ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

ERASMUS-ÖSZTÖNDÍJAK A 2013/2014-ES TANÉVRE (ŐSZI VAGY TAVASZI FÉLÉV)

nyomtatható változat

A megpályázható helyekkel kapcsolatos információk elérhetők a NEPTUN Erasmus-felületén, valamint a pályázati feltételekkel kapcsolatos központi (ELTE) információk és egyes csatolandó dokumentumok sablonjai a www.elte.hu/erasmus/hallgmob honlapon. Innen letölthető az adatlap és a pályázati felhívás.

A legfontosabb tudnivalókat lásd az alábbiakban is:

Megpályázható helyek

város

partnertanszék / -intézet

szakterület

helyek száma, szintje

Brno

Dept. of Linguistics and Baltic Studies

észt, finn

1 fő (BA, MA, PhD)

Tartu

Institute of Estonian and General Linguistics

észt nyelv, nyelvészet, filológia

1 fő (BA, MA, PhD)

Tallinn

Institute of Estonian Language and Culture

észt nyelv, nyelvészet, filológia

1 fő (BA, MA, PhD)

Helsinki

Dept. of Finno-Ugric Studies (jelenlegi neve: Dept. of Finnish, Finno-Ugrian and Scandinavian Studies)

észt, finn, balti finn, finnugrisztika, lapp

2 fő (BA, MA, PhD)

 

Joensuu

Dept. of Finnish Language and Cultural Research

finn nyelv, irodalom, kultúra

1 fő (BA, MA, PhD)

Dept. of Geographical and Historical Studies

finn történelem és régészet

1 fő (BA)

Jyväskylä

Department of Languages

finn, finn mint idegen nyelv

1 fő (MA)

Oulu

a korábbi Dept. of Finnish, Information Studies and Logopedics

finn nyelv, fennisztikai témák

1 fő (BA, MA)

Tampere

jelenlegi neve: School of Language, Translation and Literary Studies

finn irodalom

1 fő (MA)

finn mint idegen nyelv

1 fő (BA, MA)

Turku

Dept. of Finnish and General Linguistics (jelenlegi neve: School of Languages and Translation Studies)

finn, finnugrisztika

2 fő (BA, MA)

Mi ez az ösztöndíj, és mik az előnyei?

 • Az Erasmus-ösztöndíjat az EU, tehát valójában az EU-országok adófizetői fizetik, többek közt abból a célból, hogy elősegítsék a különböző nyelvű és kultúrájú egyetemi hallgatók számára a külföldi tapasztalatszerzést, a más országokban való tanulást, azaz az ún. hallgatói mobilitást.
 • Az Erasmus-státuszú ösztöndíjas a fogadó országban az ottani diákokkal azonos jogokat élvez (diákkedvezmények, munkavállalás stb.), miközben itthon is be van iratkozva, és juttatásait is megkapja. A kinti tanulmányok beszámítanak az itthoni félév teljesítésébe, így a tanulmányi idő nem hosszabbodik.

Ki pályázhat, és mire?

 • Az ösztöndíj a Finnugor Tanszék esetében tanulásra, azaz ún. részképzésre (Neptun: elmélet) szól.
 • Csak az pályázhat, aki még nem volt Erasmus-részképzésen, és aki a tervezett kiutazás félévében hallgatói jogviszonnyal rendelkezik az ELTÉ-n.
 • BA-soknak legalább két lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor.
 • MA-soknak és doktoranduszoknak legalább egy lezárt félévvel kell rendelkezniük a pályázat benyújtásakor.
 • Egy hallgató egyszerre több szakján is pályázhat, de csak egy szakon veheti igénybe az ösztöndíjat (amennyiben elnyeri).

Mikor, hogyan, mire használandó fel az ösztöndíj?

 • BA-sként elnyert ösztöndíjat a BA-ciklusban, MA-sként elnyertet az MA-ciklusban kell teljesíteni, vagyis az ösztöndíj nem vihető át a ciklushatáron.
 • Az ösztöndíjt egy szemeszterre adják, minimális időtartama 3 hónap, de általában 5 hónapra időtartamra ítélik meg. (Indokolt esetben van lehetőség az Erasmus-státuszú tanulmányi időszak meghosszabbítására ösztöndíj támogatás nélkül.)

Az ösztöndíjas hónapok számának megállapításakor a kétoldalú szerződésben megadott hónapok számát nem lehet túllépni, illetve a hallgató köteles a teljes ösztöndíjas időszakot kint tölteni, különben az ösztöndíj időarányos részét vissza kell fizetni.

 • VÁLTOZÁS A KORÁBBI ÉVEKHEZ KÉPEST: MINIMUM 3, a szakos tanulmányokhoz szorosan kötődő KURZUST KELL TELJESÍTENI. Tehát észt szakosoknak minimum 3 észt, finn szakosoknak minimum 3 finn, finnugor szakosoknak minimum 3 finnugor témájú kurzust kell elvégezniük a partnertanszék kínálatából. További elvárás, hogy A KÜLFÖLDÖN TELJESÍTENDŐ KREDITSZÁM FÉLÉVENTE ÁTLAGOSAN 20–30 ECTS LEGYEN, elsődlegesen a partnerintézménnyel kötött szerződés tématerületi besorolása alapján. A kurzusok felvételénél A PARTNERINTÉZMÉNY ÁLTAL MEGHATÁROZOTT KREDITMINIMUMOT IS FIGYELEMBE KELL VENNI.

Emellett az adott félévben az itthoni minimálisan előírt félévi kreditszámot is teljesíteni kell.

Mennyi ösztöndíjra lehet számítani?

 • Az ösztöndíj összege függ az országtól és a tanulmányi időszak hosszától, és évről évre változhat. A 2012/2013 tanévre az ELTE a finnországi részképzési ösztöndíjat havi 448 euróban, a cseh- és észtországit havi 345 euróban állapította meg.
 • Az ösztöndíj nem fedezi a kinntartózkodás összes költségét, ezért önerőből ki kell egészíteni legalább annyival, hogy az illető ország havi létminimumszintjét megüsse.
 • Fogyatékkal élő vagy tartósan beteg (pl. dislexia, cukorbetegség) hallgatók külön kiegészítő támogatásra pályázhatnak. A pályázati felhívás és dokumentáció várhatóan májustól lesz elérhető. Bővebb információ: www.elte.hu/erasmus/hallgmob
 • Az EHÖK szociális kiegészítő ösztöndíj pályázatot szokott kiírni az Erasmus programban részt vevők számára. Pályázni az eszoctam.elte.hu oldalon, az online pályázati felületen kell. Pályázati határidő: várhatóan 2013. szeptember vége.
 • Érdeklődni lehet a lakóhely szerinti önkormányzatnál az ún. Bursa Hungarica-keretről. Bővebb információ: http://www.emet.gov.hu/bursa-hungarica

A pályázat során benyújtandó dokumentumok

 • szakmai önéletrajz magyar nyelven és a fogadóintézményen belüli tanulmányok nyelvén
 • index másolat vagy tanulmányi eredmények Neptunból kinyomtatva, BA: előző két félévről, MA, PhD: előző félévről
 • nyelvvizsga-másolat(ok)
 • tudományos érdeklődés és terv – összevonható az önéletrajzzal, magyarul és a tanulmányok nyelvén
 • motivációs levél magyar nyelven (emellett kiegészítésként a tanulmányok nyelvén is benyújtható)
 • célintézményenként külön tanulmányi terv magyarul és a tanulmányok nyelvén (a célintézményben felveendő kurzusok felsorolása, az itthoni oktatókkal – akiknek a kurzusát a pályázó a kint elvégzett kurzussal kiváltani szándékozza – egyeztetve)
 • nem EU-állampolgárok számára: letelepedési engedély vagy tartózkodási engedély másolata
 • egyszerűsített pályázati adatlap, melynek sablonját l. jelen pályázati kiírás mellékleteként

Határidő és elbírálás

 • A pályázatokat a Neptunban 2013. március 10-e 24 óráig kell elektronikusan feltölteni és véglegesíteni. Ki kell választani a 2013.02.15-i időszakot, utána lehet elkezdeni a pályázatok rögzítését. Hiánypótlásra nincs lehetőség, későbbi pályázati meghirdetés egyenlőre nem várható. Részképzés esetén 3 célintézményt lehet megjelölni, célintézményenként külön pályázatot kell rögzíteni. A célintézmények rögzítési sorrendje egyben a pályázó hallgató által felállított rangsort is jelenti.
 • Ezután az elküldött pályázatot kinyomtatva, aláírva és a csatolandó mellékletekkel ellátva 2 példányban le kell adni a tanszéki Erasmus-koordinátornak, Bába Laurának, 2013. március 12. 12:00 óráig. Jelenlegi információk szerint a Neptun Eramus felület külön nyomtatási lehetőséget nem kínál fel, ezért a nyomtatást közvetlenül a Neptun rendszerből lehet megoldani vagy a „print screen” segítségével.
 • A pályázatokat a Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet egységesen bírálja el, az intézeti rangsorról tájékoztatás 2013. március végén várható. Az ELTE részéről a végső szót egy egyetemi bizottság mondja ki. A legfőbb elbírálási szempontok:

-   tanulmányi eredmények (kredites tanulmányi átlag), nyelvvizsgák és egyéb nyelvtudás

-   pályázati anyag – pl. a motivációs levél és a tanulmányi terv kvalitása

-   a tudományos vagy más szakmai tevékenység

(TDK, OTDK, tudományos ösztöndíj, szakmai v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, publikáció, fordítás, konferenciaelőadás, oktatás, korrepetálás, tutorálás, gyakornokság, demonstrátorság, szakmai v. ahhoz hasonló rendezvények szervezésében és/vagy lebonyolításában való részvétel, szakkollégiumokon való részvétel stb.)

-   közösségi tevékenység (Erasmus-mentorálás, HÖK-beli szerepvállalás, társadalmi v. ahhoz hasonló szervezetben való tagság, bármilyen jellegű társadalmi célú munka stb.)

Mi a teendő a pályázat benyújtása után?

 • Akinek a neve szerepel az intézeti rangsorban ösztöndíjra javasoltak listáján, az mihamarabb intézze el a fogadó egyetemre való jelentkezését. A jelentkezési határidő intézményenként változik. A fogadó egyetemre való jelentkezés magában foglalja az on-line regisztrációt és a szükséges csatolmányok megküldését a megjelölt határidőn belül.

Aki lekési a fogadó egyetem jelentkezési határidejét, az nem fogja tudni igénybe venni az ösztöndíjat.

 • A kinntartózkodás idejének megtervezésekor érdemes figyelembe venni az ún. orientációs heteket, azaz azt, hogy a fogadó egyetem a vendéghallgatóknak az őszi és a tavaszi félév kezdete előtti napokban alapos szakmai és gyakorlati eligazítást tart.
 • Finnugor szakosok figyelmébe: aki nem tudja elég jól a fogadó ország nyelvét, az külön intenzív nyelvi kurzuson való részvételre pályázhat. Ennek várható határideje május 25. Bővebb információ: www.elte.hu/erasmus/hallgmob.
 • A végleges döntés az ELTE részéről 2013. áprilisában várható, ekkor a pályázó értesítést kap pályázata elbírálásáról. Az ösztöndíjat nyert hallgatók ekkor tudják meg a támogatás összegét is. A nyertes hallgatóknak el kell dönteniük, hogy élni kívánnak-e az Erasmus ösztöndíjjal / label státusszal. Amennyiben egy hallgató több szakján is nyert, döntenie kell, hogy azok közül melyik lehetőséget veszi igénybe. A nyertes hallgatók e-mailben értesítést kapnak további teendőikről, és a HÖK információs napot is szervez számukra.

Budapest, 2013. február 28.

Bába Laura

Erasmus-koordinátor, ELTE BTK Finnugor Tanszék