ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Pomozi Péter − bibliográfia

nyomtatható változat

1987

1. — Salánki Zsuzsa: IFUSCO 1987. Budapest,1987. 80 l. (szerk.)1988

2. Eine Studienreise zu den Tscheremissen im Sommer 1987. Finnisch–Ugrische Mitteilungen 1988/89. (12/13) 339–344 l. Hamburg.

1989

3. Onko unkarissa konjunktiivia? (Van–e konjunktívusz a magyarban?) Castrenianum toimitteita 35. 44–50 l. Helsinki, 1989.

1990

4–10. Comparetti, Messerschmidt etc. (7 életrajzi szócikk). In: Finnugor életrajzi lexikon. Szerk. Domokos Péter. Tankönyvkiadó, Budapest, 1990

11. Néhány gondolat a magyar konjunktívuszról. Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 26. 14 l. Budapest, 1990.

1991

12. A rokon népek napja története. In: Rokon népek napja. A Reguly Társaság Értesítője. 16–23 l. Budapest, 1991. Másodközlés rövidítve: Köznevelés 1991/20. 10 l.

13. Szergej Csavajn: A berek. In: Rokon népek napja. A Reguly Társaság Értesítője. 44. l. Budapest, 1991. (ford.)

1992

14. Hungarian. PENN Language News. 1992/5. 10–11 l. Pennsylvania. 

15. Friedebert Tuglas: Lembitu meséi. Új Magyarország magazin. 1992. október 24. (ford.) 14. l. 

16. Rokon Népek Napja. Mi, halzsíros atyafiak. Új Magyarország magazin. 1992. október 24. (ford.) 13. l.

1993

17. Hõimupäevade ajaloost. In: Eesti hungaroloogia komitee bülletään 2. 10–14 l. Tartu, 1993.

1994

18. – Markus, Kaija: Rektiotutkimus: Semanttisia huomioita unkarin ja suomen verbien ryhmittelystä. (Igevonzat-kutatás: Szemantikai megjegyzések a magyar és a finn igék csoportosításához). In: Kaukovertailuja. Specimina fennica V. 87–96 l. Szombathely, 1994. 

19. Morzsák a tartui hungarológia történetéből. Hungarológia 4. 287–302 l. Budapest, 1994. 

20. Kis magyar irodalmi antológia. Väike valimik ungari kirjandusest. Tartui Magyar Füzetek 1. Tartu, 1994. 87 l. (előszó, szerk., kiad.)

1995

21. A hungarológia főszak megalapítása a Tartui Egyetemen. Hungarológia 7. Budapest, 1995. 255–263. l. 

22. Lúhike Ungari ajalugu. Tartui Magyar Füzetek 2. Tartu, 1995. (szerk., kiad.) 

23. Eine typologische Veränderung oder etwas anderes? – Über einige nicht mehr benutzte satzwertige Partizipien des Marischen. Summaria acroasium in sectionibus et simposiis factarum. Jyväskylä, 1995. 94–95 l.

1996

24. A cseremiszek története. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Budapest–Moszkva, 1996. 41–45 l. Oroszul: Isztorija marijcev. In: Finno–ugorszkij mir. Budapest–Moszkva, 1996. 51–57 l.

25. A tárgy és az alany lehetséges esetragjairól az észtben és a magyarban – A hibaelemzés tanulságai magyarul tanuló észtek munkáiban. In: Észt–magyar összevetés. Folia Estonica IV. Szombathely, 1996. 69–77 l. 

26. Gondolatok a mari nyelv jövőjéről avagy a finnugrista felelőssége. In: Ünnepi könyv Domokos Péter tiszteletére. Budapest, 1996. 196–200 l.

27. Tartu Ülikooli ungari lektoraat ja hungaroloogia eriharu. Magyarul: A Tartui Egyetem Magyar Lektorátusa és a hungarológia főszak. Mindkettő: Tartu, 1996. 27 l. 

28. A magyar igetípusok. (Háttértanulmány egy készülő magyar nyelvtanhoz.) Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia köréből 34. Budapest, 1996. 16 l.

29. – Kukk, Inga: Valimik ungari kirjandusest. Tartui Magyar Füzetek 5. Tartu, 1996. 196 l. (előszó, szerk, kiad.)

1997

30. A hatodik mondatrész a magyarban az igenevek szemszögéből. In: Észt hungarológia 75. 177–184. l. Tartu, 1997.

31. Satzwertige Partizipien auf –mE/–mAš/–?mE im Tscheremissischen: Problematik und Klassifikation. Bibliotheca ceremissica 2. Szombathely, 1997. 128 l. 

32. István Báthory, Liivimaa ungarlasest vürst. (Báthory István, Lívföld magyar fejedelme.) Horisont, 1997/2. 20–21 l. Tallinn.

1998

33. Észtország: tenger, föld, remény. In: Finnugor kalauz. Szerk. Csepregi Márta. Panoráma, Budapest, 1998. 168–182. l.

34. Pusztay János avagy a jókedvű nyelvtudomány. In: Pusztay János. Szerk. Bolla Kálmán. Magyar nyelvész pályaképek és önvallomások 56. Budapest, 1998. 29–32. l.

35. Tartu és Magyarország: 415 év a felsőoktatás történetéből. In: Tartu és Magyarország. Szerk. Pomozi Péter. Tartui Magyar Füzetek 3. Tartu. 47-72.l. 

36. Tartu és Magyarország. Tartui Magyar Füzetek 3. Tartu. 1998. 103 l. (előszó, szerk., jegyz.)

37. Az észt és a magyar igenévrendszer. In: Észt–magyar összevetés II. Szerk. Pusztay János.. Folia Estonica VI. Szombathely, 1998. 23–32. l.

38. Kultúrtörténeti pentagon ( Báthory István lengyel király lívföldi politikája. In: A magyar művelődés és a kereszténység. Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság, Budapest, 1998. 606–612. l.

1999

39–41. Cseremisz nyelv. Észt nyelv. Finn nyelv. In: A világ nyelvei. Főszerk. Fodor István. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999. 245–248, 362–370, 403–412. l. 

42. Palackposta. Magyar Nemzet, 1999. június 23. 7. l. 

43. Az olcsóság átka. Magyar Nemzet, 1999. szeptember 10. 7. l. 

44. Cluj–Napoca olyan város... Magyar Nemzet, 1999. november 22. 7. l.

2000

45. A magyar nyelv a külföldiek szemével. In: Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Ada 1999. október 7–9. Ada, 2000. 47–52. l. 

46–49. A marik története. A finn nyelv. Az észt nyelv. A mari (cseremisz) nyelv. In: Nyelvrokonaink. A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Főszerk. Nanovfszky György. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2000. 83–87, 199–218, 243–247.

50. Europizza. Magyar Nemzet, 2000. május 25. 7. l.

51. Vladimir Beekman–versek. In: Harangok halk kondulása. XX: századi észt líra. Szombathely, 2000. 184–187. l. (ford.)

2001

52. Jó magyar–e a finnugor magyar? Magyar Nemzet, 2001. január 13. 26. l.

53. A magyar igeragozás egy lehetséges rendszeréről nemcsak külföldieknek. In: Hungarológiai Évkönyv 2. Szerk. Nádor Orsolya, Szűcs Tibor. Pécs. 18-33. l.

54. A huszonötödik óra. In: Vade mecum! A huszonötödik óra. A BDF Uralisztikai Tanszékének jubileumi konferenciája. Az UralisztikaiTanszék Kiadványai 9. BDF, Szombathely. 191-198. l.

2002

55. Cseremisz-magyar nyelvhasonlítás. Budapesti Finnugor Füzetek 17. ELTE, Budapest. 100 l. 

56. Volmre, Sirje: Hungarian. In: Uralic, Semitic, Pacific, and Miscellaneous Languages. Gen. Ed. Mary Ritchie Key. CD-ROM. Intercontinental Dictionary Series. University of California, Irvine 

57. Gondolatok a történeti összehasonlító mondattanról. Népr. és Nytud. 41/2. Szegedi Egyetem, Szeged. 215-231. l.

58. Az anyanyelvtől a félnyelvűség felé - a nyelvvesztés egy sajátos formája ellen. In: Hungarológia és dimenzionális nyelvszemlélet. Debrecen-Jyväskylä. 357-366. l. 

59. Võru ja ungari keele vokaalharmoonia ühisjoonist - Juhus või ajalooline taust (A võrui és a magyar magánhangzó-harmónia egyező vonásairól - Véletlen vagy történeti háttere van?) Budapest, 2001. december

2003

60. A nemzeti és a regionális irodalmi nyelvek viszonya Észtországban. In: Köszöntő könyv Kiss Jenő 60. születésnapjára. Szerk.: Hajdú Mihály, Keszler Borbála. Budapest, 2003. 457-465. 

61. Árpád naplójából – A két(anya)nyelvűség kisgyermekkori magyar–észt interferenciák tükrében. In: Észt–magyar összevetés III. FolEst VIII. Szombathely, 2003. 73-89. 

62. A Tartui Egyetem és Magyarország. Az észt-magyar kuturális kapcsolatok történetéből. Zempléni Múzsa 2003/3. 16-28. 

63. Üdvözlet a koongai fenyvesekbe Bereczki Gábor 75. születésnapján. Finnugor Világ 2003(8)/3. Budapest. 4–8.

2004

64. – Markus, Kaija: Suomi-unkari-suomi rektiosanakirja. Finn Lectura, Helsinki, 2004. 181 l. 

65. Szén szavunk eredetéhez. Etimológiai és mikológiai megjegyzések. in: Ünnepi könyv Szíj Enikő tiszteletére. Uralisztikai Tanulmányok 14. ELTE, Budapest, 2004. 309–316.l.

66–69. The Mari – A historical overwiew. The Finnish language. The Estonian language. The Mari language. In: The Finno-Ugric World. Teleki László Foundation, Budapest, 2004. 95–99, 171–192, 217–222. l. 

70–71. – Nagy József: The Karelian language. The Vepsian language. In: The Finno-Ugric World. Teleki László Foundation, Budapest, 2004. 193–196. l.

72. – Valt Ernštreit: The Livonian language In: The Finno-Ugric World. Teleki László Foundation, Budapest, 2004. 199–201.l.

2005

73. A magyarok üdvözlik a marikat! Венгр-влак марий влакым саламлат! A CIFU 10 Magyar Könyvkiállításának prospektusa. Finnugor Népek Világkonresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Budapest, 2005. 6 l. 

74. Võrokeeline kodo – Võrukeelne kodu. Võru Instituut, 2005. 28 l.(tanácsadóként)

2006

75. Szergej Csavajn: Gyermekélet. In: Komatál. Ünnepi könyv. Domokos Péter professzor 70. 85–87. l. ELTE, Budapest, 2006.

76. Gyergyóalfalutól Udmurtföldig. A hetvenéves Domokos Péternek. Magyar Napló 2006/2. 34–35. l.

2007

77. Az észt és a finn akkuzatívuszról. In: Grammatika és kontextus. Urálisztikai Tanulmányok 17. ELTE, Budapest, 2007. 280–294. l. 

78. Kodukeele õigused Kagu-Eestis. „Agenda parva” tähendus lõunaeesti kirjakeele ajaloos. In: Õdagumeresoomõ kodo. Võro Instituudi Toimõndusõq 20. Võro, 2007. 75–86.

2008

79. Hej, Zabjancsi, Zabjancsi... Tánctipológiáról és típusjegyekről az észt Kaerajaan alapján. In: Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18. (CD-lemez.) ELTE, Budapest, 2008. 

80. Előzetes megjegyzések az alapnyelvi kötőszók kérdéséhez. In: Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. UrálisztikaiTanulmányok 19. (CD-lemez.) ELTE, Budapest, 2008. 598–607. 

81. Габору Берецки – 80 лет. Финно-угроведение. 2008/1. Йошкар-Ола.113–117. l.

82. Navigare humanum est... Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Budapest, 2008. 352 l. (Szerkesztés, layout, elő- és utószó.) 

83. Aarne Puu: Csillaghullás. In: Navigare humanum est… Pusztay János hatvanadik születésnapjára. Finnugor Népek Világkongresszusa Magyar Nemzeti Szervezete, Budapest, 2008. 16–17. l.

84. Janus Pannonius Fennougricus: Pannóniai Pusztay János hatvan éves lett. Finnugor Világ. 2008/4. 18–19.l.

85. Mihály Hoppál: Etnosemiootika. Tõlk. Eda Pomozi. Sator 7. Eesti Kirjandusmuuseum, Tartu. (rajzok, ábrák)

2009

86. A száraz babtól a forró csokihangulatig. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2009. február 7. 

87. Jobb a roma, mint a cigány? (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2009. április 18.

88. Eesti kaerajaanid ja tantsutüpoloogia. (On Estonian Kaerajaan Dances and Typology of Dance). Mäetagused 41. Tartu. 33–52.

DOI http:/dx.doi.org/10.7592/MT2009.41.pomozi

 

89. Egyszer volt, hol nem volt. Tetten ért szavak. szerk. Balázs Géza. MR-1 Kossuth, 2009. május

90. Szia, mondjad! (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet,  2009. május 16. http://www.mno.hu/portal/636806

91. A szurokfű dícsérete. Tetten ért szavak, szerk. Balázs Géza. MR-1 Kossuth, 2009. május 26. 

92. Bacönös Mc Muffin. Tetten ért szavak, szerk. Balázs Géza. MR-1 Kossuth, 2009. július 24. 

93. Kis csomagolósdi: Duopack és triopack. Tetten ért szavak, szerk. Balázs Géza. MR-1 Kossuth, 2009. augusztus 7. 

94. Nyárvégi vigasz. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2009. október 17. 

95. Nyelvideológia és attitűdök a võrui irodalmi nyelv tervezése során.Nyelvideológiák, attitűdök és sztereotípiák.  15. élőnyelvi konferencia. szerk.: Borbély Anna–Vančoné Kremmer Ildikó–Hattyár Helga. MTA Nyelvtudományi Intézet-Gramma Nyelvi Iroda, Budapest-Dunaszerdahely-Nyitra, 2009. 301- 

96. Levelek a szederfa alól –Örzse néném meséitől a nyelvökológiáig. Az anyanyelv a nagyvilágban, az anyanyelv az életemben. Szerk. Balázs Géza­–Grétsy László. OKM-Anyanyelvápolók Szövetsége, Budapest. 

97. Ülök a hatoson.Tetten ért szavak, szerk. Balázs Géza. MR-1 Kossuth, 2009. december 29. 

 2010 

98. Humoros árucimkék.Tetten ért szavak, szerk. Balázs Géza. MR-1 Kossuth, 2010  január 12.

99. Mmhhh... Tetten ért szavak, szerk. Balázs Géza. MR-1 Kossuth 2010. április 

100. A szó(rend) ereje. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2010. április 3. 

101. A nyelvcsalád születése és a családfák. (The Birth of a Language Family and the  family Trees) Történelmünk kezdetei. Vasi Szemle 64/1 (2010): 96–113; 140; 143.

102. Bedőljünk vagy se... (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2010. június 12. 

103. Palacsinta-történet. április 

 

104. Jobb a roma mint a cigány? Romológiai ismeretek újságíróknak. DUE Médiahálózat, Budapest, 2010.

105. Az óperencián innen és túl –A huszárok nevéről és mesterségéről. Régi magyar mesterségek –Családneveink tükrében. Anyanyelvápolók Szövetsége–Tinta Kiadó, Budapest, 2010. 

106. Úgy szeretném, hogy kérjetek! (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2010. október 9. 

107. A szlovákiai nyelvtörvény feketén-fehéren: Gumifogalmak. Magyar Nemzet Magazin. 2010. december 4. 32-33. l. 

2011

 108. A k. u. k. reneszánsza? (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2011. január 15. 

109. Hófirkák. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2011. február 5. 

110. Szurokfű és oregánó. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2011. 

111. Minority languages and linguistic legislation in the region of the Visegrad Group. Multilingualism in Europe. MTA-RCM, Budapest, 2011. 

112.Kattogunk és pattogunk. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2011. április 23.

113. Finnugor nyelvtudomány, Történeti összehasonlító nyelvészet.  Nyelvészetről mindenkinek. 77 nyelvészeti összefoglaló. Inter, Budapest, 2011. 79–82.361–364.

114. A szabályos hangmegfelelés dicsősége és viszonylagossága. Életünk 2011/3-4. 65–74. 

115. Karin és Trianon. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2011. június 4. 

116. Übersztori. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2011. július xx.

117. Tereink és neveink . (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2011. július xx. 

118. A busa esete a reklámlepedővel. Tetten ért szavak, szerk. Balázs Géza. MR-1 Kossuth 2011 

119. Tavaink és töveink. Tetten ért szavak. szerk. Balázs Géza. MR-1 Kossuth 2011

120. Nyári örömök. Tetten ért szavak szerk. Balázs Géza. MR-1 Kossuth 2011 

121. Corvin-negyed. Tetten ért szavak. szerk. Balázs Géza. MR-1 Kossuth 2011 

 122. Sütő András kopjafája. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2011. október 1.

 123. Mari Mets. Suhtlusvõrgustikud ja võru kõnekeel. Keel ja kirjandus. 2011/10. 790–793. 

 124. Kis ország –nagy stratégia. Az észt nyelvpolitikai modell. Az észt kultúra kiskönyvtára 1. Budapest, 2011. 

2012

 125. La langue littérarie marie. Points de vue traditionnels et modernes. Les Maris. Questions d'histoire et de culture. Eds Vincent Lorenzini & Eva Toulouze. Paris: ADEFO/L'Harmattan, 2012 pp. 174-190. 

126. Zúzoros. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012.

127. Matricák. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012.

128. Netikett. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012. 

129. Miszné fűzői. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012.

130. Hrabal és BAZE (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012.

131. A, a, az, az (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012.

132. Köszönünk-e holnap? (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012. 

133. Hulland. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012. július 28. 

134. István király nyelveiről. (Anyanyelvünk.);Magyar Nemzet, 2012. augusztus 20.

135. Pozsonyi út(Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012.

136. Vi-cen-za! (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012.

137. Zöld-fehér-kék. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012.

138. A három selyp. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2012. december 23.

139. Pajusalu, Karl–Pomozi Péter–Juhász Dezső–Viitso, Tiit-Rein: Sociolinguistic comparison of the development of estonian and hungarian dialect areas. Linguistica Uralica. 2012/4. Tallinn. 241–264.

DOI http:/dx.doi.org/10.3176/lu.2012.4.01

 

2013

140. Szótörténeti elvek A magyar nyelv szótárában. A belső rekonstrukció és nyelvhasonlítás viszonyához. In: Horváth Katalin (szerk.): II. Czuczor-Fogarasi konferencia. Magyar Művészeti Akadémia, Budapest, 2013. 139–182.

141. Örökderbi. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2013. március 23.

142. Kétszer mondók. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2013. április 13.

143. Retró málé. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2013.

144. Memento discursi. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2013.

145. Vízcseppek. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2013.

146. Ás, féj, fiácská. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2013.

147. Butatelefon. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2013.

148. Vadrózsák. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2013. október 12.

149. Ullo Toomi ja Ungari kahes pildis. In: Age Raa szerk. Jalgratas viiuli vastu. Ullo Toomist, tema koolkonnast ja tantsupidudest. Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts, Tallinn, 2013.

150. Balkánszelet. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2013. november 16.

151. Múlt és jövő. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2013. december 7.

Budapest

152. Nincs ifjabb egy régi táncnál. Táncok, dallamok, tánctörténet észtföldről. Az Észt Kultúra Kiskönyvtára 2. Budapest, 2013.  200 l.

153. „Agenda Parva” kultuuriloolisest taustast. ESUKA-JEFUL 2013/3. 145–156.

DOI http:/dx.doi.org/10.12697/jeful.2013.4.3.07

154. Pajusalu, Karl–Pomozi Péter: Lõunapoolseima lõunaeesti ja ülemungari keele- ja kultuuripiirid.  Tartu Ülikooli Lõuna-Eesti keele- ja kultuurikeskuse aastaraamat. XI–XII.

42–72. 2013.

155. Pomozi Péter–Karácsony Fanni: Felnőtt vala egy édesz almafa… Régi stílusú népballadáink archaikus nyelvi vonásai. (Poszterkiállítás, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2013. okt.)

2014

156. Örök malacok. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2014. január 4.

157. Gabika iskolái (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2014. január 25.

158. Lustalotelli. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2014.

159. Terminológia és nyelvtervezés. Az észt modell tanulságai. In: Veszelszki Ágnes -- Lengyel Klára (szerk.): Tudomány, technolektus, terminológia. A tudományok, szakmák nyelve. Budapest, Éghajlat Könyvkiadó, 2014.  

160. Pomozi Péter–Karácsony Fanni: Felnőtt vala egy édesz almafa… Archaic linguistic features in Hungarian folk ballads. (Poszterkiállítás, The Estonian Folklorists’ 9th Winter Conference "Folklore and Coherence", Uhtjärve Nõiariik, 2014. február 26–27.)

161. Nyelvi kapcsaink. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2014.

162. Fazekas pékség. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2014.

163. Lángoló magyar summer. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2014. július 12.

164. Ételpótlók. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2014. július 26.

165. Mit ér a barát, ha észt? Nyelv, kultúra, diplomácia. E-nyelv Magazin. 2014. július 30.

166. Ángyom meséi. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2014. augusztus 9.

167. A magyar múltidőrendszer térben és időben az evidencialitás tükrében.

In: Tér, idő és kultúra metszéspontjai a magyar nyelvben. A 7. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus két szimpóziumának előadásai. Kolozsvár, 2011. augusztus 22-27. Szerk. Fazakas Emese, Juhász Dezső, T. Szabó Csilla, Terbe Erika. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság -- ELTE Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai, Dialektológiai Tanszék, Budapest--Kolozsvár, 2014.  76–92.
ISBN 978 963 284 529 6

168. Eltűnő nyelvi világok. e-nyelvmagazin Szólásmentés 1. 2014. október 15.

169. Ugrik a megugrik? e-nyelvmagazin Szólásmentés 2. 2014. november 15.

170. A kisbetű éji éneke. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2014. november 29.

171. Bölcs tanácsok a Czuczor–Fogarasiból. e-nyelvmagazin Szólásmentés 3. 2014. december 15.

2015

172. Nemek és nemtelenség…(Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2015. január 10.

173. Régi és új határán. e-nyelvmagazin Szólásmentés 4. 2015. január 15.

174. Durva idők, brutál telek. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2015. február 7.

175. Kicsi a bors, de… e-nyelvmagazin. Szólásmentés 5. 2015. február 15.

176. Hétköznapi meséink. (Anyanyelvünk.) Magyar Nemzet, 2015. február 28.