ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Erasmus+ ösztöndíjak a 2016/2017-es tanévre

nyomtatható változat

A legfontosabb tudnivalókat lásd az alábbiakban, emellett a megpályázható helyekkel kapcsolatos információk elérhetők a NEPTUN Erasmus-felületén, valamint a pályázati feltételekkel kapcsolatos központi (ELTE) információk és egyes csatolandó dokumentumok sablonjai a http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob honlapon. További információk még: http://www.btk.elte.hu/erasmus.

Megpályázható helyek

város

partnertanszék / -intézet stb.

szakterület

helyek száma, szintje

Brno

Dept. of Linguistics and Baltic Studies

észt, finn

1 fő (MA, PhD)

Tallinn

Institute of Estonian Language and Culture

észt nyelv, nyelvészet, filológia

1 fő (MA, PhD)

Tartu

Institute of Estonian and General Linguistics

észt nyelv, nyelvészet, filológia

1 fő (MA, PhD)

Helsinki

Dept. of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies

észt, finn, balti finn, finnugrisztika, lapp

3 fő (BA, MA, PhD)

a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel közös szerződés

 

Joensuu

Dept. of Finnish Language and Cultural Research

finn nyelv, irodalom, kultúra

1 fő (MA, PhD)

Dept. of Geographical and Historical Studies

finn történelem és régészet

2 fő (MA, PhD)

Jyväskylä

Department of Languages

finn, finn mint idegen nyelv

1 fő (MA)

Oulu

Finnish Language

finn nyelv, fennisztikai témák

1 fő (MA)

Tampere

School of Language, Translation and Literary Studies

finn irodalom, finn mint idegen nyelv

2 fő (MA)

Turku

Finnish Languages and Finno-Ugric Languages

finn, finnugrisztika

3 fő (BA, MA, PhD)

a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel közös szerződés

Mi ez az ösztöndíj, és mik az előnyei?

 • Az Erasmus-ösztöndíjat az EU, tehát valójában az EU-országok adófizetői fizetik, többek közt abból a célból, hogy elősegítsék a különböző nyelvű és kultúrájú egyetemi hallgatók számára a külföldi tapasztalatszerzést, a más országokban való tanulást, azaz az ún. hallgatói mobilitást.
 • Az Erasmus-státuszú ösztöndíjas a fogadó országban az ottani diákokkal azonos jogokat élvez (diákkedvezmények, munkavállalás stb.), miközben itthon is be van iratkozva, és juttatásait is megkapja. A kinti tanulmányok beszámítanak az itthoni félév teljesítésébe, így a tanulmányi idő nem hosszabbodik.

Ki pályázhat, és mire?

 • Az ösztöndíj a Finnugor Tanszék esetében tanulásra, azaz ún. részképzésre (Neptun: elmélet) szól.
 • Csak az pályázhat, aki a tervezett kiutazás félévében hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTÉ-n.
 • BA-soknak 2, MA-soknak és doktoranduszoknak legalább 1 lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor.
 • Az a hallgató is pályázhat, aki a korábban már volt Erasmus hallgató, de a jelenlegi képzési szintjén még nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot. (Minden hallgató képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt.)
 • Egy hallgató egyszerre több szakján is pályázhat, de csak egy szakon veheti igénybe az ösztöndíjat (amennyiben elnyeri).

Mikor, hogyan, mire használandó fel az ösztöndíj?

 • Az elnyert Erasmus-ösztöndíjat abban a képzési ciklusban (BA, MA, PhD) kell felhasználni, amelyben a hallgató pályázott rá.
 • Az ösztöndíjat egy szemeszterre adják, minimális időtartama 3, maximális időtartama 5 hónap. (Indokolt esetben van lehetőség az Erasmus-státuszú tanulmányi időszak meghosszabbítására ösztöndíj támogatás nélkül – ún. label-státusz.)

Az ösztöndíjas hónapok számának megállapításakor a kétoldalú szerződésben megadott hónapok számát nem lehet túllépni, illetve a hallgató köteles a teljes ösztöndíjas időszakot kint tölteni, különben az ösztöndíj időarányos részét vissza kell fizetni.

 • A KÜLFÖLDÖN TELJESÍTENDŐ KREDITSZÁM FÉLÉVENTE MINIMUM 20 ECTS LEGYEN, elsődlegesen a partnerintézménnyel kötött szerződés tématerületi besorolása alapján. A kurzusok felvételénél A PARTNERINTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KREDITMINIMUMOT IS FIGYELEMBE KELL VENNI.

Mennyi ösztöndíjra lehet számítani?

 • Az ösztöndíj összege függ az országtól és a tanulmányi időszak hosszától, és évről évre változhat. A 2016/2017 tanévre az ELTE a finnországi részképzési ösztöndíjat havi 500, a csehországit havi 400, az észtországit havi 300 euróban állapította meg.
 • Az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás összes költségét, ezért önerőből ki kell egészíteni legalább annyival, hogy az illető ország havi létminimumszintjét megüsse. További nehézséget jelentett az utóbbi időben, hogy az ösztöndíj többször csak jelentős késéssel (akár már az ösztöndíjas időszak vége felé) érkezett meg az ösztöndíjas számlájára.
 • A Tempus és az ELTE kiegészítő ösztöndíj pályázatot szokott hirdetni

– szociálisan rászoruló, részképzésre utazó Erasmus+ hallgatók, valamint

– fogyatékkal élő vagy tartósan beteg (pl. dislexia, cukorbetegség) Erasmus+ hallgatók számára.

A pályázati határidők a korábbi évek alapján várhatóan: 2016. április–május (az őszi félévben kiutazók számára) és 2016. október (a tavaszi félévben kiutazók számára).

Bővebb információ: http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#szockieg és http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#fogy

 • Az EHÖK várhatóan a nyár folyamán ír ki szociális kiegészítő ösztöndíj pályázatot az Erasmus+ programban részt vevő hallgatók számára. Az elmúlt tanévekben a szociális helyzetre és rászorultságra való tekintettel egyszeri, vissza nem térítendő támogatást adtak a hallgatóknak. A pályázati határidő várhatóan: 2016. szeptember közepe, elbírálás szeptember végén.  Bővebb információ: http://ehok.elte.hu/
 • Érdeklődni lehet a lakóhely szerinti önkormányzatnál az ún. Bursa Hungarica-keretről. Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

A pályázat során benyújtandó dokumentumok (l. még a Neptun Erasmus-felületén)

 • a Neptun rendszerből a „print screen” segítségével kinyomtatott személyes adatokat tartalmazó „adatlap” – 2 pld
 • a Neptun rendszerből a „print screen” segítségével kinyomtatott lista a leadott, rangsorolt jelentkezésekről – 2 pld
 • kitöltött és aláírt pályázati adatlap, melynek sablonja letölthető a http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#potpalyazat pontban (az itt elérhető sablon a 2016. tavaszi félévi pótpályázatra vonatkozik, kérjük a címet átszerkeszteni) – 2 pld
 • szakmai önéletrajz, mely magában foglalja a tudományos érdeklődést – magyarul és a fogadóintézményen belüli tanulmányok nyelvén – 1–1 pld
 • BA-s hallgatóknak az előző 2, MA-s és PhD-hallgatóknak az előző félév tanulmányi átlaga a Neptunból kinyomtatva – 1 pld
 • nyelvvizsga-másolat(ok) – 1–1 pld
 • motivációs levél – magyarul és a tanulmányok nyelvén – 1–1 pld
 • célintézményenként külön tanulmányi terv – magyarul és a tanulmányok nyelvén (a célintézményben felveendő kurzusok felsorolása, az érintett itthoni oktatókkal egyeztetve) – 1–1 pld
 • nem EU-állampolgárok számára: letelepedési engedély vagy tartózkodási engedély másolata

Határidő és elbírálás

 • A pályázatokat a Neptunban 2016. március 10-én éjfélig kell elektronikusan feltölteni és véglegesíteni. A Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály (NKMO) tájékoztatása szerint, az on-line rendszer 2016. február 22-től elérhető, és a hallgató képzésének figyelembevételével kínálja fel a megpályázható partnerintézmények listáját (a fennálló szerződések szerint). Részképzés esetén 3 célintézményt lehet megjelölni, célintézményenként külön pályázatot kell rögzíteni. A célintézmények rögzítési sorrendje egyben a pályázó hallgató által felállított rangsort is jelenti.
 • Ezután az elküldött pályázatot kinyomtatva, aláírva és a csatolandó mellékletekkel ellátva le kell adni a tanszéki Erasmus-koordinátornak, Bába Laurának, 2016. március 17-én 17:00 óráig.
 • A pályázatokat a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet egységesen bírálja el, az intézeti rangsorról tájékoztatás 2016. április elején várható. Az ELTE részéről a végső szót egy egyetemi bizottság mondja ki. A legfőbb elbírálási szempontok:

-   tanulmányi eredmények (kredites tanulmányi átlag), nyelvvizsgák és egyéb nyelvtudás

-   pályázati anyag – pl. a motivációs levél és a tanulmányi terv kvalitása

-   a tudományos vagy más szakmai tevékenység (TDK, OTDK, tudományos ösztöndíj, szakmai v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, publikáció, fordítás, konferenciaelőadás, oktatás, korrepetálás, tutorálás, gyakornokság, demonstrátorság, szakmai v. ahhoz hasonló rendezvények szervezésében és/vagy lebonyolításában való részvétel, szakkollégiumokon való részvétel stb.)

-   közösségi tevékenység (Erasmus-mentorálás, HÖK-beli szerepvállalás, társadalmi v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, társadalmi célú munka stb.)

Mi a teendő a pályázat benyújtása után?

 • Akinek a neve szerepel az intézeti rangsorban ösztöndíjra javasoltak listáján, az mihamarabb intézze el a fogadó egyetemre való jelentkezését. A jelentkezési határidő intézményenként változik. A fogadó egyetemre való jelentkezés magában foglalja az on-line regisztrációt és a szükséges csatolmányok megküldését a megjelölt határidőn belül.

Aki lekési a fogadó egyetem jelentkezési határidejét, az nem fogja tudni igénybe venni az ösztöndíjat.

 • A kinntartózkodás idejének megtervezésekor érdemes figyelembe venni az ún. orientációs heteket, azaz azt, hogy a fogadó egyetem a vendéghallgatóknak az őszi és a tavaszi félév kezdete előtti napokban szakmai és gyakorlati eligazítást tart.
 • A végleges döntést követően a pályázó értesítést kap pályázata elbírálásáról. A nyertes hallgatóknak el kell dönteniük, hogy élni kívánnak-e az Erasmus ösztöndíjjal / label státusszal. Amennyiben egy hallgató több szakján is nyert, döntenie kell, hogy azok közül melyik lehetőséget veszi igénybe. A nyertes hallgatók e-mailben értesítést kapnak további teendőikről, és a HÖK információs napot is szervez számukra.

Budapest, 2016. február 23.

 

Bába Laura

Erasmus-koordinátor, ELTE BTK Finnugor Tanszék