ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

A magyar nyelv finnugor alapjai

nyomtatható változat

1. Finnugor szakirány vagy diszciplináris minor (BBN-FUG-211)

 

2. Magyar BA (BBN-MNY-232):

A magyar nyelv finnugor alapjai című kurzus a bolognai rendszerű képzésben a magyar alapszak hallgatóit ismerteti meg az uráli (finnugor és szamojéd) nyelvek szerkezetét, szókincsét meghatározó közös eredetű nyelvi jelenségekkel. Az itt közölt rövid témavázlatokhoz felhasznált irodalom:

 • Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai. Bp. 19982. (BG)
 • Hajdú Péter: Az uráli nyelvészet alapkérdései. Bp. 1981. (HP)
 • Hegedűs József: Hiedelem és valóság. Külföldi és hazai nézetek a magyar nyelv rokonságáról. Bp. 2003. (HJ)
 • H. Tóth Imre: A nyelvtudomány története a XX. század elejéig. Szombathely, 1996. (HTI)
 • Komoróczy Géza: Sumer és magyar. Bp. 1976. (KG)
 • Ligeti Lajos: A magyar nyelv török kapcsolatai a honfoglalás előtt és az Árpád-korban. Bp. 1986. (LL)
 • Máté Jakab: A 19. századi nyelvtudomány rövid története. Bp. 1997. (MJ1)
 • Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai. Bp. 1998. (MJ2)
 • Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései. (A dilettáns nyelvhasonlításról) Budapesti Finnugor Füzetek 10. Bp. 1998. (RK1)
 • Rédei Károly: Őstörténetünk kérdései. A nyelvészeti dilettantizmus kritikája. Bp. 2003.2 (RK2)
 • Róna-Tas András: A nyelvrokonság. Bp. 1978. (R-TA)

 

Nyelvrokonság-elméletek

A történeti összehasonlító módszer

A történeti nyelvészet 19-20. századi fejlődése

Alapnyelvi mássalhangzórendszer

Alapnyelvi magánhangzórendszer

Hangsúly

Morfonológia

Alapnyelvi szófajok

Alapnyelvi esetrendszer, a magyar névszóragozás alapnyelvi eredetű elemei

Számjelölés

Birtokjelölés

Módjelölés

Időjelek

Az alapnyelv szókészleti csoportjai

Igeragozás

Az alapnyelv mondattani sajátosságai

A magyar nyelv török kapcsolatai

Tudománytalan nyelvrokonítási kísérletek

Példamondatok, szövegek

Táblázatok