ELTE BTK Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet

Klima László − bibliográfia

nyomtatható változat

1. Előadások, tanulmányok, monográfiák, oktatási segédanyagok

1983

1. A mordvinok és a cseremiszek etnogenezise nyelvészeti és régészeti adatok alapján. XVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Humán Tudományok Szekciója. 1983. április 5–8. A dolgozatok tartalmi kivonatai. Bp. 1983. 139–140.

1985

2. Торговые и этнокультурные связы у финно-угров Среднего Поволжья и Прикамя в. I тысячелетии н. э. CIFU 6. Studia Hungarica. Sziktivkar, 1985. 25–34.

1988

3. Mordva. Возникновение эрзы и мокши. (Сопоставление языковых и археологических данных.) Annales Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös Nominatae. Sectio Linguistica T. XX. Bp. 1988. 193–196.

4. A merják emlékezete. Urálisztikai Tanulmányok/2. (Bereczki Gábor emlékkönyv) Bp. 1988. 225–230.

1989

5. Поволжские финно-угры в писменных источниках I-II тыс. н. э. Советское финно-угроведение. Tallinn, 1989. 44–50.

1990

6. Die Urheimat als historischer Begriff. Specimina Sibirica T. III. Pécs, 1990. 105–111.

7. Основы критики теории уралской прародины. CIFU 7/6. Debrecen, 1990. 58–64.

1991

8. A finnugor rokonság megítélése az őstörténeti tudományokban. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve, 1984/85-2. Szeged, 1991. 531–535.

9. A magyar szókészlet finnugor elemei és az őstörténet. In: Emlékkönyv Benkő Loránd 70. születésnapjára. Bp. 1991. 362–368.

1992

10. Némethi Máriával közösen: Kora avar kori lovas temetkezések. Nyíregyházi Jósa András Múzeum Évkönyve XXX-XXXII (1987-1989). Nyíregyháza, 1992. 173–244.

1993

11. Fehér és fekete. Duális társadalmi struktúrák a népvándorlás kori népeknél. Herman Ottó Múzeum Évkönyve. XXX-XXXI/2. Miskolc, 1993. 115–126.

12. Fehérvár, Fehéregyház, Fehértemplom. Névtani Értesítő 15. (103 tanulmány Hajdú Mihály születésnapjára) Budapest, 1993. 185–191.

13. A magyar szókészlet finnugor elemei és az őstörténet. Hungarologische Beitrage-1. Jyväskyla, 1993. 73–84.

14. Obi-ugor nemzeti tudat. Út a múltból a jövőbe. (Elhangzott 1993 júliusában Hanti-Manszijszkban.)

1995

15. Hadakozó nemes elődeinkről. Hadszervezet és társadalmi szervezet kapcsolatai a vezérek korában. Altum Castrum IV. A visegrádi Mátyás Király Múzeum füzetei 4. A népvándorláskor fiatal kutatóinak IV. összejövetele Visegrád, 1993. szeptember 20–22. Visegrád, 1995. 151–155.

16. Szócikkek A magyarok krónikájához (Bp. 1995. Összeállította, szerkesztette és a bevezető tanulmányokat írta Glatz Ferenc)

Az uráli népek családja (11.)
Feltételezések az őshazáról (11.)
A finnugor népek nyelvi családfája (12.)
A finnugorok ősi életformája (12.)
A magyar nyelv finnugor eredetű szavai (12.)
A finnugor népek szétválása a Volga mentén (14.)
A lótenyésztő ugorok (14.)
Kő helyett fémeszközök a finnugoroknál (14.)
Az előmagyarok és az iráni kultúrhatások (16.)
„Magna Hungaria” a Volgánál (26.)
Előmagyarok a kazár birodalomban (30.)
A honfoglaló magyarok temetkezési szokásai (32.)
Tarsolylemez (33.)
Bolgár-török jövevényszavaink (33.)
A kazár hatalom ellen lázadó kabarok (34.)
A magyarok Etelközben (34.)
A lovas nomádok életformája (37.)
Dzsajháni a magyarokról (37.)
A besenyők lovas nomád törzsszövetsége (37.)
A magyarok megjelenése a Kárpát-medencében (38.)
A vereckei bevonulás (39.)
A „fehér ló” mondája (39.)
A bizánci császár a türkökről (39.)
A honfoglalás és a törzsek széttelepülése (40.)
A megosztott Európa (41.)
A gyepű kiépítése (41.)
A magyarok hadművészete (41.)
Pannónia megszállása (41.)
A kalandozások korának társadalma (42.)
Az Ennsből határfolyó (42.)
A magyarok mint szkíták (42.)
Magyar és normann pusztítások Európában (43.)
A Sankt Gallen-i kaland (43.)
A német birodalom kialakulása (44.)
Portyák Itáliában és spanyol földön (44.)
A magyarok fejedelmei Árpádtól Istvánig (45.)
Botond mondája - a magyarok Bizáncban (45.)
Géza az erőskezű fejedelem (46.)
Hittérítők Géza udvarában (46.)
Géza fejedelem keresztsége és a kereszténység terjesztése (47.)
Építkezés Pannonhalmán (47.)
Szent Adalbert Prágából (47.)

17. Unkarilaisten sotakäyvä ylhäissyntyiset esi-isät. Hungarologische Beiträge 5. Jyväskylä, 1995. 201–212.

1996

18. Az uráli őshazaábrák történelmi-földrajzi vonatkozásai. In: Ünnepi könyv Mikola Tibor tiszteletére. Szeged, 1996. 188–195.

19. Statistische Analyse der ungarischen Wörter unbekannten Ursprungs nach mehreren Gesichtpunkten. FU8. Pars V. Jyväskylä, 1996. 80–87.

20. A votjákok története. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Budapest–Moszkva, 1996. 31–35. Orosz változata: История удмуртов. Финно-угорский мир (справочник по истории, культуре и языку) Budapest-Moszkva, 1996. 37-43.

21. A merják és a muromák. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Budapest–Moszkva, 1996. 51–52. Orosz változata: История мери и муромы. Финно-угорский мир (справочник по истории, культуре и языку) Budapest-Moszkva, 1996. 65-67.

22. Magyarország rövid történelmi kronológiája. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Budapest–Moszkva, 1996. 99–102. Orosz változata: Краткая хронология истории Венгрии. Финно-угорский мир (справочник по истории, культуре и языку) Budapest-Moszkva, 1996. 126-130.

23. A keleti finnugor népek betagozódása az orosz birodalomba. In: A finnugorok világa, A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Budapest–Moszkva, 1996. 103–104. Orosz változata: Включение восточных финно-угорских народов в состав Русского государмтва. Финно-угорский мир (справочник по истории, культуре и языку) Budapest-Moszkva, 1996. 131-133.

24. Az uráli őshaza. In: A finnugorok világa. A Magyarságkutatás könyvtára XIX. Budapest–Moszkva, 1996. 113–115. Orosz változata: Уралская прародина. Финно-угорский мир (справочник по истории, культуре и языку) Budapest-Moszkva, 1996. 145-148.

25. Древняя история венгров и их национальное сознание. Финно-угроведение 2. 1996, Joskar-Ola, 3-22.

1997

26. On the Uralian homeland – in general and in particular. Historia Fenno-ugrica I:1. Congressus Primus Historiae Fenno-ugricae. Oulu, 1996. 489–496.

27. The Linguistic Affinity of the Volgaic Finno-Ugrians and their Ethnogenesis. Studia Historica Fenno-Ugrica I. Societas Historiae Fenno-Ugricae. Oulu, 1996, 103 p.

28. Finnougrier in frühen gesichtlichen Qellen. Finnisch-Ugrische Mitteilungen, Band 20. 1996. 63–76.

1998

29. A készülő finnugor történeti szöveggyűjteményről. In: Urálisztikai tanulmányok 9. 125 éves a budapesti finnugor tanszék. Jubileumi kötet. Bp. 1998. 129–144.

30. Finno-Ugrians and Indo-Europeans in Hungarian Finno-Ugrian research. The Roots of Peoples and Languages of Northern Eurasia I. Turku 30.5.–1.6. 1997. Ed.by K. Julku & K. Wiik. Turku, 1998. 60–68.

31. Új irányzatok a finnugor régészeti és történeti kutatásokban. (Elhangzott Pécsett a finnugor szemináriumon, 1998 januárjában.)

32. Oroszország történelmének különlegessége és a finnugorok. (Elhangzott Tartuban a 2. finnugor történészkonferencián, 1998 októberében.)

1999

33. Finnugor történeti chrestomathia I. Budapesti Finnugor Füzetek 12. Bp. 1999. 76 l.

2000

34. Az uráli őshaza kutatásának története. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított és bővített kiadása) A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. 15–18.

35. A keleti finnugor népek és az orosz birodalom. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított és bővített kiadása) A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. 43–48.

36. A merják és a muromák története. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított és bővített kiadása) A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. 89–90.

37. Az udmurtok története. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított és bővített kiadása) A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. 97–101.

38. Magyarország rövid történelmi kronológiája. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított és bővített kiadása) A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. 179–182.

39. Az uráli népek lélekszáma és lakóhelye, az uráli nyelvek családfája. In: Nyelvrokonaink. (A finnugorok világa második, javított és bővített kiadása) A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. 443–447.

40. Állatfejek itt és ott. Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak konferenciája. Szeged, 2000. 311–320.

2001

41. Székelyek az ország szegélyén. (Kutatás közben félúton). „Együtt a Kárpát-medencében” A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele. Pécs, 1996. szeptember 27–29. Pécs, 2001. 263–270.

42. A székelyek nevéről. A Kárpát-medence és a steppe. Magyar Őstörténeti Könyvtár 14. Budapest, 2001. 148–160.

43. О далёких связах некоторых типов предметов финно-угров. FU 9, Pars VIII. Tartu, 2001. 299–309.

44. Finnugorok a korai történeti forrásokban. In: Magyarok térben és időben. Nemzetközi Hungarológiai Konferencia. Tatabánya-Esztergom, 1996. május 28-31. Tudományos Füzetek 11. Komárom-Esztergom Megyei Múzeumi Szervezet. Tata, 1999. (2001.) 7–24.

2002

45. Finnugor történeti chrestomathia II. Budapesti Finnugor Füzetek 18. Bp. 2002. 87 l.

2003

46. Keresztül a vízválasztón (a volok és a zavolocsjei csúdok). Magyar Nyelvjárások XLI. Köszöntő könyv Nyirkos István 70. születésnapjára. Szerk. Hoffmann István és Kis Tamás. Debrecen, 2003. 335–341.

47. A magyar nép és Magyarország története. Finnugor történeti honlap. http://finnugor.elte.hu/tortenelem/egyesnepek/Magyar/magyartort.htm

48. Rasid-Ad-Din és a Dzsami at-tavarih. Finnugor történeti honlap. http://finnugor.elte.hu/tortenelem/forrasok/rasidaddin.htm

49. Zalánkeméni Kakas István. Finnugor történeti honlap. http://finnugor.elte.hu/tortenelem/forrasok/zalankem.htm

50. A merják története. Finnugor történeti honlap. http://finnugor.elte.hu/tortenelem/egyesnepek/Merja/merja.htm

2004

51. Jepifanyij Premudrij: Permi Szent István legendája. Finnugor történeti honlap. http://finnugor.elte.hu/tortenelem/forrasok/permi2/permi.htm

52. The history of research on the ancestral Uralic homeland. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Bp. 2004. 15–24. (A Nyelvrokonaink. A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. c. kötetben megjelent tanulmány átdolgozott változatának angol fordítása.)

53. The eastern Finno-Ugric peoples and the Russian Empire: A Chronology. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Bp. 2004. 53–59. (A Nyelvrokonaink. A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. c. kötetben megjelent tanulmány angol fordítása.)

54. The Merya and the Muroma – A historical overview. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Bp. 2004. 101–102. (A Nyelvrokonaink. A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. c. kötetben megjelent tanulmány átdolgozott változatának angol fordítása.)

55. The Udmurt – A historical overview. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Bp. 2004. 107–111. (A Nyelvrokonaink. A Magyarságkutatás könyvtára XXV. Szerk. Nanovfszky György. Bp. 2000. c. kötetben megjelent tanulmány angol fordítása.)

56. A short history of Hungary. In: The Finno-Ugric World. Editor-in-Chief: György Nanovfszky. Bp. 2004. 135–143.

2005

57. Zalánkeméni Kakas István. Utazás Perzsiába a Volga vidékén át. In: Permiek, finnek, magyarok. Írások Szíj Enikő 60. születésnapjára. Urálisztikai Tanulmányok 14. Bp. 2004. 153–158.

58. Siegmund Herberstein: Moszkoviai útijegyzetek. Finnugor történeti honlap. http://finnugor.elte.hu/tortenelem/forrasok/herbersteinindex.htm

59. Finnugor történeti chrestomathia III. Budapesti Finnugor Füzetek 19. Bp. 2005. 90 l.

2006

60. A finnugor történeti kutatásokról. Előadás a budapesti finnugor szemináriumon, január 13-án.

61. Finnugrisztikai alapismeretek. Oktatási segédanyag. (Bereczki Gábor: A magyar nyelv finnugor alapjai, Hajdú Péter − Domokos Péter: Uráli nyelvrokonaink című tankönyve, valamint korábban megjelent saját tanulmányok alapján.)

A finnugor nyelvrokonság kutatástörténete, a magyarság eredettudatának kialakulása, változásai és a finnugor nyelvrokonság elméletének hazai fogadtatása.
Az uráli népek hitvilága.
Nyelvrokonság-elméletek.
A történeti összehasonlító módszer.
A történeti nyelvészet 19-20. századi fejlődése.
Alapnyelvi mássalhangzó rendszer.
Alapnyelvi magánhangzó rendszer.
Hangsúly.
Morfonológia.
Alapnyelvi szófajok.
Alapnyelvi esetrendszer, az alapnyelvi eredetű elemeket tartalmazó magyar esetragok.
Számjelölés.
Birtokjelölés.
Módjelölés.
Időjelek.
Az alapnyelv szókészleti csoportjai.
Igeragozás.
Az alapnyelv mondattani sajátosságai és a magyar folytatások.
A magyar nyelv török kapcsolatai.
Az uráli őshazaábrák történelmi-földrajzi vonatkozásai.
Az uráli őshaza kutatásának története.
Az udmurtok (votjákok története).
A merják története.
A muromák története.
A magyar nép és Magyarország története.

2007

62. Финно-угорские народы в России в Средние века, 859–1118 гг.: финно-угры и самоеды на страницах Повести временных лет. In: Славянский альманах 2006. Moszkva, 2007. 43–60.

2008

63. Ibn Battúta a sötétség országáról. In: Ünnepi írások Havas Ferenc tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 18. Bp. 2008. 388–392.

64. Orrszarvúk, bálnák és finnugorok – Ibn Fadlán különös történetei. In: Ünnepi írások Bereczki Gábor tiszteletére. Urálisztikai Tanulmányok 19. Bp. 2008. 450–464.

65. Siegmund Herberstein: Moszkoviai úti jegyzetek. In: Navigare humanum est... Pusztay János 60. születésnapjára. Bp. 2008. 111–130.

2009

66. Finnugor népek a középkori Oroszországban (859–1118)/Финно-угорские народы в России в Средние века (859–1118 гг.). In: Szent Orsolyától Iszaak Babelig/От святой Урсулы до Исаака Бабеля. Ruszisztikai előadások – nem csak történészeknek I. Russica Pannonicana. Budapest, 2009. 133–189.

2010

67.  Исследование истории финно-угорских народов в Венгрии. Исторические источники о начале межэтнических контактов финно-угров и русских. In: Историческая уралистика и русистика на Урале и в Будапеште. Материалы международного семинара 5-ого октября 2099 года. Russica Pannonicana. Budapest, 2010. 35–47.

2012

68.  Письменные источники о жертвоприношениях народов лесной полосы и тундры Евразии. Előadás Szalehardban 2012. 11. 30-án, a Древнее святилище Усть-Полуй konferencián. Nyomtatásban: Археология Арктики. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 80-летию открытия памятника археологии «древнее святилище Усть-Полуй». Екатеринбург, 2012. 146–152.

69. Европейские путешественники о финно-угорских народах. In: Историческая уралистика и русистика на Урале и в Будапеште II. Russica Pannonicana. Budapest, 2012. 55–66.

2013

70. A Volga-vidéki area történeti és régészeti szemszögből. Nyelvtudományi Közlemények 109. (2013) 450–460.

2014

71. Hová tűntek a finnugorok? Évkönyvek, úti beszámolók, legendák az orosz föld finnugor őslakóiról. Finnugor Világ XIX/3. 24–28.

2015

72. A finnugor kor régészete és a magyar őstörténet. In: Annales: az Avicenna Közel-Kelet Kutatások Intézete Évkönyve I. 49–59.

73. Finnugor népek a korai középkorban. In: Sudár Balázs (szerk.): Magyarok a honfoglalás korában. Magyar őstörténet 2. Bp. 2015. 83–92.

2016

74. A Habsburg–finnugor összeesküvés. Finnugor Világ, XXI/2. (2016): 14–17.

75. Jürkák, tormák, merják: Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének korai forrásaiból. MTA BTK magyar Őstörténeti Témacsoport – Források és Tanulmányok; 1. Budapest, 2016. 471 p.

2017

76. Les voyageurs européens chez les peuples finno‑ougriens au Moyen Âge et au début de l’âge moderne.  Études Finno-ougriennes 48 (2017): 1-16.

2018

77. Eastern Religious Motifs on the Belt Mounts of Subotsi Group, Kushnarenkovo Culture and Lomovatovo Culture. In: Материалы IV Международного Мадьярского симпозиума, Казань–Болгар, 15–19 октября 2018 г. Археология Евразийских степей № 6 2018: 136–149.

78. A cseremiszek, csuvasok és votjákok korai története. In: Maticsák Sándor – Katona Erzsébet  Klima László: Emberek és népek a Volga-vidéken: Gerhard Friedrich Müller a cseremiszekről, csuvasokról és votjákokról (1733). Studia Folkloristica et Ethnographia 71. Debrecen, 2018: 93–140.