ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor PhD

nyomtatható változat

Uráli népek folklórja és irodalma

Az ELTE BTK Finnugor Tanszékén Domokos Péter tanszékvezető egyetemi tanár 1997-ben alapította az Uralisztikai Doktori Iskolát. Ennek két alprogramja volt: az Uráli nyelvészet és nyelvek, valamint Az uráli népek folklórja és irodalma. Jelenleg az előbbi a Nyelvtudományi, az utóbbi az Irodalomtudományi Doktori Iskola keretében működik. Az Uráli népek folklórja és irodalma doktori alprogramot Bereczki András habilitált egyetemi docens irányítja.

Az Irodalomtudományi Doktori Iskoláról információk  a http://epika.web.elte.hu/doktor/ címen találhatók.

Az ELTE BTK doktori képzésének általános ismertetése a http://www.btk.elte.hu/phd/hirek címen található.

Az ELTE doktori felvételi tájékoztatója a címen található.

 

Felvételi követelmények az Uráli népek folklórja és irodalma doktori alprogramra:

  • Bölcsészettudományi egyetemi diploma (legalább 4-es átlageredménnyel) vagy külföldi jelentkezőknél hungarológus(finn, észt, komi stb. nyelvszakos) egyetemi diploma az itthoni jó eredménynek megfelelő teljesítménnyel (pontszámmal).
  • Valamilyen dokumentálható tudományos teljesítmény (diákköri dolgozat, ismertetés, előadás).
  • A doktori képzésre való jelentkezés alapos indoklása, a motivációk bemutatása.
  • A speciális érdeklődés irányának (a majdani elképzelt disszertáció témájának) megjelölése.
  • Legalább két idegen nyelv (elsősorban orosz, német, angol) bizonyítvánnyal igazolt ismerete.

 

Irodalomtudományi Doktori Iskola Uráli népek folklórja és irodalma doktori alprogram

Az uráli népek folklórja és irodalma program az uralisztika nem nyelvészeti diszciplínáit foglalja magában. Elsősorban irodalmi és folklorisztikai témákra koncentrál, de helyet kap az oktatásban a művelődéstörténet, a tágabb értelemben vett néprajz és kulturális antropológia, valamint a történelem is. A program sokrétűsége abban rejlik, hogy az uráli nyelveket beszélő népek kulturálisan nagyon sokban különböznek egymástól. A finn és az észt irodalom a hosszú hagyományokkal rendelkező, magas színvonalú európai irodalmak sorába tartozik, ahol a nemzeti nyelv egyben államnyelv is. A többi rokon nép kisebbségben és kétnyelvűségben él Oroszországban. A Volga-vidéki finnugor népek nemzeti nyelvű művelődése több mint száz éves múltra tekint vissza, szibériai ún. fiatal írásbeliségű nyelvrokonaink kultúrájának elsőrendű létmódja pedig még mindig a szóbeliség: a folklór és a szépirodalom nem vált el teljesen egymástól.

A szerteágazó tematikából adódóan a kurzusokat igyekszünk az éppen aktuális hallgatók érdeklődéséhez szabni. Az elméleti alapokat a hallgatók az Irodalomtudományi Doktori Iskola által szervezett általános tárgyak (Irodalomelmélet, Társtudományok) abszolválásával szerzik meg. A társtudományok között a hallgatók érdeklődésétől függően helyet foglalhat a folklorisztika, szociológia, fordítástudomány, történelem, stb. A szakmai tárgyak az egyes uráli népek irodalmával, folklórjával és művelődéstörténetével foglalkoznak. A hallgatók alacsony száma miatt (3–5 fő) az órákat szemináriumszerűen tartjuk, ahol a hallgatók a témájukhoz legközelebb álló szakirodalmat dolgozzák fel. A disszertációs témakonzultáció során a témavezető a legspeciálisabb ismeretekkel és olvasmányokkal látja el a hallgatót, nyomon kíséri munkáját, és számon kéri a dolgozat írásában való előmenetelét. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a szövegkritika, szöveggondozás, folklór szövegek kiadásának alapjaival, valamint elsajátítják a tudományos írásmű létrehozásához szükséges készségeket.

A tudományos modul teljesítéséhez publikációs lehetőséget biztosítunk a tanszék saját kiadványsorozatában és egyéb szakmai folyóiratokban, valamint támogatjuk a hallgatók konferenciákon való részvételét. Az oktatási modul kreditjeit a hallgatók a tanszék oktatómunkájában való részvétellel szerzik meg, ami szakmai fejlődésüket is segíti, de enyhíti a tanszék munkaerőhiányát is.

A doktori program tanegységlistája itt található:

http://epika.web.elte.hu/doktor/uralisztika.pdf