ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Honkola, Terhi

nyomtatható változat

Honkola, Terhi (Turku)

Uralilaisten kielten evolutiivinen historia (pdf)

Laskennallisia fylogeneettisiä menetelmiä on perinteisesti käytetty biologiassa lajien välisten suhteiden ja erkaantumisaikojen tutkimiseen. Viimeisen vuosikymmenen aikana kyseisiä menetelmiä on kuitenkin alettu käyttää myös kieliaineiston analysointiin. Tutkimme uralilaista kieliryhmää, jota ei ole aiemmin tutkittu tästä näkökulmasta laskennallisilla menetelmillä ja selvitimme ensinnäkin laskennallisten ajoitusmenetelmien soveltuvuutta uralilaisten kielten ajoituksien tutkimiseen. Toiseksi tarkastelimme onko erkaantumisajoissa huomattavissa jonkinlaista kaavaa ja kolmanneksi havainnoimme osuvatko kielten erkaantumiset yhteen tiedettyjen ilmastollisten ja kulttuuristen muutosten kanssa. Laskimme uralilaisten kielten haarautumisajat laskennallisella fylogeneettisellä menetelmällä ja vertasimme tuloksiamme ilmastolliseen, historialliseen ja arkeologiseen aineistoon. Saamamme tulokset vastaavat aikaisempia käsityksiä erkaantumisajoista, josta voimme päätellä menetelmän toimivuuden. Tulostemme mukaan uralilaisten kielten kehitys voidaan jakaa intensiivisen haarautumisen kausiin eli pulsseihin ja kausiin, jolloin haarautuminen ei ole ollut niin intensiivistä eli taukoihin. Haarautumispulssit ajoittuvat yhteen sekä laskevien lämpötilojen kanssa että lämpimän ilmastollisen kauden kanssa mikä viittaa mahdollisesti sekä epäsuotuisten olojen aiheuttamaan että lisääntyneen väestöpaineen aiheuttamaan muuttoliikkeeseen. Lisäksi myös arkeologinen ja historiallinen todistusaineisto heimojen muuttoliikkeistä ja yhteyksistä osuu yksiin haarautumisajankohtien kanssa. Voidaan siis päätellä, että samoin kuin biologisessa lajiutumisessa, kielten erkaantuminen voi olla yhteydessä sekä abioottisiin tekijöihin että ihmisen populaatiodynamiikkaan.