ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Finnugor MA

nyomtatható változat

Felvételi tájékoztató

Finnugor MA specializációk: Esztológia, Fennisztika, Uralisztika. A jelentkezőknek meg kell jelölniük azt a specializációt, amelyen az alap- és törzsképzés után tanulmányaikat folytatni kívánják.

Írásbeli szakasz:

Az ELTE BTK felvételi tájékoztatójának A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei című részében meghatározott címre és határidőig a jelentkezőknek be kell adniuk egy 4-5 oldalas dolgozatot. A dolgozat témáját az alábbiak közül kell választani:

Nyelvészeti tárgyú témák:

 • Az észt és a magyar nyelvtani rendszer egészének vagy egyes elemeinek összehasonlítása
 • A finn és a magyar nyelvtani rendszer egészének vagy egyes elemeinek összehasonlítása
 • Az észt nyelv helye a világ nyelvei között
 • A finn nyelv helye a világ nyelvei között
 • A finn nyelv öröklött és szerzett tulajdonságai
 • A magyar nyelv finnugorságának bizonyítékai
 • A magyar szókincs honfoglalás előtti rétegei

Irodalmi és folklórtárgyú témák:

 • Folklór és nyelvtörténet
 • A felsorolt művek valamelyikének egy választott szempontú elemzése: Aleksis Kivi: A hét testvér, Juhani Aho: A vasút, Väinö Linna: Az ismeretlen katona, Tove Jansson: Varázskalap a Múminvölgyben, Sofi Oksanen: Tisztogatás

Szociolingvisztikai és szociológiai jellegű témák:

 • Nyelvi kisebbségek: nyelvi jogok és kisebbségvédelem
 • Nyelvrokonság és nemzettudat
 • Nyelvrokonság és pszeudolingvisztika
 • Mai finnugor nyelvek kutatásának lehetőségei

Régészeti, történelmi, tudománytörténeti témák:

 • Finnugor tudománytörténet: híres kutatók, oktatók, műfordítók élete és munkássága
 • Uráli őshaza: kutatási módszerek és eredmények
 • Nyelvrokonság, néprokonság, kulturális rokonság: a fogalmak értelmezése, egymáshoz való viszonyuk elemzése
 • Valamelyik uráli nép őstörténetének összefoglalása

Idegennyelv-ismeret: követelmény a B2 szintű (korábban középfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga, illetve annak megfelelő nyelvtudás finn vagy észt nyelvből.

Szóbeli szakasz:

Esztológia, Fennisztika és Uralisztika specializáció:

Észt vagy finn nyelvi kérdések (nyelvtan, szókincs):

A feladatokat a meglévő nyelvismeret alapján, szótár nélkül kell megoldani: Rövid, átlagos nehézségű mondatok fordítása idegen nyelvről magyarra, magyar mondatok fordítása idegen nyelvre, rövid beszélgetés idegen nyelven, magyarul megválaszolandó kérdések az adott nyelv nyelvtani felépítéséről.

Esztológia specializáció:

Az észt történelem és művelődéstörténet legfontosabb korszakainak áttekintése. Országismeret: alapvető adatok Észtországról. A kisebb balti finn népek alapvető adatai.

Ehhez kötelező irodalom:

 • Laar, M. – Vahtre, L. – Vahtre, S. – Valk, H.: Észtország története. Folia Estonica, T. VII. Szombathely, 1999. 31–37.; 58–67.; 72–74.; 80–85.; 98–101.; 104–128.; 132–133.; 119–128.; 132–134.; 169–174.; 204–206.; 215–217.; 223–228.
 • Bereczki Gábor: Bevezetés a balti finn nyelvészetbe. Universitas, Bp., 2000. 4–15., 85–94., 97–105.
 • Nanovfszky György, szerk.: Nyelvrokonaink. Teleki László Alapítvány, Bp., 2000. 49–76., 443–447.

További ajánlott irodalom:

 • Észtország rövid történelmi kronológiája:
 • Laar, M. – Vahtre, L. – Vahtre, S. – Valk, H.: Észtország története. Folia Estonica, T. VII. Szombathely, 1999.
 • Szíj Enikő: Finnugor Hol-mi I. ELTE BTK, Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 140–227.

Fennisztika specializáció:

A finn történelem és művelődéstörténet legfontosabb korszakainak áttekintése. Országismeret: alapvető adatok Finnországról. A kisebb balti finn népek alapvető adatai.

Ehhez kötelező irodalom:

 • Finnország története. Szerk. Halmesvirta, Anssi. Debrecen, 2001. (Művelődéstörténetre vonatkozó részek)
 • Bereczki Gábor: Bevezetés a balti finn nyelvészetbe. Universitas, Bp., 2000. 4–15., 85–94., 97–105.
 • Nanovfszky György, szerk.: Nyelvrokonaink. Teleki László Alapítvány, Bp., 2000. 49–76., 443–447.

További ajánlott irodalom:

 • Finnország rövid történelmi kronológiája:
 • Finnország története. Szerk. Halmesvirta, Anssi. Debrecen, 2001.;
 • Szíj Enikő: Finnország. Budapest, 1989. 27–105.
 • Szíj Enikő: Finnugor Hol-mi I. ELTE BTK, Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 140–227.

Esztológia specializáció:

Az észt irodalom és népköltészet áttekintése.

Ehhez kötelező irodalom:

 • Fehérvári Győző: Az észt irodalom története. Életünk, 1999/3. 225–235.
 • Bereczki Gábor: Utószó. In: Kalevipoeg. Észt hősének. Budapest, 1985. 517–525.

További ajánlott irodalom:

 • Az észt irodalom kistükre. Szerk.: Jaan Kross. Budapest, 1969. (Különösen: 5–13, 85–90, 293–298.)
 • Jávorszky Béla: A XX. század második felének észt irodalma. Nagyvilág, 2005/11. 831–835.

Fennisztika specializáció:

A finn irodalom és népköltészet áttekintése.

Ehhez kötelező irodalom:

 • Kai Laitinen: A finn irodalom története. Bp., 1981. 15–84., 85–113., 117–129., 207–210., 379–387.

További ajánlott irodalom:

 • Yrjö Varpio: A Sarkcsillag alatt, Európában. Bevezetés a finn kultúrába és irodalomba. Specimina Fennica tom. VIII. Szombathely 1999. szabadon választott fejezetek.

Uralisztika specializáció:

A nyelvrokonság mibenléte, bizonyítékai. Az alapnyelv fogalma. Az uráli nyelvcsalád felépítése, az uráli népek földrajzi elhelyezkedése és lélekszáma. Finnugor őstörténet, őshazaelméletek. Az uráli népek történelmének közös vonásai. Az uralisztika kutatásának története.

Ehhez kötelező irodalom:

 • Csepregi Márta (szerk.): Finnugor kalauz. Panoráma, Budapest 1998, 2001: 9–47, 156–182, 254–255.
 • Nanovfszky György (szerk.): Nyelvrokonaink. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2000: 15–48, 179–218, 315–323.
 • A Finnugrisztika című tantárgy tananyagából () a következők:

További ajánlott irodalom:

 • Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai. Tankönyvkiadó, Budapest.
 • Cser András: A történeti nyelvészet alapvonalai. Piliscsaba, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2000.
 • A fenti internetes anyagok további oldalai.


Pontszámítás:
– Összpontszám 100 pont.
– A felvételi vizsga során figyelembe vehető, törvényben meghatározott kedvezményekre: legfeljebb 10 pont.
– A BA-diploma értékére: legfeljebb 15 pont (közepes: 5 pont, jó: 10 pont, jeles: 15 pont).
– Felvételi vizsgapont legfeljebb: 75 pont (ebből írásbeli legfeljebb: 25 pont, szóbeli legfeljebb: 50 pont).