ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

A finn állam és társadalom

nyomtatható változat

valtiosääntö – államforma, alkotmány

säätää – hoz, rendel, elrendel, előír

sääntö – szabály, alapszabály, előírás, rendelet

toimeenpanovalta – végrehajtó hatalom

valtioneuvosto – államtanács

hallitusmuoto – kormányforma, alkotmány

tuomiovalta – bírói hatalom

kansalaisuus – állampolgárság

pääministeri – miniszterelnök

pakolaisuus – pakolainen – menekült

turvapaikka – menedékhely

siirtolaisuus – kivándorlás, bevándorlás

perusoikeudet – alapjogok

tasa-arvo – tasa-arvoisuus – egyenjogúság

äänestäminen – szavazás

eduskuntavaalit – parlamenti választások

etujärjestö – érdekvédelmi szervezet

toimihenkilö – alkalmazott, vezető, munkás

työehtosopimus – kollektív szerződés

työtaistelu – munkaharc, sztrájk

joukkoviestimet – tömegkommunikáció

sananvapaus – szólásszabadság

lehdistö – sajtó

valiokunta – bizottság, választmány

valtiovarainvaliokunta – pénzügyi bizottság

täysistunto – plenáris ülés

puhemies – elnök

päiväjärjestys – napirend

lakien säätäminen – törvényhozás

kansanedustaja – képviselő

lakialoite – törvénykezdeményezés

valtion talousarvio – állami költségvetés

lain vahvistaminen – a törvény jóváhagyása, ratifikálása

säädöskokoelma – törvénytár

eduskuntaryhmä – frakció

välikysymys – interpelláció

äänestys – szavazás

valtionpäämies – államfő

puolustusvoimat – védelmi erő, haderő

ylipäällikkö – főparancsnok

armahdus – kegyelem

maanpetos – hazaárulás

enemmistöhallitus – többségi kormány

vähemmistöhallitus – kisebbségi kormány

virkamieshallitus – hivatalnok (szakértő) kormány

epäluottamuslause – bizalmatlansági indítvány

julkinen valta – közhatalom

julkinen mielipide – közvélemény

ajankohtainen – időszerű

valtioneuvosto – államtanács

yleisistunto – közgyűlés, nyilvános ülés

ratkaisuvalta – (döntési) hatalom

istunto – ülés

päätösvaltainen – határozatképes

päätöksen täytäntöönpano – a határozat (döntés) végrehajtása

lakiehdotus – törvényjavaslat

neuvottelu – tanácskozás

budjettineuvottelu – költségvetési tanácskozás

valtioneuvoston kanslia – miniszterelnöki hivatal

kauppa- ja teollisuusministeriö – kereskedelmi és ipar(ügy)i minisztérium

liikenne- ja viestintäministeriö – közlekedési és távközlési minisztérium

maa- ja metsätalousministeriö – mezőgazdasági és erdőgazdálkodási minisztérium

oikeusministeriö – igazságügyminisztérium

opetusministeriö – oktatás(ügy)i minisztérium

puolustusministeriö – védelmi minisztérium

sisäasiainministeriö – belügyminisztérium

sosiaali- ja terveysministeriö – szociális és egészségügyi minisztérium

työministeriö – munkaügyi minisztérium

ulkoasiainministeriö – külügyminisztérium

ympäristöministeriö – környezetvédelmi minisztérium

ministerivaliokunta – miniszteri bizottság

valtionhallinto – államigazgatás

virkamies – hivatalnok

kansliapäällikkö – államtitkár

valtiosihteeri – államtitkár

aluehallinto – területi (térségi) kormányzat (közigazgatás)

lääni – tartomány

läänihallitus – tartományi kormány(zat)

maaherra – tartományi elöljáró

maakunnan liitto – megyei szövetség

paikallishallinto – helyi/községi közig.

työvoimatoimisto – munkaerő hivatal

verotoimisto – adóhivatal

kansaneläkelaitos – társadalmi bizt.

Euroopan Unioni – EU

Eurooppa-neuvosto – Európa Tanács

päätöksentekoelin – döntéshozó szerv

ministerineuvosto – miniszteri tanács

jäsenmaa – tagállam

direktiivit, asetukset – direktívák, határozatok

komissio – bizottság

komissaari – biztos

Euroopan Parlamentti – Európai Parlament

talousarvio – költségvetés

Euroopan Yhteisöjen Tuomioistuin – Európai Bíróság

tilintarkastus – könyvvizsgálat, számvitel

valtuusto – képviselőtestület

vaakuna – címer

luottamushenkilö – bizalmi, megbízott

lauta- ja johtokunnat – bizottság, választmány, vezetőség

kunnanjohtaja – községi elöljáró

oikeusturva – jogbiztonság

kihlakunnan- ja raastuvanoikeus – járásbíróság, városi bír.

tuomioistuin – bíróság

ed. oikeusasiamies – ombudsman

oikeuskansleri – igazságügyi kancellár

valtakunnansyyttäjä – államügyész

keskusrikospoliisi – központi bűnügyi rendőrség

suojelupoliisi – államvédelmi rendőrség

turvallisuuspolitiikka – biztonságpolitika

yhteiskuntajärjestys – társadalmi rend (berendezkedés)

maanpuolustus – honvédelem