Világ X/2: 38–40. (rec.)

202. In memoriam M. Velenyák Zsófia (1930–2005). Finnugor Világ X/2: 44–45.

203. Éva Schmidt (1948–2002). In: M. M. Jocelyne Fernandez-Vest (ed.): The Uralic languages today. Librairie Honoré Champion, Éditeur, Paris: 47–55.

204. Jamali tájak, emberek. (Megnyitó beszéd a Zalaegerszegi Szabadtéri Múzeumban). Pannon Tükör 2005/5: 111–112. Ugyanaz: Finnugor Világ X/3: 26–27.

205. Mario Alinei: Ősi kapocs. Finnugor Világ X/3: 37–38. (rec.)

2006

206. The 10th International Congress of Fenno-Ugrists in Yoshkar-Ola, Mari Republic (Mari El). Eurasian Studies Yearbook 78: 91–93.

207. Jeremej Ajpin: Kutyuvi. In: Simon Valéria (szerk.): Komatál. Ünnepi könyv Domokos Péter professzor 70. születésnapjára. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest: 69–75. (fordítás)

208. Simoncsics Péter 60 éves. Finnugor Világ XI/1: 11–13.

209. Finn segítség a rokon népeknek nyelvük és kultúrájuk megőrzéséhez. Finnugor Világ XI/1: 38–40.

210. A finnországi cigányok identitása az 1980-as évek elején. (Tuula Kopsa-Schön: Kulttuuri-identiteetin jäljillä. Suomen romanien kulttuuri-identiteetistä 1980-luvun alussa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1996. 259 l.) In: Prónai Csaba (szerk.): Cigány világok Európában. Budapest, Nyitott Könyvműhely Kiadó: 448–451. (rec.)

211. Egy keleti osztják sámánének. In: Hoppál Mihály – Szathmári Botond – Takács András (szerk.): Sámánok és kultúrák. Budapest, Gondolat Kiadó (é.n.): 149–157.

212. Magyarok a hantik között. Élet és Tudomány 61/27: 838–844. 2006. július 7.

213. Ha én én lehetnék, maradnék... Élet és Tudomány 61/34: 1062–1065. 2006. augusztus 25.

214. Tizennégy testvér – Finnugor népek. Kossuth Kiadó, Budapest, 168 l. (társszerző: Normantas Paulius)

215. Tűzanya vasba zárva. Élet és Tudomány 61/51–52: 1618–1620. 2006. december 22.

216. Rosemarie Radomski 1930–2006. Nyelvtudományi Közlemények 103: 215–218.

2007

217. An Eastern Khanty Shaman Song. Shaman 15/1–2: 5–26.

218. Viljo Tervonen köszöntése. Finnugor Világ XII/2: 12–14.

219. Hírek, események. Finnugor Világ XII/2: 43.

220. Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. Urálisztikai tanulmányok 17. Társszerkesztő: Virpi Masonen. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest. (szerkesztés)

221. A kultúra hatása a nyelvre Északnyugat-Szibériában. In: Csepregi Márta – Virpi Masonen (szerk.): Grammatika és kontextus – új szempontok az uráli nyelvek kutatásában. Urálisztikai tanulmányok 17. ELTE Finnugor Tanszék, Budapest: 67–75.

222. Finnugorokról felelősen. Finnugor Világ XII/3: 8–12. (fordítás)

223. Fejre állt Bábel. Élet és Tudomány 62/51–52: 1617. 2007. december 21.

224. Mitä kuuluu Márta Csepregi? Suomi–Unkari 27/4: 8.

225. Élő népköltészet Szibériában. Finnugor Világ XII/4: 8–12.

226. Napolskih, Vladimir – Siikala, Anna-Leena – Hoppál, Mihály (eds): Khanty Mythology. Nyelvtudományi Közlemények 104. 204–270. (recenzió)

2008

227. Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18. Társszerkesztők: Bereczki András, Klima László. ELTE BTK Finnugor Tanszék – Numi Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest. (szerkesztés)

228. Havas Ferenc pályaképe. In: Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18. 5–8. ugyanaz: Bolla Kálmán (szerk.): Havas Ferenc. Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 76. Budapest. 21–23.

229. Az osztják TAHI ’hely’ szó helye a mondatban. In: Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18. 125–135.

230. Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 19. Társszerkesztők: Bereczki András, Klima László. ELTE BTK Finnugor Tanszék – Numi Tórem Finnugor Alapítvány, Budapest. (szerkesztés)

231. A jávorszarvas mítosz az obi-ugor folklórban. In: Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 19. 121–140.

232. „Én érzem őket és emlékezem”. Előszó Jeremej Ajpin: A hantik avagy a Hajnalcsillag című regényéhez. Magyar Versmondásért Alapítvány, Budapest. 3–7.

233. Rozsanszkij Fjodor: Finnugor nyelvek Ingermanlandban: jelen helyzetük és kutatásuk. Finnugor Világ XIII/2. (2008 június): 3–8. (fordítás)

234. Havas Ferenc 60 éves. Finnugor Világ XIII/2. (2008 június): 34–36.

235. V. M. Kulemzin, N. V. Lukina, T. A. Moldanov & T. A. Moldanova: Khanty Mythology. Budapest–Helsinki 2006. Shaman 16/1–2: 161–166. (rec.)

236. Tat’iana Moldanova: Arkhetipy v mire snovideni? khantov. Tomsk, 2001. Shaman 16/1–2: 167–172. (rec.)

237. Ami a filmen nem látszik... In: Pomozi Péter (szerk.): Navigare humanum est... Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Budapest: 56–61.

2009

238. Százhuszonöt éves a Finnugor Társaság. Finnugor Világ XIV/1. 3–6.

239. Csak nyelvrokonok – de ez is elég. Like in Language Only – but Even That Will Do. In: Szarvas Zsuzsa (szerk.): (M)ilyenek a finnek? How We See the Finns? Kiállítás a Néprajzi Múzeumban. Néprajzi Múzeum, Budapest: 27–30.

240. Comparable sample texts of Surgut Khanty in 1996 and 2008. Társszerző: Sachiko Sosa. Journal de la Société Finno-Ougrienne 92: 193–208. http://www.sgr.fi/susa/92/csepregisosa.pdf

241. The very highly connected nodes in the Ob-Ugrian networks. The Quasquicentennial of the Finno-Ugrian Society. Edited by Jussi Ylikoski. (Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 258.) 9–32. http://www.sgr.fi/sust/sust258/sust258_csepregi.pdf

 242. Szöveg és dallam viszonya a hanti énekekben. In: Fancsaly Éva (szerk.): Tanár és tanítvány. Írások Györke József és Hajdú Péter tiszteletére. Studia Lingusitica. Dialóg Campus, Pécs: 25–34.

243. Egy obi-ugor igekötőpár – kognitív szempontból. In: Fancsaly Éva (szerk.): Tanár és tanítvány. Írások Györke József és Hajdú Péter tiszteletére. Studia Lingusitica. Dialóg Campus, Pécs: 146–156.

244. Bevezető. In: Szofia Onyina: Szinjai hanti társalgási szótár (nyelvtani vázlattal és szójegyzékkel). Budapesti Finnugor Füzetek 20. Budapest: 7–9.

  2010

 245. Medve-vendég jött a házba. Obi-ugor énekek Péli Árpád fordításában. Finnugor Világ XV/2: 34–36. (rec.)

246. A tárgyas ragozás kialakulásának történetéhez. In: Hári Gyula (szerk.): „Végetlen a tér, mely munkára hív.” Köszöntő kötet Révay Valéria 60. születésnapjára. Pannon Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Veszprém: 50–58.

247. Osztják hősénekek. Európai Folklór Intézet – L’Harmattan, Budapest.

248. Pápay József és a hanti hősénekek. In: Csepregi Márta: Osztják hősénekek. Európai Folklór Intézet – L’Harmattan, Budapest: 7–20.

249. Причастные обороты со словом ТАХИ в хантыйском языке. In: Gábor Zaicz (ed.): Uralistics from Hungary – Уралистика из Венрии. CIFU-11, Piliscsaba: 10–18.

250. K. F. Karjalainen’s Eastern Khanty Text Collections. CIFU-11/2: 18–19.