ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Erasmus+ pályázat hallgatóknak a 2020/2021-es tanévre

nyomtatható változat

A legfontosabb tudnivalókat lásd az alábbiakban, emellett a megpályázható helyekkel kapcsolatos információk elérhetők a NEPTUN Erasmus-felületén, a részletes pályázati kiírás és a pályázati feltételekkel kapcsolatos kari információk pedig a https://btk.elte.hu/content/erasmus.t.4296?m=309 honlapon. További információk: https://www.elte.hu/erasmus.

Kari Erasmus+ tájékoztató: 2020. február 11. kedd, 14.00–15.30, A/047 (Gombocz-terem)

                                                utána 15:45–16:45 között ugyanott a Finnugor Tanszék és a magyar szak Erasmus+ tájékoztatója

                                        2020. február 20. csütörtök, 12.00–14.00 A/047 (Gombocz-terem)

Megpályázható helyek

város

partner

szakterület

elérhető helyek

Brno

Dept. of Linguistics and Baltic Studies

észt, finn

1 fő (MA, PhD)

Tallinn

Institute of Estonian Language and Culture

észt nyelv, nyelvészet, filológia

1 fő (MA, PhD)

Tartu

Institute of Estonian and General Linguistics

észt nyelv, nyelvészet, filológia

1 fő (MA, PhD)

Helsinki

Bachelor's Programme in the Languages and Literatures of Finland & Master’s programme in Finnish and Finno-Ugrian Languages and Cultures

észt, finn, balti finn, finnugrisztika, lapp

3 fő (BA, MA, PhD)

a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel közös szerződés

 

Joensuu

Dept. of Finnish Language and Cultural Research

finn nyelv, irodalom, kultúra

1 fő (MA, PhD)

Dept. of Geographical and Historical Studies

finn történelem és régészet

2 fő (MA, PhD)

Jyväskylä

Department of Languages

finn, finn mint idegen nyelv

1 fő (MA)

Oulu

Finnish Language

finn nyelv, fennisztikai témák

1 fő (MA)

Tampere

Faculty of Information Technology and Communication Sciences

/ Languages Unit / finn szakos kurzusok

finn nyelv és irodalom

2 fő (MA)

Turku

Finnish Language and Finno-Ugric Languages

finn, finnugrisztika

3 fő (BA, MA, PhD)

a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel közös szerződés

         

Mi ez az ösztöndíj, és mik az előnyei?

 • Az Erasmus-ösztöndíjat az EU, tehát valójában az EU-országok adófizetői fizetik, többek közt abból a célból, hogy elősegítsék a különböző nyelvű és kultúrájú egyetemi hallgatók számára a külföldi tapasztalatszerzést, a más országokban való tanulást, azaz az ún. hallgatói mobilitást.
 • Az Erasmus-státuszú ösztöndíjas a fogadó országban az ottani diákokkal azonos jogokat élvez (diákkedvezmények, munkavállalás stb.), miközben itthon is be van iratkozva, és juttatásait is megkapja. A kinti tanulmányok beszámítanak az itthoni félév teljesítésébe, így a tanulmányi idő nem hosszabbodik.

Ki pályázhat, és mire?

 • A Finnugor Tanszék esetében részképzésre (Neptun: elmélet) és diploma- vagy abszolutóriumszerzést követő szakmai gyakorlatra pályázható az ösztöndíj.
 • Részképzésre csak az pályázhat, aki a tervezett kiutazás félévében hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTÉ-n.
 • BA-s hallgatók közül a magyar főszakosok pályázhatnak részképzésre a Finnugor Tanszék szerződésein keresztül.
 • A diploma- vagy abszolutóriumszerzést követő szakmai gyakorlatra a pályázatot a diploma- vagy abszolutóriumszerzés előtt  kell benyújtani, a mobilitásnak a végzéstől vagy abszolutóriumszerzéstől számított 1 éven belül kell megvalósulnia.
 • BA- vagy osztatlan képzésben résztvevő hallgatóknak legalább 1 lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor.
 • Az a hallgató is pályázhat, aki a korábban már volt Erasmus hallgató, de a jelenlegi képzési szintjén még nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot. (Minden hallgató képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt.)
 • Egy hallgató egyszerre több szakján is pályázhat, de csak egy szakon veheti igénybe az ösztöndíjat (amennyiben elnyeri).

Mikor, hogyan, mire használandó fel az ösztöndíj?

 • A részképzéses ösztöndíjat abban a képzési ciklusban (BA, MA, PhD) kell felhasználni, amelyben a hallgató megpályázta.
 • A részképzéses ösztöndíjat első körben egy szemeszterre adják, minimális időtartama 3, maximális időtartama 5 hónap.

Az ösztöndíjas hónapok számának megállapításakor a kétoldalú szerződésben megadott hónapok számát nem lehet túllépni, illetve a hallgató köteles a teljes ösztöndíjas időszakot kint tölteni, különben az ösztöndíj időarányos részét vissza kell fizetni.

 • A KÜLFÖLDÖN TELJESÍTENDŐ KREDITSZÁMNAK FÉLÉVENTE MINIMUM 20 ECTS KELL LENNIE (kivéve: PhD hallgatók), elsődlegesen a partnerintézménnyel kötött szerződés tématerületi besorolása alapján. A kurzusok felvételénél A PARTNERINTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KREDITMINIMUMOT IS FIGYELEMBE KELL VENNI.
 • A külföldön teljesítendő kurzusok listáját és itthoni befogadását már a pályázati anyag összeállításakor egyeztetni kell a kurzus témakörének megfelelő ELTÉ-s Erasmus-koordinátorokkal (pl. észt, finn, finnugor kurzusok – a Finnugor Tanszék koordinátora, Bába Laura; magyar nyelvészeti kurzusok – a magyar nyelvészeti tanszékek koordinátora, Kugler Nóra; magyar irodalmi kurzusok – a Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet koordinátorai, Bengi László és Förköli Gábor).

Mennyi ösztöndíjra lehet számítani?

 • Az ösztöndíj összege függ az országtól és a tanulmányi időszak hosszától, és évről évre változhat. A 2020/2021 tanévben aktuális részképzési ösztöndíj Finnországra havi 520, Cseh- és Észtországra havi 420 euró, a szakmai gyakorlat esetében az ösztöndíjak: Finnország – 620 euró/hó, Cseh- és Észtország 520 euró/hó.
 • Az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás összes költségét, ezért önerőből ki kell egészíteni legalább annyival, hogy az illető ország havi létminimumszintjét megüsse.
 • A kiutazó hallgatók többféle kiegészítő támogatást kaphatnak, lásd: https://www.elte.hu/content/erasmus-kiegeszito-tamogatasok.t.13848?m=658  

- A mobilitás félévében pályázni lehet az ELTE Hallgatói Önkormányzat kiegészítő támogatására (Erasmus+ Start Ösztöndíj) – tájékoztatásul a 2020. tavaszi félévre vonatkozó kiírás: http://ehok.elte.hu/nu/wp-content/uploads/2020/01/erasmus_start_palyazati_kiiras_2019_20_2.pdf
- és a Campus Mundi ösztöndíjra is: https://tka.hu/palyazatok/4811/campus-mundi
- Érdeklődni lehet a lakóhely szerinti önkormányzatnál is az ún. Bursa Hungarica-keretről: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

A pályázat során benyújtandó dokumentumok (l. még a Neptun Erasmus-felületén)

 • az alábbi linkről letöltött, elektronikusan kitöltött és kézzel aláírt pályázati űrlap – 2 pld.

https://www.elte.hu/media/86/bf/76d2699b12a38ce8ddc33b7010badcd0f832ea88f1b05e39c46909b83818/palyazati_urlap_2021.pdf

 • Az előző félévek tanulmányi átlaga a Neptunból kinyomtatva – 1 pld.

Figyelem! A korábbi félévek vizsgaeredményeit a pályázati kiírásban szereplő információval ellentétben a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézeten belül nem kérjük leadni, csak az egyes félévek tanulmányi átlagának igazolását.

 • diplomamásolat
 • nyelvvizsga-másolat(ok) – 1–1 pld.
 • szakmai önéletrajz – magyarul és a fogadóintézményen belüli tanulmányok nyelvén – 1–1 pld.
 • motivációs levél – magyarul és a tanulmányok nyelvén – 1–1 pld.
 • célintézményenként külön tanulmányi terv – magyarul és a tanulmányok nyelvén (a célintézményben felveendő kurzusok felsorolása, az érintett itthoni koordinátorokkal egyeztetve) – 1–1 pld.
 • az önéletrajzban említett tudományos és közéleti tevékenységek igazolása – mindenből 1–1 pld.
 • nem EU-állampolgárok számára: letelepedési engedély vagy tartózkodási engedély másolata
 • A pályázati űrlap, valamint a szakmai önéletrajz, a motivációs levél és a tanulmányi terv sablonja Bába Laura tanszéki koordinátortól is elkérhető e-mailben.

Határidő és elbírálás

 • A pályázatokat a Neptunban 2020. március 2-án, hétfőn 20 óráig kell elektronikusan feltölteni és véglegesíteni. A Neptun a hallgató képzésének figyelembevételével kínálja fel a megpályázható partnerintézmények listáját (a fennálló szerződések szerint). Részképzés esetén 3 célintézményt lehet megjelölni, célintézményenként külön pályázatot kell rögzíteni. A célintézmények rögzítési sorrendje egyben a pályázó hallgató által felállított rangsort is jelenti.
 • Ezután a pályázati anyagot nyomtatott formában, aláírva és a csatolandó mellékletekkel ellátva le kell adni a tanszéki Erasmus-koordinátornak, Bába Laurának, 2020. március 4-én, szerdán 17:00 óráig.
 • A pályázatokat a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet egységesen bírálja el, az intézeti rangsorról tájékoztatás  március közepén várható. Az ELTE részéről a végső szót egy egyetemi bizottság mondja ki. A legfőbb elbírálási szempontok:

-  tanulmányi eredmények (kredites tanulmányi átlag), nyelvvizsgák és egyéb nyelvtudás

-  pályázati anyag – pl. a motivációs levél és a tanulmányi terv kvalitása

-  a tudományos vagy más szakmai tevékenység (TDK, OTDK, tudományos ösztöndíj, szakmai v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, publikáció, fordítás, konferenciaelőadás, oktatás, korrepetálás, tutorálás, gyakornokság, demonstrátorság, szakmai v. ahhoz hasonló rendezvények szervezésében és/vagy lebonyolításában való részvétel, szakkollégiumokon való részvétel stb.)

-  közösségi tevékenység (Erasmus-mentorálás, HÖK-beli szerepvállalás, társadalmi v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, társadalmi célú munka stb.)

 • Szakmai gyakorlatra a március 2-i határidőt követően is folyamatosan nyújtható be pályázat, elbírálás kéthavonta.

Mi a teendő a pályázat benyújtása után?

 • Akinek a neve szerepel az intézeti rangsorban ösztöndíjra javasoltak listáján, az mihamarabb intézze el a fogadó egyetemre való jelentkezését. A jelentkezési határidő intézményenként változik. A fogadó egyetemre való jelentkezés magában foglalja az on-line regisztrációt és a szükséges csatolmányok megküldését a megjelölt határidőn belül. AKI LEKÉSI A FOGADÓ EGYETEM JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJÉT, AZ NEM FOGJA TUDNI IGÉNYBE VENNI AZ ÖSZTÖNDÍJAT.
 • A kinntartózkodás idejének megtervezésekor érdemes figyelembe venni az ún. orientációs heteket, azaz azt, hogy a fogadó egyetem a vendéghallgatóknak az őszi és a tavaszi félév kezdete előtti napokban szakmai és gyakorlati eligazítást tart.
 • A kari Külügyi Bizottság és az egyetemi Hallgatói és Oktatói Mobilitási Bizottság végleges döntését követően a pályázó értesítést kap pályázata elbírálásáról. A nyertes hallgatóknak dönteniük kell, kívánnak-e élni az Erasmus ösztöndíjjal. Amennyiben egy hallgató több szakján is nyer, döntenie kell, hogy azok közül melyik lehetőséget veszi igénybe. A nyertes hallgatók értesítést kapnak további teendőikről, és a HÖK információs napot is szervez számukra.

2020. február 7.

Bába Laura

Erasmus-koordinátor, Finnugor Tanszék

baba.laura@btk.elte.hu