ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Sulander, Essi

nyomtatható változat

Sulander, Essi (Helsinki)

Funktionaalinen kielioppi – soveltava tutkimus suomen kirjoitetusta kielestä (pdf)

Esittelen emergenttikielioppia ja erityisesti puheen argumenttirakennetta, jotka molemmat kuuluvat funktionaaliseen teoriaan kieliopista. Teorian mukaan kaiken kieliopillisuuden lähtökohtana on kommunikaatio.  Teoria nostaa puhujan ja kontekstin tarkastelun keskiöön, näiden toimiessa rakenteita luovina tekijöinä. Puheesta on havaittu tietyt kongnitiiviset rajat tai rajoitteet, jotka ohjaavat kielen tuottamista. Esitelmässä tarkastelen näiden rajoitusten toimivuutta kirjoitetussa tekstissä. John W. du  Bois on ensimmäisenä määritellyt kielisysteemiä organisoivaa dynamiikkaa puheen tutkimuksessa ja hahmotellut sitä kautta Mieluisan argumenttirakenteen –käsitteen (Preferred Argument Structure). Mieluisan argumenttirakenteen neljä perusteesiä ovat:

1. Puheessa vältetään useampaa kuin yhtä leksikaalista argumenttia yhdessä prosodisessa kokonaisuudessa (lauseessa) eli esimerkiksi sanotaan  Se on tosi hieno peli! missä peli on leksikaalinen argumentti.

2. Puhutussa kielessä transitiivilauseen subjekti (A) on harvoin leksikaalinen, esimerkiksi Se on tosi hieno peli! – lauseen subjekti ei ole leksikaalinen vaan se on pronomini se.

3. A on puheessa äärimmäisen harvoin uusi, esimerkiksi Se on tosi hieno peli! – lauseessa se viittaa aiemmin mainittuun peliin, eikä siis ole uusi.

4. Prosodisessa kokonaisuudessa (lauseessa) on harvoin enempää kuin yksi uusi argumentti, esimerkiksi Se on tosi hieno peli! – voisi olla myös puheen prosodinen yksikkö, mutta se on kirjoitetusta aineistostani ja noudattaa siis silti puheesta tehtyjä argumenttirakenteen rajoituksia.