ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

ERASMUS PÓTPÁLYÁZAT - 2016. TAVASZI FÉLÉV

nyomtatható változat

A legfontosabb tudnivalókat lásd az alábbiakban, emellett a pótpályázattal kapcsolatos információk és egyes csatolandó dokumentumok sablonjai elérhetők a http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob honlapon.

Megpályázható helyek (Finnugor Tanszék)

egyetem

partnertanszék / -intézet stb.

Erasmus-kód

Tudomány-terület

helyek száma, szintje

Masaryk University (Brno)

Dept. of Linguistics and Baltic Studies

CZ BRNO05

222

1 fő (MA, PhD)

University of Helsinki

Dept. of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies

SF HELSINK01

222

2 fő (MA, PhD)

a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel közös szerződés

University of Eastern Finland (Joensuu)

Dept. of Finnish Language and Cultural Research

SF KUOPIO12

222

1 fő (MA, PhD)

Dept. of Geographical and Historical Studies

225

2 fő (MA, PhD)

University of Jyväskylä

Department of Languages

SF JYVASKY01

222

1 fő (MA)

University of Oulu

Finnish Language

SF OULU01

222

1 fő (MA)

University of Turku

Finnish Languages and Finno-Ugric Languages

SF TURKU01

222

1 fő – ([BA], MA, PhD)

a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel közös szerződés

Mi ez az ösztöndíj, és mik az előnyei?

 • Az Erasmus-ösztöndíjat az EU, tehát valójában az EU-országok adófizetői fizetik, többek közt abból a célból, hogy elősegítsék a különböző nyelvű és kultúrájú egyetemi hallgatók számára a külföldi tapasztalatszerzést, a más országokban való tanulást, azaz az ún. hallgatói mobilitást.
 • Az Erasmus-státuszú ösztöndíjas a fogadó országban az ottani diákokkal azonos jogokat élvez (diákkedvezmények, munkavállalás stb.), miközben itthon is be van iratkozva, és juttatásait is megkapja. A kinti tanulmányok beszámítanak az itthoni félév teljesítésébe, így a tanulmányi idő nem hosszabbodik.

Ki pályázhat, és mire?

 • Az ösztöndíj a Finnugor Tanszék esetében tanulásra, azaz ún. részképzésre szól.
 • Csak az pályázhat, aki a tervezett kiutazás félévében hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTÉ-n.
 • BA-soknak két lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor.
 • Az a hallgató is pályázhat, aki a korábban már volt Erasmus hallgató, de a jelenlegi képzési szintjén még nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot. (Minden hallgató képzési szintenként legfeljebb 12 hónapra kaphat Erasmus státuszt.)
 • Egy hallgató egyszerre több szakján is pályázhat, de csak egy szakon veheti igénybe az ösztöndíjat (amennyiben elnyeri).

Mikor, hogyan, mire használandó fel az ösztöndíj?

 • Az ösztöndíjat egy szemeszterre adják, minimális időtartama 3, maximális időtartama 5 hónap. (Indokolt esetben van lehetőség az Erasmus-státuszú tanulmányi időszak meghosszabbítására ösztöndíj támogatás nélkül – ún. label-státusz.)

Az ösztöndíjas hónapok számának megállapításakor a kétoldalú szerződésben megadott hónapok számát nem lehet túllépni, illetve a hallgató köteles a teljes ösztöndíjas időszakot kint tölteni, különben az ösztöndíj időarányos részét vissza kell fizetni.

 • MINIMUM 3, a SZAKOS tanulmányokba beszámítható KURZUST KELL TELJESÍTENI. Tehát észt szakosoknak min. 3 észt, finn szakosoknak min. 3 finn, finnugor szakosoknak min. 3 finnugor témájú kurzust kell elvégezniük a partnertanszék kínálatából. További elvárás, hogy A KÜLFÖLDÖN TELJESÍTENDŐ KREDITSZÁM FÉLÉVENTE MINIMUM 20 ECTS LEGYEN, elsődlegesen a partnerintézménnyel kötött szerződés tématerületi besorolása alapján. A kurzusok felvételénél A PARTNERINTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KREDITMINIMUMOT IS FIGYELEMBE KELL VENNI.

Emellett az adott félévben az itthoni minimálisan előírt félévi kreditszámot is teljesíteni kell.

Mennyi ösztöndíjra lehet számítani?

 • Az ösztöndíj összege függ az országtól és a tanulmányi időszak hosszától, és évről évre változhat. A 2015/2016 tanévre az ELTE a finnországi részképzési ösztöndíjat havi 500, a csehországit havi 400, az észtországit havi 300 euróban állapította meg.
 • Az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás összes költségét, ezért önerőből ki kell egészíteni legalább annyival, hogy az illető ország havi létminimumszintjét megüsse.
 • Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg (pl. dislexia, cukorbetegség) hallgatók külön kiegészítő támogatásra pályázhatnak (ELTE – Tempus). Pályázati határidő: 2015. október 27. Bővebb információ: http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#fogy
 • A Tempus és az ELTE kiegészítő ösztöndíj pályázatot hirdet a szociálisan rászoruló Erasmus+ hallgatók számára. A pályázat beadásának nem feltétele az elnyert ösztöndíjas státusz, a kiegészítő támogatást csak akkor kapják meg a hallgatók, ha az Erasmus+ ösztöndíjat is megkapják és kiutaznak, teljesítik külföldi tanulmányi kötelezettségüket. A megpályázható összeg havi 100 euró kiegészítő támogatást jelent. A pályázati határidő:  2015. október 27. Bővebb információ: http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#szockieg.
 • Érdeklődni lehet a lakóhely szerinti önkormányzatnál az ún. Bursa Hungarica-keretről. Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/felhivasok/bursa_hungarica6/

A pályázat során benyújtandó dokumentumok

 • 2 példányban kitöltött és aláírt pályázati adatlap, mely letölthető a http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#palyazat oldalon – „Pályázati adatlap (részképzésre)”
 • az előző két félév tanulmányi eredményei és átlaga a Neptunból kinyomtatva – 1 pld.
 • diploma másolata (amennyiben mester vagy doktori képzésben vesz részt) – 1 pld.
 • nyelvvizsga-másolat(ok) – 1-1 pld.
 • szakmai önéletrajz, mely magában foglalja a tudományos érdeklődést – magyarul és a fogadóintézményen belüli tanulmányok nyelvén, 1-1 pld.
 • motivációs levél – magyarul és a tanulmányok nyelvén, 1-1 pld.
 • tanulmányi terv – magyarul és a tanulmányok nyelvén (a célintézményben felveendő kurzusok felsorolása, az itthoni oktatókkal – akiknek a kurzusát a pályázó a kint elvégzett kurzussal kiváltani szándékozza – egyeztetve), 1-1 pld.
 • a szakmai önéletrajzhoz, a motivációs levélhez és a tanulmányi tervhez sablon található itt: http://www.elte.hu/erasmus/hallgmob#palyazat
 • nem EU-állampolgárok számára: letelepedési engedély vagy tartózkodási engedély másolata – 1 pld.

Határidő és elbírálás

 • A pályázati anyagot kinyomtatva és aláírva le kell adni a tanszéki Erasmus-koordinátornak, Bába Laurának,
                                                                                   2015. október 5. hétfő 17:00 óráig
  .
  • A pályázatokat a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet egységesen bírálja el. Az ELTE részéről a végső szót egy egyetemi bizottság mondja ki. A legfőbb elbírálási szempontok:

-   tanulmányi eredmények (kredites tanulmányi átlag), nyelvvizsgák és egyéb nyelvtudás

-   pályázati anyag – pl. a motivációs levél és a tanulmányi terv kvalitása

-   a tudományos vagy más szakmai tevékenység

(TDK, OTDK, tudományos ösztöndíj, szakmai v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, publikáció, fordítás, konferenciaelőadás, oktatás, korrepetálás, tutorálás, gyakornokság, demonstrátorság, szakmai v. ahhoz hasonló rendezvények szervezésében és/vagy lebonyolításában való részvétel, szakkollégiumokon való részvétel stb.)

-   közösségi tevékenység (Erasmus-mentorálás, HÖK-beli szerepvállalás, társadalmi v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, társadalmi célú munka stb.)

Mi a teendő a pályázat benyújtása után?

 • A pályázó mihamarabb intézze el a fogadó egyetemre való jelentkezését. A jelentkezési határidő intézményenként változik (a 2016. tavaszi félévre szept. 30. és nov. 1. között, lásd az intézmény honlapján!). A fogadó egyetemre való jelentkezés magában foglalja az on-line regisztrációt és a szükséges csatolmányok megküldését a megjelölt határidőn belül.

Aki lekési a fogadó egyetem jelentkezési határidejét, az nem fogja tudni igénybe venni az ösztöndíjat.

 • A kinntartózkodás idejének megtervezésekor érdemes figyelembe venni az ún. orientációs heteket, azaz azt, hogy a fogadó egyetem a vendéghallgatóknak a félév kezdete előtti napokban szakmai és gyakorlati eligazítást tart.
 • A végleges döntést követően a pályázó értesítést kap pályázata elbírálásáról. A nyertes hallgatóknak el kell dönteniük, hogy élni kívánnak-e az Erasmus ösztöndíjjal / label státusszal. Amennyiben egy hallgató több szakján is nyert, döntenie kell, hogy azok közül melyik lehetőséget veszi igénybe. A nyertes hallgatók e-mailben értesítést kapnak további teendőikről.

Budapest, 2015. szeptember 22.

Bába Laura

Erasmus-koordinátor, ELTE BTK Finnugor Tanszék