ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Az észt állam és társadalom

nyomtatható változat

taasiseseisvunud Eesti – a függetlenségét visszaállított (újra független) Észtország

kehtiv riigikord – érvényes államrend(szer)

õiguslik alus – jogi alap

põhiseadus – alkotmány

rahvahääletus (referendum) – népszavazás

seaduseelnõu – törvényjavaslat

põhiseaduslik asamblee – alkotmányozó gyűlés

Ülemnõukogu – Legfelsőbb Tanács

Eesti Kongress – Észt Kongresszus

rakendamise seadus – alkalmazási törvény

parlamentaarne vabariik – parlamentáris köztársaság

riigipea – államfő

kaudsed valimised – közvetett választások

valimiskogu – választói (elektori) gyűlés

seaduse algatamise õigus ­– törvénykezdeményezési jog

võimu teostab ­– a hatalmat gyakorolja

ühekojaline riigikogu – egykamarás országgyűlés

proportsionaalsed valimised – arányos választások

üldised valimised – általános választások

ühetaolised valimised – egységes választások

otsesed valimised – közvetlen választások

salajane hääletamine – titkos szavazás

täidesaatev võim – végrehajtó hatalom

vabariigi valitsus – a köztársaság kormánya

peaministrikandidaat – miniszterelnök-jelölt

valitsuse moodustamine – kormányalakítás

ametisse nimetama – kinevezni

valitsuse koosseis – a kormány összetétele

riigikogu usaldus – az országgyűlés bizalma

umbusaldus – bizalmatlanság

väljakuulutama – kihirdetni

riigikogu erakorralised valimused – rendkívüli országgyűlési választások

kolmeastmeline kohtusüsteem – háromlépcsős bírósági rendszer

maa- ja linnakohtud – megyei és városi bíróságok

halduskohtud – közigazgatási bíróságok

ringkonnakohus – táblabíróság (fellebviteli bíróság)

Riigikohus – Legfelsőbb Bíróság

Põhiseadusliku järelevalve kohus – Az alkotmányosságot felügyelő bíróság

sõltumatu – független

(maa-ala ja nii edasi) lahutamatus – el(le)választhatatlan

(maa-ala jne) terviklikus – egész

haldusjaotus – közigazgatási beosztás

maakond – megye

maavanem – megyei vezető (elöljáró)

valitsusasutused – kormányzati intézmények

ühetasandiline – egyszintű

kohalik omavalitsus – helyi önkormányzat

omavalitsuse üksus – önkormányzati egység

vald – járás

linn – város

volikogu – képviselő-testület

vastutav valitsus – felelős kormány

valitsuse moodustamine – kormányalakítás

valitsuse koosseis – a kormány összetétele

vabadus – szabadság

õiglus – igazságosság

õigus – jog

põhieesmärk – főcél

sisemine rahu – belső béke

tagada eesti rahvuse ja kultuuri säilimine – biztosítani az észt nemzet és kultúra fennmaradását

rahvas teostab kõrgeimat riigivõimu – a nép gyakorolja a legfőbb államhatalmat

hääleõiguslike kodanike kaudu – szavazati joggal rendelkező állampolgárokon keresztül

rahvahääletuse ja riigikogu valimisega – népszavazással és az országgyűlés megválasztásával

õigusriik – jogállam

seaduslikkuse põhimõtted – a törvényesség /alap/elvei

kodakondsuse sünniga omandamine – az állampolgárság születéssel elnyerése

riiklik sümboolika – állami szimbólumok

Eesti Vabariigi suur ja väike vapp – az Észt Köztársaság nagy és kis címere

Eesti riigilipp – észt állami zászló

Eesti rahvusvapp – az észt nemzeti címer

rahvusvärvid – nemzeti színek

lipu heiskamine – zászlófelvonás

iseseisvuspäev – függetlenségi nap

Eesti Vabariigi aastapäev – az Észt Köztársaság (nemzeti) ünnepe (február 24.)

võidupüha – a győzelem napja/ünnepe (június 23.)

taasiseseisvumispäev – a függetlenség helyreállításának napja (augusztus 20.)

Tartu rahulepingu aastapäev – a tartui békeszerződés évfordulója (február 2.)

leinapäev – gyásznap (június 14.)

taassünni päev – az újjászületés napja (november 16.)

pühad – ünnepek

tähtpäevad – jeles napok, ünnepek

erakond – párt

mittetulundusühing – nonprofit egyesület

piirangud – korlátozások

põhiseaduse  korra vägivaldne muutmine – az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása

Isamaaliit – a Haza Szövetsége (Pro Patria)

Keskerakond – Centrumpárt

Koonderakond – Koalíciós Párt

mõõdukad – mérsékeltek /pártja/

Eestimaa Rahvaliit – Észtországi Népi Szövetség (Agrárpárt)

Reformierakond – Reformpárt

Vene Erakond Eestis – Orosz Párt Észtországban

valimissüsteem – választási rendszer

valimisringkond – választási körzet

nimekiri – névsor, lista

valimisliit – választási szövetség

isikumandaat – egyéni mandátum

ringkonnakvoot – körzeti kvóta (listás)

kompensatsiooni mandaat – kompenzációs mandátum

seadusandlik võim – törvényhozó hatalom

erakorralised valimised – rendkívüli választások

korralised valimised – rendes választások

hääleõiguslik kodanik – szavazati joggal bíró állampolgár

valimised välja kuulutama – választásokat kiírni

volitsused kehtivad ­– a megbízás (jogosítvány) érvényes

valimiste tulemuste väljakuulutamine – a választási eredmények kihirdetése

ametivanne – hivatali, beiktatási eskü

vaba mandaat – szabad mandátum

saadiku puutumatus – képviselők érinthetetlensége, immunitása

kriminaalvastutusele võtma – büntetőjogi felelősségre vonni

riigiamet – állami hivatal

volituse peatumine – a megbízatás felfüggesztése

ennetähtaegne lõppemine – idő előtti lejárat

asendusliige – póttag

Riigikogu juhatus – a R. elnöksége (vezetése)

Riigikogu esimees – a R. elnöke

Riigikogu asesimees – a R. elnökhelyettese

alalised komisjonid – állandó bizottságok

ajutised komisjonid – ideiglenes bizottságok

Riigikogu üldkogu – a R. közgyűlése

uurimiskomision – vizsgálóbizottság

fraktsioon – frakció

Riigikogu kodukorra seadus – a R. házirendje

ratifitseerimine – ratifikálás, jóváhagyás

tühistamine – megsemmisíteni

välislepingud – egyezmények (a külfölddel)

riigieelarve vastuvõtmine – az állami költségvetés elfogadása

täitmise aruanne – jelentés (beszámoló) a végrehajtásáról

avaldus, deklaratsioon – nyilatkozat

pöördumine – fordulás v.-hez

erakorraline seisukord – rendkívüli állapot

sõjaseisukorra välja kuulutamine – hadiállapot kihirdetése

mobilisatsioon – sorozás

korraline istungjärk – rendes ülésszak

erakorraline istungjärk – rendkívüli ülésszak

kokku kutsuma – összehív (pl. egy ülést, gyűlést)

seaduseelnõu arutatakse vähemalt kahel lugemisel – a tv.javaslatot legalább két olvasáson vit. m.

lisaeelarve – pótköltségvetés

otsused hääletamise teel – szavazás útján hozott döntések

isiklik ja avalik hääletamine – egyéni (személyes) és nyílt szavazás

poolthäälte enamus – az igen szavazatok többsége

Riigikogu koosseisu häälteenamus – minősített többség

arupärimine – interpelláció

küsimuste esitamine – kérdések föltevése

küsimuste kirjalik esitamine – kérdések föltevése írásban

umbusaldusküsimuse tõstatamine – bizalmatlansági indítvány felvetése

sünnijärgne Eesti kodanik – születésénél fogva észt állampolgár

kandidaadi ülesseadmise õigus – jelöltállítási jog

hääletusvoor – szavazási forduló

astub ametisse – hivatalba lép

ametivande andmine – hivatali eskü letétele

rahvusvaheline suhtlemine – nemzetközi kapcsolattartás

nimetab ja kutsub tagasi – kinevez, visszahív

diplomaatiline esindaja – diplomáciai képviselő

võtab vastu volikirja – átveszi a megbízólevelet

riigikaitse kõrgeim juht – a honvédelem főparancsnoka

ametisse nimetamine – beiktatás

seadusloome – törvényalkotás

põhiseadusega vastuolus olev – alkotmányellenes

teeb talle ülesandeks – feladatául teszi

õigus vabastada süüdimõistetuid – kegyelemben részesítési jog

valitsus ei ole otsustusvõimeline – a kormány nem határozatképes

omal algatusel – saját kezdeményezésre

astub tagasi – lemond

töökorraldus – munkarend

sõnaõigusega võtab osa – hozzászólási joggal vesz részt

valitsusliige – kormánytag

määrus – határozat

korraldus – rendelet

Riigi Teataja – Állami Közlöny

peaminister esindab valitsust – a miniszterelnök képviseli a kormányt

peaminister juhatab valitsuse istungeid – a miniszterelnök vezeti a kormány üléseit

õigusakt – jogszabály

valitsusasutus – kormányintézmény

Riigikantselei – miniszterelnöki hivatal

maavalitsus – megyei kormányzat

põhimäärus – alapszabály

annab määrusi – határozatokat ad

annab käskkirju – utasításokat ad

komisjone moodustama – bizottságokat alakítani

nõuandva õigusega – tanácsadó joggal

kantsler – államtitkár

asjaajamine – ügyintézés

riiklik järelevalve – állami felügyelet

eelnõu vastavus põhiseadusele – a /törvény/javaslat megfelelése az alkotmánynak

riigisekretär – a miniszterelnöki hivatal vezetője

maavanem – megyei elöljáró

esindab riigi huve maakonnas – képviseli az állam érdekeit a megyében

tasakaalustatud areng – kiegyensúlyozott fejlődés

Riigikontroll – Állami Számvevőszék

riigikontrolör – az ÁSZ elnöke

sõltumatu ametiisik – független hivatalos személy

jõustumine – életbelépés

kohalik omavalitsus  – helyi önkormányzat

tagama õigusi – biztosítani a jogokat

võimuorgan – hatalmi szerv

omavalitsus – önkormányzat

sotsiaalabi – szociális támogatás

sotsiaalteenus – szociális szolgáltatás

alev – városnál kisebb település (község)

tuluallikas – jövedelemforrás

prokuratuur – ügyészség

preambula – bevezető 

lahti ütlema – lemond, megválik

seadusandlik – törvényhozó

proportsionaalne valimissüsteem – arányos választási rendszer

riigieelarve – állami költségvetés

alaealine – fiatalkorú

volitus – megbízás

volikiri – megbízólevél

otsustusvõimeline – határozatképes

protokoll – jegyzőkönyv

koostöö protokoll – együttműködési jegyzőkönyv

süüdistus – vád

kuritegevus – bűnözés

avastamata kuritegu – felderítetlen bűncselekmény

tingimisi vabadusekaotus – felfüggesztett szabadságvesztés