ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa / Typological database of the Ugric languages

nyomtatható változat

TOVÁBB AZ ADATBÁZISRA / GO TO THE DATABASE

(Scroll down for English.)

Az Országos Tudományos Kutatási Alap 2012. július 4-én hozott döntésével támogatásra fogadta el „Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa" című pályázatunkat. Ebben a kutatási típusban 2012-ben az egész országban mindössze négy új tervezet nyerte el az OTKA támogatását, ezek egyike volt a mi pályázatunk. A projekt hároméves kutatási programot irányoz elő tanszékünkön, 2012 októberétől kezdődően; a támogatás teljes összege 17 922 000 Ft.
    Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisának tervezete az általános nyelvtipológia és az uralisztika tematikus metszéspontjában lokalizálható alapkutatás. A vizsgálandó nyelvek/dialektusok a magyar, a manysi (északi nyelvjárásának képviseletében), valamint a hanti egy keleti és egy északi nyelvjárása, a szurguti és a szinjai. A feldolgozott nyelvi jelenségek a morfonológiától a szintaxisig terjednek. A tipológiai adatbázis egy online módon működő digitális rendszer, elvét tekintve egy virtuális táblázat, melyben a sorok a tipológiai paraméterek, az oszlopok pedig a feldolgozott dialektusok. Egy sor és egy oszlop metszéspontjában található cella egy konkrét paraméter értéke egy konkrét dialektusban, háttér-információkkal (a kutatás megállapításai az adott vonatkozásban, elemzett nyelvi példákkal). A kész adatbázis felhasználói működtetésének lényegét a táblázatban történő keresés lehetősége adja, amely egyidejűleg irányulhat egy vagy több dialektusra, paraméterre vagy paraméterértékre.
    A létrehozandó adatbázis felhasználható lesz mind a finnugrisztika, mind a nyelvtipológia kutatói számára. Az ugor nyelvekről először nyújt teljes tipológiai jellemzést morfológiai–szintaktikai szinten, lehetővé teszi tipológiai jegyek összefüggésének feltárását és e nyelvek összehasonlító tipológiai vizsgálatát a világ nyelveinek körében. Az adatbázis paraméterkészlete és digitális informatikai rendszere minta és kiindulás lehet a jövőbeni hasonló projektumokhoz, végső soron az egész uráli nyelvcsalád tipológiai adatbázisának létrehozásához.
    A kutatás vezetője Havas Ferenc professor emeritus, szenior kutatóként Csepregi Márta docens, teljes állású kutatóként F. Gulyás Nikolett tudományos segédmunkatárs vesz részt a csoportban. Az öttagú kutatócsoport további résztvevői: Németh Szilvia tudományos segédmunkatárs és Czentnár András volt uralisztikai mesterképzésben részt vevő hallgatónk. A kutatás során sor kerül rövidebb terepmunkákra az obi-ugor területen, valamint tanszékünkre meghívott anyanyelvi kutatók közreműködésére.

A kutatás 2015 szeptemberében sikerrel lezárult. Kisebb utólagos korrekciók előfordulhatnak.

 

Our research project "Typological database of the Ugric languages" was accepted for a three year funding period by the Hungarian Scientific Research Fund on the 4th of July 2012. The support amounts to 17 922 000 HUF.

The Ugric typological database to be created would serve as the intersection of general linguistic and Uralic-specific typology, and it will be accessible to both researchers in the field of Finno-Ugric studies and linguistic typology. It will first provide complete typological analysis of the Ugric languages in terms of morphology and syntax, and it will make it possible to explore the relationships between these languages and the rest of the world’s languages in terms of their typological features. The parameter values of the database and the pattern of the digital information system can be the starting point for similar future projects and ultimately for the creation of a complete database of the Uralic languages. The languages analyzed in the database are Hungarian, Mansi (Vogul; northern dialect), and Khanty (Ostyak; the northern and eastern dialects Synja and Surgut). The linguistic features in consideration range from morphophonology to syntax. Users will be able to simultaneously search the database for multiple dialects, parameters, or parameter values.

The members of the project are prof. Ferenc Havas (principal investigator), Márta Csepregi (senior investigator), Nikolett F. Gulyás (junior research fellow), Szilvia Németh (junior research fellow), and András Czentnár MA.

The research project was successfully closed in September 2015. Minor corrections can be undertaken at any time.

 

A paraméterleírások tematikus listája

 

Anyanyelvi konzultánsok / Native consultants:

Dinislamova, Svetlana

Kayukova, Lyudmila

Lelova, Fedosya

Onina, Sofia

Sopochina, Olesya

 

Előadások / Presentations:

F. Gulyás Nikolett: Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa (UTDB). Finnugor szeminárium, Szeged, 2017. január. 13.

F. Gulyás Nikolett: Typological Database of the Ugric Languages. Kone Foundation Summer School on the Documentation and Description of Uralic Languages, Saaren kartano, 2016. június 6.

Németh Szilvia: Subordering structures in Mansi conversations. CIFU 12, Oulu, 2015. augusztus 20.

F. Gulyás Nikolett: 3Pl and non-finite impersonal constructions: A functional approach. CIFU 12, Oulu, 2015. augusztus 19. (poszter)

Havas Ferenc ‒ Csepregi Márta ‒ F. Gulyás Nikolett ‒ Németh Szilvia ‒ Czentnár András: Презентация типологической базы данных угорских языков. CIFU 12, Oulu, 2015. augusztus 19.

Havas Ferenc ‒ Csepregi Márta ‒ F. Gulyás Nikolett ‒ Németh Szilvia ‒ Czentnár András: Presentation of the typological database of the Ugric languages. CIFU 12, Oulu, 2015. augusztus 18.

F. Gulyás Nikolett: A személytelenség kifejezése finnugor nyelvekben. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2015. május 19.

F. Gulyás Nikolett – Németh Szilvia: Nyelvészeti terepmunka Szibériában a XXI. században. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 2014. október 28.

F. Gulyás Nikolett: Agents, subjects and topics: Impersonal constructions in Finno-Ugric languages. Construal and Grounding, Budapest, 2014. október 16-17.

F. Gulyás Nikolett – Németh Szilvia: Önként Szibériában. Kutatók Éjszakája, ELTE, Budapest, 2014. szeptember 26.

F. Gulyás Nikolett: Encoding strategies of impersonals in Finno-Ugric Languages. 1st Langnet Summer School, Turku, 2014. 08. 18-22.

F. Gulyás Nikolett: How to define impersonal constructions: A case study on Khanty. International Symposium of Graduate Students of Finno-Ugric Linguistics, Kääriku, 2013. 10. 4-5. [PDF]

F. Gulyás Nikolett: Ugrilaiskielten typologinen tietokanta. Pirteet ja arvot. Guest lecture. HY, Helsinki, 2013. 09. 18. [PDF]             

F. Gulyás Nikolett: Typological Database of the Ugric Languages: An Introduction. Guest lecture. HY, Helsinki, 2013. 09. 16. [PDF]

F. Gulyás Nikolett: Nothing personal: subject demotion in impersonal constructions of some Finno-Ugric languages. Subject: cognitive, typological and functional approaches, Helsinki, 2013. 09. 12-13. [PDF]

Csepregi Márta: Evidentiaali hantin murteissa. Grammar and Context IV. Tartu, 2013. június 6-8.

F. Gulyás Nikolett: UgTDB - a kezdetek. Finnugor Szeminárium, Debrecen, 2013. 01. 11-12.

F. Gulyás Nikolett: A nem referenciális személytelen szerkezetek használata néhány finnugor nyelvben. 8. Félúton konferencia, Budapest, 2012. 10. 11-12.

Havas Ferenc: Az ugor nyelvek tipológiai adatbázisa. 8. Félúton konferencia, Budapest, 2012. 10. 12. [PDF]

Havas Ferenc: The Uralic Typology Database Project. CIFU 11, Piliscsaba, 2010. 08. 9-14. [PDF]

F. Gulyás Nikolett: A finnugor nyelvek néhány személytelen szerkezetéről. CIFU11, Piliscsaba, 2010. augusztus 9-14.

Havas Ferenc: Проект типологической базы данных уральских языков. Ижевск, УдГУ, 23. 12. 2010. [PDF]

Havas Ferenc: The Parameters of the Uralic Database, Uralic Typological Database Meeting, Tallinn, 2009. (poszter)

Havas Ferenc: Introduction to the UTDP project. Conference on the Uralic Typology Database Project, UW, Wien, 2008. 09. 25-27. [conference site]

 

Tanulmányok / Publications

Csepregi Márta 2014: Multi-functional participles in Surgut Khanty. In: Juuret marin murteissa, latvus yltää Uraliin. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia = Mémoires de la Société Finno-Ougrienne 270. Helsinki. 57-72.

F. Gulyás Nikolett – Yulia Speshilova [to appear]: Impersonals and passives in contemporary Udmurt. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 38 : 59–91. [abstract]

Csepregi Márta 2014: Evidentiality in Dialects of Khanty. Linguistica Uralica L. 2014/3. 199–211. [PDF]

Csepregi Márta 2014: Evidencialitás a hanti nyelvjárásokban. In: Havas Ferenc – Horváth Katalin – Kugler Nóra – Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 99–109. [PDF]

Csepregi Márta 2014: Vyrazhenie subjektivnoj modal’nosti v surgutskom dialekte hantyjskogo jazyka. VESTNIK UGROVEDENIA 16:(1) 88–98. [PDF]

Havas Ferenc 2014: Az aktív mondatfelépítés és ábrázolása egy tipológiai adatbázisban. In: Havas Ferenc – Horváth Katalin – Kugler Nóra – Vladár Zsuzsa (szerk.): Nyelvben a világ. Tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Tinta Könyvkiadó, Budapest. 110–120. [PDF]

Csepregi Márta 2013: Többfunkciós morfémakapcsolatok a szurguti hantiban. Nyelvtudományi Közlemények 109: 91–108. [PDF]

F. Gulyás Nikolett 2013: Towards a classification of impersonal constructions in Komi: a functional-typological approach. In: Csepregi Márta–Kubínyi Kata–Jari Sivonen (szerk.): Grammatika és kontextus. Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Uralisztikai tanulmányok 20. Budapest. 31–49. [PDF]

Németh Szilvia 2013: A manysi információstruktúrát kódoló konstrukcióinak egyik csomópontja. In: Csepregi Márta – Kubínyi Kata – Jari Sivonen (eds.). Grammatika és kontextus – Új szempontok az uráli nyelvek kutatásában III. Uralisztikai tanulmányok 20. Budapest. 215–226. [PDF]