ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor PhD

nyomtatható változat

 Uráli nyelvészet és nyelvek

Az ELTE BTK Finnugor Tanszékén Domokos Péter tanszékvezető egyetemi tanár 1997-ben alapította az Uralisztikai Doktori Iskolát. Ennek két alprogramja volt: az Uráli nyelvészet és nyelvek, valamint Az uráli népek folklórja és irodalma. Jelenleg az előbbi a Nyelvtudományi, az utóbbi az Irodalomtudományi Doktori Iskola keretében működik. Az Uráli nyelvészet és nyelvek doktori alprogramot Havas Ferenc professor emeritus irányítja.

A Nyelvtudományi Doktori Iskoláról információk a http://www.btk.elte.hu/doctisk/nyelv címen találhatók.

Az ELTE BTK doktori képzésének általános ismertetése a http://www.btk.elte.hu/aphd.aspx/ címen található.

Az ELTE doktori felvételi tájékoztatója a http://www.elte.hu/file/dokt_felv_2008.pdf címen található.

 

Felvételi követelmények az Uráli nyelvészet és nyelvek doktori alprogramra:

  • Bölcsészettudományi egyetemi diploma (legalább 4-es átlageredménnyel) vagy külföldi jelentkezőknél hungarológus (finn, észt, komi stb. nyelvszakos) egyetemi diploma az itthoni jó eredménynek megfelelő teljesítménnyel (pontszámmal).
  • Valamilyen dokumentálható tudományos teljesítmény (diákköri dolgozat, ismertetés, előadás).
  • A doktori képzésre való jelentkezés alapos indoklása, a motivációk bemutatása.
  • A speciális érdeklődés irányának (a majdani elképzelt disszertáció témájának) megjelölése.
  • Legalább két idegen nyelv (elsősorban orosz, német, angol) bizonyítvánnyal igazolt ismerete.

 

Nyelvtudományi Doktori Iskola Uráli nyelvészet és nyelvek doktori alprogram

Az ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskolájának Uráli nyelvészet és nyelvek doktori oktatási programja potenciálisan nagyjából húsz különböző finnugor és szamojéd nyelv leíró és történeti kutatását, valamint az általános uralisztika (finnugrisztika) nyelvészeti vonatkozású diszciplínáinak művelését fogja át, külön is kiemelve a fennisztika és az esztológia területét. Az oktatott tematika felöleli az uráli nyelvhasonlítás minden ágát, nevezetesen a történeti–összehasonlító komparatisztika, az areális vonatkozások, valamint a nyelvtipológia tárgykörét. Az egyes uráli nyelvek tekintetében a tematika részét képezik a leíró és történeti nyelvészet, a szociolingvisztikai vizsgálatok, a nyelvtervezés és nyelvoktatás és az alkalmazott nyelvészet egyéb kérdései, a veszélyeztetett nyelvek problematikája. A program hallgatói az oktatás 2016 előtt hat, azóta nyolc féléve során hazai és külföldi tudományos konferenciákon vesznek részt, megkezdik komolyabb szakmai publikációs tevékenységüket, csatlakozhatnak kollektív kutatásokhoz, esetenként részt vesznek a Finnugor Tanszék oktatási tevékenységében.

Az alábbiakban ismertetjük mind a korábbi (a legkésőbb 2015-ben felvettekre vonatkozó), mind az új rendszerű képzés tantárgyi és követelménystruktúráját.

 

A 2016 előtt felvettekre vonatkozó tanulmányi rendszer

NY/UNY – Nyelvtudományi Doktori Iskola/Uráli nyelvészet és nyelvek
(zárójelben: Neptun-kód, óratípus, Kötelező/Választható, Ismételhető/Nem, kreditszám)

IKM – Iskolarendszerű képzési modul (megszerezhető kredit: 112, teljesítendő tárgy: 16 db)
Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és történeti fonetikája, fonológiája (P/NY/UNY-1, G, K, N, 7)
Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és történeti morfológiája (P/NY/UNY-2, G, K, N, 7)
Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és történeti szintaxisa (P/NY/UNY-3, G, K, N, 7)
Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és történeti szemantikája és lexikológiája (P/NY/UNY-4, G, K, N, 7)
Az általános és uráli nyelvtudomány története (P/NY/UNY-5, G, K, N, 7)
Az uralisztika areális és tipológiai kérdései (P/NY/UNY-6, G, K, N, 7)
Az uráli és magyar nyelvtörténet speciális kérdései (P/NY/UNY-7, G, K, N, 7)
Tematikus kutatói szeminárium (P/NY/UNY-8, G, K, N, 7)
Történeti és összehasonlító nyelvészet (P/NY/UNY-9, G, K, N, 7)
Fonológia (P/NY/UNY-10, G, K, N, 7)
Morfológia (P/NY/UNY-11, G, K, N, 7)
Szintaxis (P/NY/UNY-12, G, K, N, 7)
Szemantika (P/NY/UNY-13, G, K, N, 7)
Szociolingvisztika (P/NY/UNY-14, G, K, N, 7)
A nyelvi szintek leírásának modern iskolái (P/NY/UNY-15, G, K, N, 7)
Általános nyelvtipológia (P/NY/UNY-16, G, K, N, 7)

TM – Tudományos modul (megszerezhető kredit: 36, teljesítendő tárgy: 3 db)
Publikáció/tanulmányírás I. (P/NY/UNY-20, G, K, N, 8)
Publikáció/tanulmányírás II. (P/NY/UNY-21, G, K, N, 8)
Publikáció/tanulmányírás III. (P/NY/UNY-22, G, K, N, 8)
Publikáció/tanulmányírás IV. (P/NY/UNY-23, G, V, N, 8)
Konferencia-előadás (magyar nyelven) (P/NY/UNY-24, G, V, I, 6)
Konferencia-előadás (idegen nyelven) (P/NY/UNY-25, G, V, I, 6)
Szerkesztés (P/NY/UNY-26, G, V, I, 8)
Recenzió (P/NY/UNY-27, G, V, I, 6)
Terepgyakorlat (P/NY/UNY-28, G, V, N, 6)
Gyűjtőmunka (P/NY/UNY-29, G, V, N, 6)
Oktatási segédanyag (P/NY/UNY-30, G, V, N, 6)
Egyéb tudományos tevékenység (P/NY/UNY-31, G, V, N, 1)
Tudományszervezés (P/NY/UNY-32, G, V, N, 2)
Külföldi kutatómunka (P/NY/UNY-33, G, V, N, 2)

OM – Oktatási modul (megszerezhető kredit: 32, teljesítendő tárgy: 0 db)
Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (P/NY/UNY-50, G, V, N, 8)
Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (P/NY/UNY-51, G, V, N, 8)
Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (P/NY/UNY-52, G, V, N, 8)
Heti 2 órás szeminárium vagy előadás (P/NY/UNY-53, G, V, N, 8)
Heti 2 órás nyelvóra (P/NY/UNY-54, G, V, N, 6)
Heti 2 órás nyelvóra (P/NY/UNY-55, G, V, N, 6)
Heti 2 órás nyelvóra (P/NY/UNY-56, G, V, N, 6)
Heti 2 órás nyelvóra (P/NY/UNY-57, G, V, N, 6)

 

A 2016-tól felvettekre vonatkozó tanulmányi rendszer

A doktori képzésben legalább 240 kreditet kell szerezni, a képzési idő nyolc félév. A doktori képzés két szakaszból áll: az első négy félév a „képzési és kutatási”, a második a „kutatási és disszertációs” szakasz. A negyedik félév végén, a képzési és kutatási szakasz lezárásaként és a kutatási és disszertációs szakasz megkezdésének feltételeként komplex vizsgát kell teljesíteni, amely méri és értékeli a tanulmányi, kutatási előmenetelt. A doktorandusznak a komplex vizsgát követő három éven belül be kell nyújtania doktori értekezését. (Zárójelben: kreditpont, a követelmény típusa, heti óraszám, felvétel típusa, ajánlott félév, ismételhetőség.)

Képzési és kutatási szakasz (120 kredit teljesítése kötelező)
BTKD-NY-UNY-1     Szakmai tárgy 1. Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és/vagy történeti fonetikája, fonológiája (10 Gy 2 k 1 N)
BTKD-NY-UNY-2     Szakmai tárgy 2. Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és/vagy történeti morfológiája (10 Gy 2 k 1 N)
BTKD-NY-UNY-3     Szakmai tárgy 3. Egy uráli nyelv vagy nyelvcsoport leíró és/vagy történeti szintaxisa (10 Gy 2 k 2 N)
BTKD-NY-UNY-4     Szakmai tárgy 4. Nyelvtipológia (10 Gy 2 k 2 N)
BTKD-NY-UNY-5     Szakmai tárgy 5. (10 Gy 2 k 3 N)
BTKD-NY-UNY-6     Szakmai tárgy 6. (10 Gy 2 k 3 N)
BTKD-NY-UNY-7     Szakmai tárgy 7. (10 Gy 2 k 4 N)
BTKD-NY-UNY-8     Szakmai tárgy 8. (10 Gy 2 k 4 N)
BTKD-NY-UNY-9     Konzultáció 1. (10 Gy 2 k 1 N)
BTKD-NY-UNY-10    Konzultáció 2. (10 Gy 2 k 2 N)
BTKD-NY-UNY-11    Konzultáció 3. (10 Gy 2 k 3 N)
BTKD-NY-UNY-12    Konzultáció 4. (10 Gy 2 k 4 N)
BTKD-NY-UNY-K    Komplex vizsga (0 K 0 k 4 –)


Kutatási és disszertációs szakasz (120 kredit teljesítése kötelező)
BTKD-NY-UNY-13    Konzultáció 5. (10 Gy 2 k 5 N)
BTKD-NY-UNY-14    Konzultáció 6. (10 Gy 2 k 6 N)
BTKD-NY-UNY-15    Konzultáció 7. (10 Gy 2 k 7 N)
BTKD-NY-UNY-16    Konzultáció 8. (10 Gy 2 k 8 N) 

 

További kötelezettségek a képzés egész folyamára (lásd a feltüntetett féléveket):

Tudományos publikáció/tanulmányírás
BTKD-NY-P-1           Tudományos publikáció / tanulmányírás I. (5 EF 0 k 1–4 I)
BTKD-NY-P-2           Tudományos publikáció / tanulmányírás II. (10 EF 0 k 5–8 I)
BTKD-NY-P-3           Tudományos publikáció / tanulmányírás III. (15 EF 0 k 5–8 I)
BTKD-NY-T-1.1         Konferenciaelőadás (5 EF 0 szv 1–8 I)
BTKD-NY-T-1.2         Nemzetközi konferenciaelőadás (10 EF 0 szv 1–8 I)

Szerkesztés/recenzió   
BTKD-NY-T-2.1  Szerkesztés  (10  EF  0  szv  1-8)
BTKD-NY-T-2.2  Recenzió  (5  EF  0  szv  1-8  I)

Tudományszervezés
BTKD-NY-T-3.1  Tudományszervezés I.  (5  EF  0  szv  1-8  I) (egyszer ismételhető)
BTKD-NY-T-3.2  Tudományszervezés II.  (10  EF  0  sz 1-8  I)

Kutatómunka
BTKD-NY-T-4.1  Kutatómunka  (5  EF  0  szv  1-8  I)
BTKD-NY-T-4.2  Külföldi kutatómunka  (10  EF  0  szv  1-8  I)
BTKD-NY-T-5  Egyéb tudományos tevékenység  (5  EF  0  szv  1-8  I)
BTKD-NY-T-6  Terepmunka  (5  EF  0  szv  1-8  I)
BTKD-NY-T-7  Múzeumi gyakorlat  (5  EF  0  szv  1-8  I)
BTKD-NY-T-8  Gyűjtőmunka  (5  EF  0  szv  1-8  I)
 
Oktatási segédanyag
BTKD-NY-T-9.1  Kisebb terjedelmű (5  EF  0  szv  1-8  I)
BTKD-NY-T-9.2  Nagyobb terjedelmű  (10  EF  0  szv  1-8  I)
 
Oktatási modul  (40 kredit megszerezhető*)
BTKD-NY-O-1  Heti 2 órás szeminárium vagy előadás  (10  Gy  2  szv  1-8  N)
BTKD-NY-O-2  Heti 2 órás szeminárium vagy előadás  (10  Gy  2  szv  1-8  N)
BTKD-NY-O-3  Heti 2 órás szeminárium vagy előadás  (10  GY  2  szv  1-8  N)
BTKD-NY-O-4  Heti 2 órás nyelvóra  (5  GY  2  sz v  1-8  I) (egyszer ismételhető)

* Ha nem végez oktatói munkát, további 40 kredit megszerzése a tudományos kreditek teljesítésével.