ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Heltai Borbála

nyomtatható változat

Heltai, Borbála (Budapest)

Monikielisyys suomen-, saksan-, unkarin- ja romanikielisessä yhteisössä (pdf)

Nykypäivien yhteiskunnallisten muutosten ja globalisaation seurauksena suljetut kyläyhteisöt muodostuvat yhä avoimemmiksi ja monikulttuurisemmiksi, mikä vaikuttaa myös kielioloihin. Nämä muutokset koskevat erityisesti sellaisia vähemmistökieliä puhuvia yhteisöjä, joiden variaatiot ovat uhanalaisia. Vähemmistökielen tulevaisuus riippuu eniten yhteisöjen asennoitumisesta omaa kieltä kohtaan. Demografiset muutokset, kansainvälinen liikkuvuus ja siirtolaisuus vaikuttavat tietysti myös kielten arvosteluun ja käyttöön.     

Esitelmässäni käsittelen Etelä-Unkarissa sijaitsevaa kylää, joka varsinkin viime vuosikymmenien aikana on muuttunut monikieliseksi ja monikulttuuriseksi. Kylän alkuperäisväestö kuuluu unkarinsaksalaisten vähemmistöön ja puhuu unkarin kielen lisäksi omaa saksan murretta sekä saksan kirjakieltä. Kylässä asuu myös unkarilaisia ja romaneja, joilla on omat variaationsa. Unkarinsaksalaisten ja romanien keskuudessa tapahtuu kielenvaihtoa. Paikallisten saksalaismurteiden ja romanikielten funktiot ovat vähäisiä ja niitä käyttävät etupäässä vanhan sukupolven edustajat. Näiden ryhmien lisäksi kylään on muuttanut (pysyvästi tai määräaikaisesti) joukko saksalaisia ja suomalaisia, joiden tarinat antavat yleiskuvan nykypäivän kausisiirtolaisuuden piirteistä. Esitelmäni perustuu kyläyhteisössä tekemääni sosiolingvistiseen tutkimukseen. 

Esitelmäni ensimmäinen osa tutustuttaa kenttätyöni menetelmään ja aineistoon, kylässä asuviin ryhmiin ylipäänsä sekä heidän sosiaaliseen verkostoon. Toisessa osassa esittelen puhujien kielitaitoa ja asenteita sekä kielenkäyttöä eri tilanteissa ja paikoissa. Kuvailen, miten suomalaisten ja saksalaisten läsnäolo vaikuttaa paikallisten kielioloihin. Lopuksi annan mahdollisia vastauksia kysymykseen, mitkä tekijät vaikuttaisivat myönteisesti kylän monikielisyyden säilyttämiseen sekä unkarinsaksalaisten ja romanien kielenvaihdon estämiseen.