ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Зузяева, Анна

nyomtatható változat

Zuzaeva, Anna (Saransk)

Partisiipit ja partisiippilausekkeet suomen ja ersän kielissä (pdf)

Suomen kielessä on kuusi partisiippia: a) aktiivin 1. partisiippi eli vA-partisiippi, b) aktiivin 2. partisiippi eli nUt-partisiippi, c) passiivin 1. partisiippi eli (t)tAvA-partisiippi, d) passiivin 2. partisiippi eli (t)tU-partisiippi, e) agenttipartisiippi eli mA-partisiippi. On myös kieltopartisiippi, jonka tunnus on -mAtOn.

Ersän kielessä on neljä partisiippia: aktiivin 1. partisiippi. Sen tunnukset ovat: -и/-ы, -ий/-ый, -иця/-ыця. -Ий/-ый ja -иця/-ыця sekä -иця/-ыця ja -и/-ы suffikseilla on sama merkitys. Aktiivin 2. partisiipin tunnus on -зь. Tämä partisiippi muodostetaan vain intransitiivisesta verbistä. Passiivin 1. partisiipin tunnukset ovat -(и)кс, -ма. Ne tunnukset ovat synonyymit. Passiivin 2. partisiipin tunnukset ovat -зь, -нь, -вт/-вть. Tunnukset -зь ja -нь ovat synonyymit. Ersän kielessä ei ole agenttipartisiippia, mutta on sen vastine, joka kuuluu passiivin 2. partisiippiin. Se on -вт/-вть-partisiippi. Ersän kielen kieltopartisiippia muodostetaan vain kieltopartikkelien avulla.

Suomen -vA partisiippi, kuten ersän aktiivin 1. partisiippi, ilmaisee sellaista toimintaa, joka: a) on voimassa, jatkuu vielä puhehetkellä; b) taphtuu tai tapahtui samaan aikaan kuin päälauseen toiminta; c) tapahtuu tulevaisuudessa; d) on aina tai yleensä relevantti. Aktiivin 2. partisiippi suomen kielessä ilmaisee toimintaa, joka: a) on jo tapahtunut, ohi ja loppunut; tekeminen on tapahtunut ennen päälauseen tekemistä; b) oli alkanut aikaisemmin, mutta on jatkunut puhehetkeen saakka ja se on relevantti vielä puhehetkellä. Suomen -(t)tAvA-partisiippi, kuten ersän passiivin 1. partisiippi, ilmaisee toimintaa, joka tapahtui samaan aikaan kuin päälauseen toiminta. Passiivin 2. partisiippi ersän ja suomen kielissä ilmaisee, mitä on tehty aikaisemmin, tekeminen on päättynyt ohi. Suomen agenttipartisiipilla ja ersän -вт/-вть partisiipilla on sama merkitys. Siihen liittyy aina tekijä.

Suomen ja ersän partisiippilausekkeita käytetään substantiivilausekkeen tehtävässä: subjektina, objektina jne. Suomen kielessä partisiippilauseke toimii predikatiiviadverbiaalina. Se käytäytyy silloin osittain toisin substantiivin määritteena tai substantiivilausekkeena: passiivin partisiipilla on usein genetiivisubjekti tai sitä vastaava possessiivisuffiksi ja partisiipin adverbiaali voi seurata partisiippia. Ersän ja suomen agenttipartisiippilauseke esintyy yleisesti predikatiivina.