ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Pályázati felhívás észt, finn és finnugor szakos hallgatóknak (/BA/, MA, PhD)

nyomtatható változat

AZ ERASMUS-adatlap letöltése

ERASMUS-ÖSZTÖNDÍJAK A 2014/2015-ÖS TANÉVRE (ŐSZI VAGY TAVASZI FÉLÉV)

A megpályázható helyekkel kapcsolatos információk elérhetők a NEPTUN Erasmus-felületén, valamint a pályázati feltételekkel kapcsolatos központi (ELTE) információk és egyes csatolandó dokumentumok sablonjai a www.elte.hu/erasmus/hallgmob honlapon. A legfontosabb tudnivalókat lásd az alábbiakban is:

Megpályázható helyek

város

partnertanszék / -intézet stb.

szakterület

helyek száma, szintje

Brno (Masarykova Univerzita)

Dept. of Linguistics and Baltic Studies

észt, finn

1 fő (MA, PhD)

Tallinn

Institute of Estonian Language and Culture

észt nyelv, nyelvészet, filológia

1 fő (MA, PhD)

Tartu

Institute of Estonian and General Linguistics

észt nyelv, nyelvészet, filológia

1 fő (MA, PhD)

Helsinki

Dept. of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies

észt, finn, balti finn, finnugrisztika, lapp

2 fő (MA, PhD)

Joensuu
(Itä-Suomen yliopisto)

Dept. of Finnish Language and Cultural Research

finn nyelv, irodalom, kultúra

1 fő (MA, PhD)

Dept. of Geographical and Historical Studies

finn történelem és régészet

2 fő (MA, PhD)

Jyväskylä

Department of Languages

finn, finn mint idegen nyelv

1 fő (MA)

Oulu

Finnish Language

finn nyelv, fennisztikai témák

1 fő (MA)

Tampere

School of Language, Translation and Literary Studies

finn irodalom, finn mint idegen nyelv

2 fő (MA)

Turku

Finnish Languages and Finno-Ugric Languages

finn, finnugrisztika

3 fő – ([BA], MA, PhD)

a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézettel közös szerződés

Mi ez az ösztöndíj, és mik az előnyei?

 • Az Erasmus-ösztöndíjat az EU, tehát valójában az EU-országok adófizetői fizetik, többek közt abból a célból, hogy elősegítsék a különböző nyelvű és kultúrájú egyetemi hallgatók számára a külföldi tapasztalatszerzést, a más országokban való tanulást, azaz az ún. hallgatói mobilitást.
 • Az Erasmus-státuszú ösztöndíjas a fogadó országban az ottani diákokkal azonos jogokat élvez (diákkedvezmények, munkavállalás stb.), miközben itthon is be van iratkozva, és juttatásait is megkapja. A kinti tanulmányok beszámítanak az itthoni félév teljesítésébe, így a tanulmányi idő nem hosszabbodik.

Ki pályázhat, és mire?

 • Az ösztöndíj a Finnugor Tanszék esetében tanulásra, azaz ún. részképzésre (Neptun: elmélet) szól.
 • Csak az pályázhat, aki a tervezett kiutazás félévében hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTÉ-n.
 • BA-soknak két, MA-soknak és doktoranduszoknak legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor.
 • A korábbiakkal ellentétben az a mester vagy doktori képzésben részt vevő hallgató is pályázhat, aki a korábbi képzési szintjén/szintjein már volt Erasmus hallgató, vagy aki a jelenlegi képzési szintjén korábban részt vett Erasmus részképzésben és/vagy szakmai gyakorlatban, de nem használta ki a 12 hónapos Erasmus időtartamot.
 • Egy hallgató egyszerre több szakján is pályázhat, de csak egy szakon veheti igénybe az ösztöndíjat (amennyiben elnyeri).

Mikor, hogyan, mire használandó fel az ösztöndíj?

 • BA-sként elnyert ösztöndíjat a BA-, MA-sként elnyertet az MA-ciklusban kell teljesíteni, tehát nem vihető át a ciklushatáron.
 • Az ösztöndíjat egy szemeszterre adják, minimális időtartama 3, maximális időtartama 5 hónap. (Indokolt esetben van lehetőség az Erasmus-státuszú tanulmányi időszak meghosszabbítására ösztöndíj támogatás nélkül – ún. label-státusz.)
 • Az ösztöndíjas hónapok számának megállapításakor a kétoldalú szerződésben megadott hónapok számát nem lehet túllépni, illetve a hallgató köteles a teljes ösztöndíjas időszakot kint tölteni, különben az ösztöndíj időarányos részét vissza kell fizetni.
 • MINIMUM 3, a szakos tanulmányokhoz szorosan kötődő KURZUST KELL TELJESÍTENI. Tehát észt szakosoknak minimum 3 észt, finn szakosoknak minimum 3 finn, finnugor szakosoknak minimum 3 finnugor témájú kurzust kell elvégezniük a partnertanszék kínálatából. További elvárás, hogy A KÜLFÖLDÖN TELJESÍTENDŐ KREDITSZÁM FÉLÉVENTE ÁTLAGOSAN 20–30 ECTS LEGYEN, elsődlegesen a partnerintézménnyel kötött szerződés tématerületi besorolása alapján. A kurzusok felvételénél A PARTNERINTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KREDITMINIMUMOT IS FIGYELEMBE KELL VENNI.
 • Emellett az adott félévben az itthoni minimálisan előírt félévi kreditszámot is teljesíteni kell.

Mennyi ösztöndíjra lehet számítani?

 • Az ösztöndíj összege függ az országtól és a tanulmányi időszak hosszától, és évről évre változhat. A 2014/2015 tanévre az ELTE a finnországi részképzési ösztöndíjat havi 500, a csehországit havi 400, az észtországit havi 300 euróban állapította meg.
 • Az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás összes költségét, ezért önerőből ki kell egészíteni legalább annyival, hogy az illető ország havi létminimumszintjét megüsse.
 • Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg (pl. dislexia, cukorbetegség) hallgatók külön kiegészítő támogatásra pályázhatnak (ELTE – Tempus). Várható pályázati határidő: őszi kiutazás esetén: 2014. július, tavaszi kiutazás esetén: 2014. november. Bővebb információ: www.elte.hu/erasmus/hallgmob
 • Az EHÖK a nyár folyamán szociális kiegészítő ösztöndíj pályázat ír ki az Erasmus programban részt vevők számára. Pályázni az eszoctam.elte.hu oldalon, az online pályázati felületen kell. Pályázati határidő: várhatóan 2014. szeptember vége.
 • Érdeklődni lehet a lakóhely szerinti önkormányzatnál az ún. Bursa Hungarica-keretről. Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica/

A pályázás módja, benyújtandó dokumentumok, határidő és elbírálás

 • A pályázatokat a Neptunban 2014. március 12-én éjfélig kell elektronikusan feltölteni és véglegesíteni. A Nemzetközi Képzési és Mobilitási Osztály (NKMO) tájékoztatása szerint az on-line rendszer 2014. február 17-től működőképes, és a hallgató képzésének figyelembevételével kínálja fel a megpályázható partnerintézmények listáját (a fennálló szerződések alapján). Részképzés esetén 3 célintézményt lehet megjelölni, célintézményenként külön pályázatot kell rögzíteni. A célintézmények rögzítési sorrendje egyben a pályázó hallgató által felállított rangsort is jelenti.
 • Ezután az elküldött pályázati adatlapot 2 példányban kinyomtatva, aláírva és a csatolandó mellékletekkel ellátva le kell adni a tanszéki Erasmus-koordinátornak, Bába Laurának, 2014. március 18. 13:00 óráig. A jelenlegi információk szerint a Neptun Eramus felülete külön nyomtatási lehetőséget nem kínál fel, ezért a nyomtatást közvetlenül a Neptun rendszerből lehet megoldani, pl. a „print screen” segítségével.

A pályázati anyagban benyújtandó dokumentumok:

 • a Neptunból kinyomtatott pályázati adatlap (2 példány)
 • egyszerűsített pályázati adatlap, melynek sablonját l. jelen pályázati kiírás mellékleteként. (2 példány)
 • szakmai önéletrajz, mely magában foglalja a tudományos érdeklődést – magyarul és a fogadóintézményen belüli tanulmányok nyelvén, (1-1 példány)
 • az előző félévi tanulmányi eredmények a Neptunból kinyomtatva, (1 példány)
 • nyelvvizsga-másolat(ok), (nyelvvizsgánként 1 példány)
 • motivációs levél – magyarul és a tanulmányok nyelvén, (1-1 példány)
 • célintézményenként külön tanulmányi terv – magyarul és a tanulmányok nyelvén (a célintézményben felveendő kurzusok felsorolása, az itthoni oktatókkal – akiknek a kurzusát a pályázó a kint elvégzett kurzussal kiváltani szándékozza – egyeztetve) (1-1 példány)
 • nem EU-állampolgárok számára: letelepedési engedély vagy tartózkodási engedély másolata (1 példány)


A pályázatokat a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet egységesen bírálja el, az intézeti rangsorról tájékoztatás 2014. március végén várható. Az ELTE részéről a végső szót egy egyetemi bizottság mondja ki. A legfőbb elbírálási szempontok:

 • -  tanulmányi eredmények (kredites tanulmányi átlag), nyelvvizsgák és egyéb nyelvtudás
 • pályázati anyag – pl. a motivációs levél és a tanulmányi terv kvalitása
 • a tudományos vagy más szakmai tevékenység (TDK, OTDK, tudományos ösztöndíj, szakmai v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, publikáció, fordítás, konferenciaelőadás, oktatás, korrepetálás, tutorálás, gyakornokság, demonstrátorság, szakmai v. ahhoz hasonló rendezvények szervezésében és/vagy lebonyolításában való részvétel, szakkollégiumokon való részvétel stb.)
 • közösségi tevékenység (Erasmus-mentorálás, HÖK-beli szerepvállalás, társadalmi v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, társadalmi célú munka stb.)

Mi a teendő a pályázat benyújtása után?

 • Akinek a neve szerepel az intézeti rangsorban ösztöndíjra javasoltak listáján, az mihamarabb intézze el a fogadó egyetemre való jelentkezését. A jelentkezési határidő intézményenként változik. A fogadó egyetemre való jelentkezés magában foglalja az on-line regisztrációt és a szükséges csatolmányok megküldését a megjelölt határidőn belül.

Aki lekési a fogadó egyetem jelentkezési határidejét, az nem fogja tudni igénybe venni az ösztöndíjat.

 • A kinntartózkodás idejének megtervezésekor érdemes figyelembe venni az ún. orientációs heteket, azaz azt, hogy a fogadó egyetem a vendéghallgatóknak az őszi és a tavaszi félév kezdete előtti napokban alapos szakmai és gyakorlati eligazítást tart.
 • A végleges döntést követően a pályázó értesítést kap pályázata elbírálásáról. A nyertes hallgatóknak el kell dönteniük, hogy élni kívánnak-e az Erasmus ösztöndíjjal / label státusszal. Amennyiben egy hallgató több szakján is nyert, döntenie kell, hogy azok közül melyik lehetőséget veszi igénybe. A nyertes hallgatók e-mailben értesítést kapnak további teendőikről, és a HÖK információs napot is szervez számukra.

AZ ERASMUS-adatlap letöltése

Budapest, 2014. február 19.

Bába Laura

Erasmus-koordinátor, ELTE BTK Finnugor Tanszék