ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az őstörténettől az első keresztes hadjáratig (… → 1150)

nyomtatható változat

’muinaisaika’ – őskor

esihistoria – őstörténet

’jääkausi’ – jégkor

’kivikausi’ – kőkor    [Kr.e. 8400 – Kr.e. 1500] 

hauta → hautaus – sír → temetkezés

hautausmaa – temető

kalliomaalaus – sziklarajz

metsästäjä → metsästys – vadász → vadászat

kalastaja → kalastus – halász → halászat

keräilijä – gyűjtögető

”pyyntikansa” ≈ vadászó-halászó népesség

kivikirves – kőbalta

nuoli – nyíl

kivi – kő

luu – csont

nahka – bőr

vaatteet, vaate – ruha, öltözet

”Suomusjärven kulttuuri” ≈ Suomusjärvi-kultúra [Kr.e. 8400 – Kr.e. 5100]

savi – agyag

”kampakeraminenkulttuuri” ≈ fésűs kerámia kultúra [Kr.e. 5100 – Kr.e. 3200]

löytö – lelet

väestö – népesség, lakosság

väkiluku – lélekszám

elintaso – életszínvonal

”vasarakirveskulttuuri” ≈ csónak alakú harcibalta kultúra [Kr.e. 3200 – Kr.e. 2500]

maanviljelys → maanviljelijä – földművelés → földműves

karja → karjanhoito – csorda → állattenyésztés

”Kiukaistenkulttuuri” ≈ Kiukainen-kultúra [Kr.e. 2500 – Kr.e. 1200]

’pronssikausi’ – bronzkor [Kr.e. 1500 – Kr.e. 500]

’rautakausi’ – vaskor [Kr.e. 500 – Kr.u. 1300]

esine – tárgy

väline – szerszám, eszköz

ase – fegyver

koru – ékszer

koristelu – díszítés

tekotapa – a készítés módja

kupari – (vörös~) réz

hopea – ezüst

kulta – arany

”suomensukuiset kansat” ≈ balti finnség

yhteiskunta – társadalom

kantasuomi – ősfinn

suomalainen, hämäläinen, karjalainen – finn, hämei, karjalai (törzsek)

heimo – törzs

asuma-alue – lakóterület

Karjala – Karélia / Karjala

Laatokka (järvi) – Ladoga (-tó)

kalavesi – halászterület

metsästysmaa – vadászterület

omistus – birtoklás, tulajdon

länsi → läntinen – nyugat → nyugati

etelä → eteläinen – dél → déli

itä → itäinen – kelet → keleti

pohjoinen – észak, északi

yhtenäinen kansa – egységes nép

(maa~) seutu – vidék, környék

asukas – lakó, lakos

puhekieli – beszélt nyelv

murre – nyelvjárás

itäsuomalainen – kelet-finnországi

länsisuomalainen – nyugat-finnországi

savolainen – savói (hämeiek és karjalaiak összeolvadásából)

Itämeri – Keleti- (Balti-) tenger

Suomenlahti – Finn-öböl

Pohjanlahti – Botteni-öböl

Baltia – Baltikum

rannikko – tengerpart, partvidék

 



Az első keresztes hadjárattól a stockholmi vérfürdőig [1150-1520]

 

’keskiaika’ – középkor

Suomi – Finnország

Eurooppa – Európa

kristinusko – kereszténység

kirkko – templom, egyház

kaupunki – város

kunta – község

kylä → kirkonkylä – falu → templomos falu

valta – hatalom, uralom

valtakunta – birodalom

Ruotsin valtakunta – a svéd birodalom

taistelu – harc, csata

valtataistelu – hatalmi harc

ristiretki – keresztes hadjárat

risti – kereszt

paavi – pápa

Paavali (apostoli) – Pál (apostol)

vaikutusvalta – befolyás

romaaninen, goottilainen – román, gótikus

kuningas – király

vero – adó

hallitsija – uralkodó

hallita – uralkodik

pappi – pap

pakana, pakanallinen – pogány

kristillinen – keresztény

roomalaiskatolinen – római katolikus

kreikkalaiskatolinen – görögkeleti

juutalainen – zsidó

muhamettilainen – mohamedán

raamattu – biblia

linna – vár

linnake – erőd

maa – ország

lippu – zászló

vaakuna – címer

raha – pénz

raja → rajamaa – határ → határország

itäraja – keleti határ

laki – törvény

mahtimies – hatalmasság

käräjät – 1. népgyűlés, 2. törvényszék

lääni – megye

maakunta – tartomány

Itämaa / Österland – Finnország neve a svéd birodalomban

talonpoika – paraszt

edustaja, kansanedustaja – képviselő

ylimys → ylimystö – főnemes, mágnás → főnemesség

kartano – kastély, udvar

sakko – pénzbírság

virka – hivatal (állás)

virkamies, virkailija – tisztviselő, hivatalnok

valtaneuvosto – hatalmi tanács

herra (”Herra”) – úr (”Úr”)

herrainpäivät – az országgyűlés elődjének neve

valtiopäivät – országgyűlés

porvari → porvaristo – polgár → polgárság

itsehallinto – önkormányzat

Turku, Rauma, Naantali, Porvoo, Viipuri, Ulvila – városi rangú települések

linnanisäntä – várúr

rangaistus – büntetés

kuolemanrangaistus – halálbüntetés

sääty – rend

säätytalo – rendek háza

aatelismies → aatelisto – nemes → nemesség

etuoikeus – kiváltság, előjog

Tavast, Kirves, Horn – finn nemesi családnevek

ratsumies – lovaskatona

ritari – lovag

”rälssi” ≈ adómentesség

turkis, turkikset – prém, szőrme

uudisasukas – telepes

”Karjalan jako” ≈ Karjala felosztása

tulo – jövedelem

tuomari → tuomio – bíró → ítélet

tuomiokirkko – székesegyház

maanomistaja – földbirtokos

suurmaanomistaja – nagybirtokos

piispa – püspök

”harmaakivikirkko” ≈ (a középkorra jellemző) szürkekövű templom

luostari – kolostor

sairaala - kórház

köyhä – szegény

varakas – gazdag, jómódú

Åbo – Turku svéd neve

Aurajoki – folyó Turkunál

hevonen – ló

sika – sertés

nauta – marha

kilta – gilde (≠ céh)

(ase~) velvollisuus  – (had~) kötelezettség

kruunu – korona

tilaton – földnélküli

tila, maatila – telek, birtok

palkka – bér, fizetés

piika – szolgálólány, cseléd

renki – béres

torppari – zsellér

etu – érdek

”Kalmarin unioni” ≈ kalmari unió” [1397-1523]

unioninsodat – uniós háborúk

sota – háború

verilöyly – vérfürdő

kapina – lázadás

’unioniaika’ – az unió kora [1323-1523]

”vanha viha” ≈ ”régi viszálykodás” [1495-1497]

ryöstäjä → ryöstää – rabló → rabol

valtionhoitaja – kormányzó

käskynhaltija – kormányzó, helytartó

käsky – parancs

Lyypekki – Lübeck

Hampuri – Hamburg